Упутств о за одигравање утакмица доигравањА – „баража“ за попуну


с. 1

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГАУ П У Т С Т В О

ЗА ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА ДОИГРАВАЊА – „БАРАЖА“ ЗА ПОПУНУ ЈЕДНОГ МЕСТА У ОКРУЖНОЈ ЛИГИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА

Краљево, јун 2007. године

На основу члана 43 Статута Фудбалског савеза Рашког округа, Одлуке о систему сталних такмичења и надлежним органима за вођење такмичења и чланом 72 и 73 Пропозиција за такмичење Окружног степена такмичења, Извршни одбор Фудбалског савеза Рашког округа на својој седници одржаној 28. 12. 2007. године донео је следеће

У П У Т С Т В О

ЗА ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА ДОИГРАВАЊА – „БАРАЖА“ ЗА ПОПУНУ ЈЕДНОГ МЕСТА У ОКРУЖНОЈ ЛИГИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА
Члан 1
На основу одлуке Извршног одбора ФС Рашког округа о систему сталних такмичења донете на седници одржаној 17. 09. 2007. године, у Окружну фудбалску лигу прелазе директно два првопласирана клуба из Међуопштинске фудбалске лиге, док трећепласирани клуб Међуопштинске фудбалске лиге игра две баражне утакмице са клубом Окружне лиге који је први изнад црте клубова који су напустили Окружну лигу.
Члан 2
Ради добијања победника „баража“ – представник Међуопштинске фудбалске лиге који игра бараж са клубом Окружне лиге на крају првенства одиграће међусобно 2(две) утакмице доигравања (баража) ради добијања победника „баража“

Члан 3
Утакмице доигравања (баража) представљају наставак првенства Окружне лиге и Међуопштинске фудбалске лиге Краљево и организују се и спроводе по двоструком бод систему по коме је сваки клуб учесник утакмица доигравања (баража) једном гост, једном домаћин.

Код одређивања који ће клуб прву утакмицу играти као домаћин односно као гост, примениће се жребање.
Члан 4
На утакмицама „баража“ победник је тим који је освојио више бодова у обе утакмице. Ако су клубови освојили исти број бодова победник је тим који је постигао више погодака у гостима. Ако и то не даје решење победник се добија извођењем удараца са тачке за казнени ударац одмах по завршетку друге утакмице на начин утврђен Упутством „Међународног борда“ (Правила игре – процедура за извођење удараца са тачке за казнени ударац ради добијања победника).

Члан 5
Утакмице доигравања (баража) могу се играти само на терену који је подобан за игру и примљен за одигравање утакмица Окружне и Међуопштинске фудбалске лиге.

Клуб – домаћин је обавезан да терен за игру припреми тако да буде подобан за одигравање утакмице доигравања (баража)

Да ли је терен погодан за игру због невремена или због разлога који спадају у вишу силу, одлучује једино судија који је одређен да води утакмицу.


Члан 6
Сваки клуб – учесник утакмице доигравања (баража) дужан је да утакмицу игра са својим најбољим тимом.

Приликом одигравања сваке утакмице доигравања (баража) представници клубова делегату утакмице обавезно стављају на увид фудбалске легитимације играча који тога дана наступају на утакмици, као и лиценце тренера и овлашћења представника клуба.

Клуб – домаћин је дужан да делегату утакмице стави на располагање образац записника о одигравању утакмице и да обезбеди да се записник попуни писаћом машином.
Члан 7
Клуб – домаћин је дужан да предузме све потребне мере за обезбеђење личности делегата, судија и чланова гостујуће екипе за време одигравања утакмице, све до напуштања места одигравања утакмице, одговарајућим превозним средством.

Клуб домаћин је дужан да на свим утакмицама доигравања (баража) обезбеди лекарску службу и кола за хитне интервенције, која морају да буду на стадиону на пола часа пре почетка утакмице.

Члан 8
Право наступа имају сви правилно регистровани играчи који су навршили 17 година као и уступљени играчи, који су имало право наступа у првенству 2007/2008. године.

Изузетно на утакмицама доигравања (баража) могу наступити и играчи који нису навршили 17 година живота, с тим што играчи са навршених 16 година живота морају имати одобрење специјалне лекарске комисије да могу наступити за први тим. Ово право мора бити потврђено у легитимацији играча издатој од стране надлежног органа за регистрацију.


На утакмицама доигравања (баража) немају право наступа играчи који се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због добијених јавних опомена.
Члан 9
Јавне опомене добијене у првенству преносе се у „бараж“ и издржавају применом Пропозиција такмичења без права избора у издржавању аутоматске казне.

