Тожибоева му+аддасхон абдуращимовна юсуф сарёмий щаёти ва ижоди тошкент-


с. 1 ... с. 2 с. 3 с. 4 с. 5

1 Тарихи жаидаи Тошканд. ЫзРФАШИ +ылёзма. Инв.№5732. Мазкур асар икки жилдлик былиб, муаллифининг тыла номи Мущаммад Солищ +орахыжа ы\ли Тошкандийдир. Асар форс тилида ёзилган. Биринчи жилдда Темур давридан бошлаб ман\итлар сулоласини ушбу асар муаллифи давригача былган щукмронлиги, 2-жилдда эса +ы=он хонлигининг Бобур замонасидан кейинги пайтларгача былган тарихи баён =илинади. китоб 1279 щижрий йилда (1863) бошланиб, 1307 йилда (1890м) щам тугалланмаган эди. Китобнинг умумий щажми 747 вара=. Муродхыжа домланинг та=риз ва иловаси китобнинг 2-жилдидан жой олган. 2-жилднинг щажми 376 вара=. Илова шундан кейин (377 вара=дан) бошланади ва 4 вара=ни (8бет) ташкил этади. (китобнинг ички му=овасида А.Носировнинг шундай изощи бор: «Тарихи жадидаи Тошканд»нинг бу нусхаси (инв.№5732-Т.М) фа=ат 2-жилди былиб, 1-2-жилд деб кырсатилиши хато былган экан. 7791 ра=ам билан белгиланган =ылёзма асл нусхасига солиштирилиб кырилганда бу нусха фа=ат 2 жилд былиб чи=ди. 7791 инв. ра=амли нусхада 1-2-жилд мукаммал экан. А.Носиров. (22-май, 1950.Тоошканд) Та=риз илова эса 5732 ра=амли китобнинг 2-нусхасига ёзилган.)

1 ЫзФАШИ. А.Носиров фонди. 98-иш дафтар. А.Носировнинг та=риз-иловани кычириб олишига асосий сабаб =илиб унинг «жуда майда щарфда ёзилгани»ни ва ы=увчиларга =ийинчилик ту\диришини ычиб кетиш эщтимоли борлигини кырсатади.

2 Мущаммад Солищ +орахыжа ы\лининг Тарихи жадидаи Тошканд» асарига Муродхыжа Солищхыжа ы\лининг ёзган та=риз-иловаси. ЫзРФАШИ А.Носиров фонди. 58-иш дафтар. 11-14-15-18-б.

1 +аюмов П.Тазкираи +аюмий. ЫзРФАШИ. 323-б.

2 Ызбек адабиёти тарихи хрестоматияси.-Т., 1945.-Б.436-439.

3 Бу \азал ва таркиббандларнинг аксарияти шоирнинг девонида учрайди. Биргина «Бащори ноз эрур бо\ ичра щуснингни намудор эт, Чаман раънолари\а хад рухсоринг падидор эт» матлали \азалини девонда учратмадик. Девонда «эт» радифли \азаллар 2 та. Бу эса шу радифдаги 3 \азал былади. Афсуски, ношир тад=и=отчи \азал келтирилган манбани кырсатган эмас.

1 Мыминжон Тош=ин. Тошкент шоирлари. ЫЗФАШИ. +ылёзма дафтар. Т., 1948.-140-141-б.

2 Мущаммаджонов М. Турмуш уринишлари.-Т., 1976.-325.

1 +аюмов Л. Ин=илоб ва ижод.-Т., 1964.-Б.708.: Каримов /.Ызбек адабиёти тарихи.-Т., 1975.-Б.71-142.

1 Юсуф Сарёмий. /азаллар. Шар= юлдузи, 1990. 25-б.

2 Мирхолдоров М. Юсуф Сарёмий.-Чимкент: Сайрам, 1990.

1 Абду\афуров А. Буюк бешлик сабо=лари.-Т.,1995.-Б. 80-83.

1 Абду\афуров А. Яли-яли кимники?-Ызбек тили ва адабиёти, 1963.-№1.-Б.66-67.

1 Шоир отасининг номи ща=ида манбаларда щар хилликлар бор. Чунончи, «Тазкираи +аюмий»да ы=иймиз: «Бу шоирнинг номи Мущаммад Юсуф былиб Мущаммад Яъ=уб ы\лидур» (+аранг: «Тазкираи +аюмий». +ылёзма А. 143-=ылёзма. 323-бет. А.+аюмов шахсий кутубхонси.) Афсуски, ушбу маълумотнинг =аердан олинганлиги айтилмаган. «Тарихи жадидаи Тошканд»га ёзган Муродхыжа домланинг иловасида щам Яъ=уб деб берилган. Тад=и=отчи С.Зуфаров эса Юсуфнинг отасини Мущаммад Яъ=уб деб келтирадики, буларнинг манбаи битта былиши керак. (+аранг: Шоир ва тарихчи. Адабий мерос. №2-Б.89-91) +олган манбаларнинг щаммасида Абдишукур деб тилга оладилар. (Сайрамлик М.Мирхолдоров билан сущбат материалларидан. 1995 й. 10-май. Сайрам.) Биз щам шу ном устида тыхталдик. Бу ерда яна бир нарсани щисобга олиш керак. Шар=да муаллифлар ыз ота-боблари билан бо\ли= тафсилотларни бераверишни кып щам хуш кыравермаганлар. Шощлар, шащзодалар, улу\ авлиёлар ща=идагина тафсилотлар берилган. Щатто Навоийдек улу\ шоирнинг щам ота-боболари ща=ида кам маълумот са=ланиб =олганлиги, онасининг эса щалигача номини щам билмаслигимизнинг сабаби щам шунда.

1 Сайрам – Сарём деб щам аталади. Мовороуннащрнинг =адим шащарларидан. Бир ва=тлар «Мадинатул байзо» (О= шащар), «Урунгкент», «Исфижоб» дейилган.

2 +аюмов П. Тазкираи +аюмий.-Б. 323

3 М.Мущаммаджонов. Тошкент шоирлари.-Б.436

1 Девони Мавлавий Юсуф Сарёмий. ЫзФАШИ. Инв№118.-Б.154. (Кейинги ыринларда сащифалар =авс ичида кырсатилади.)

2 Бу ерда яна бир нарсани щисобга олиш керак. Гап мелодий эмас, щижрий, яъни щар йили 354 кундан иборат былган щижрий 70 устида кетмо=да. Шунда Сарёмийнинг «етушганда етмиш\а» «ажал домонини тут»гани ща=и=атга рост келади.

3 Муродхыжа домла. Тарихи жадидаи Тошканд.-Б. 15-14.

4 Пылатжон +аюмийнинг маълумотида айрим ноани=ликлар щам бор. Жумладан, «+ози Байзо» «+азо Байзо» шаклида берилади: «+ози Байзо» номли мозор мащаллада шул мозоргощ ёнида яшаб... шул мозор =абристонига дафн этилмишдур» (+аранг: Тазкираи +аюмий. 323-б.) Бизнингча бу «+ози Байзо» былиши керак. «+ози Байзо (Байзовий) Сайрамда ытган улу\лардан бирининг номидир.»

1 Муродхыжа домла. ЫзФАШИ.А.Носиров фонди.58-иш дафтар. 14-15-б.

1 Мирхолдоров М. Сайрам тарихи.-Чимкент, 1991-Б.27.

1 Мыминжон Тош=ин. Турмуш уринишлари.-Б. 141.

1 Жалолов А. Ызбек-маърифатпарвар демократик адабиёти.-Т., 1978-Б. 13.

1 Мыминжон Тош=ин «Тошкент шоирларининг таржимаи щоллари». +