Аутоматску казну забране играња једне утакмице доигравања (баража), насталу због добијене друге јавне опомене у последњем колу првенства, играч издржава на првој утакмици доигравања (баража). Након добијене друге јавне опомене и паузе, играч следећу казну забране играња издржава после друге опомене, а потом после сваке добијене опомене.


Члан 10
Сви играчи који наступају на утакмицама доигравања (баража) морају имати уредан убележен извршен лекарски преглед.

Лекарски преглед не сме бити старији од 6 (шест) месеци, односно 4 (четири) маесеца за играче млађе од 17 година. Лекарски преглед мора бити унесен у легитимацију играча. Изузетно, извршени лекарски преглед може да се докаже и потврдом која је изадата на основу званичног регистра здравствене установе код које је лекарски преглед извршен.

Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекарски преглед у одређеном временском року, или коме је од стране лекара забрањено играње, као и играч коме лекарски преглед није убележен у легитимацију, а делегату утакмице није стављена на увид званична потврда о извршеном лекарском прегледу, не може наступити на јавној утакмици и делегат утакмице ће таквом играчу забранити наступ сагласно члану 46 Правилника о фудбалским такмичењима.
Члан 11
За сваку утакмицу доигравања (баража) Комесар за такмичење и дисциплинске поступке одређује делегате, а Комесар за суђење одређује судије.

Делегати и судије су са листе службених лица Окружне лиге.

Делегат на утакмицама доигравања баража представља Рашки округ, има врховни надзор на утакмици, оцењује укупну организацију утакмице и рад свих службених лица.

Записник утакмице и свој извештај у два примерка делегат доставља Комесару за такмичење и дисциплинске поступке у року од 24 часа након одигране утакмице.


Уколико је потребно, Комесар за такмичење и дисциплинске поступке може да затражи посебне писмене извештаје службених лица.

Уколико на утакмицу не дође делегат, дужност делегата ће обавити судија утакмице.


Члан 12
Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистрацију утакмице по службеној дужности са 3:0 (пар-форфе), утакмица се региструје постигнутим резултатом.

Одигране утакмице доигравања (баража) региструје Комесар за такмичење и дисциплинске поступке, по правилу, у року од 2 (два) дана од дана њиховог одигравања.


Члан 13
Жалбе по свим основама подносе се Комесару за такмичење и дисциплинске поступке који их решава у првом степену.

Жалбе на утакмице доигравања (баража), морају се доставити у року од 24 часа од одигране утакмице уз уплату таксе на жалбу у износу од 2000,00 динара.

Ако последњи дан рока пада на државни празник или у суботу или у недељу или у неки други дан када Савез не ради, рок истиче протеком првог наредног радног дана.

Члан 14
Неблаговремено поднете, необразложене, нетаксиране или недовољно таксиране жалбе ће бити одбачене, а утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом.

При оцени благовремености жалбе, узима се у обзир датум поштанског жига препорученог писма, тј. дан предаје, новчане уплатнице у пошти или банци, односно доказа о непосредној предаји жалбе у канцеларији Савеза (потписан и оверен примерак од стране надлежног лица).

Члан 15
Жалба на одлуку Комесара за такмичење и дисциплинске поступке подноси се Комисији за молбе жалбе Извршног одбора Фудбалског савеза Рашког округа.

Рок за улагање жалбе на одлуку Комесара за такмичење и дисциплинске поступке по жалби на утакмицу доигравања (баража) је 24 часа од дана пријема првостепене одлуке уз уплату таксе од 5.000,00 дин.

Другостепена одлука мора бити донета у року од 24 часа од дана пријема жалбе.


Против одлуке другостепеног такмичарског органа – Комисије за молбе и жалбе нема места жалби. Другостепени Орган може да донесе одлуку да одбаци жалбу, да утакмицу региструје 3:0 (пар-форфе) или укине одлуку и нареди одигравање нове утакмице. Ако другостепени такмичарски орган не поступи по ставу 3 овог члана, сматра се да жалба није усвојена, оштећена страна има право да поднесе предлог за подизање захтева за заштиту Правилника о фудбалским такмичењима ФС РЗС у року од 3 (три) дана по истеку рока за доношење одлуке о жалби.

Евентуални трошкови жалбеног поступка падају на терет оног клуба који је те трошкове проузроковао.


Члан 16
О дисциплинском прекршајима које изврше клубови и њихови играчи, финкционери, судије, стручни и технички руководиоци на утакмицама доигравања (баража), одлучује Комесар за такмичење и дисциплинске поступке Рашког округа.
Члан 17
За све што није предвиђено овим Упутством важе одредбе Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије и Пропозиције за такмичење Окружног степена такмичења ФСРО.

ПРЕДСЕДНИК ФС РАШКОГ ОКРУГА


Слободан ЂЕРКОВИЋ, с.р.


с. 1

скачать файл

Смотрите также: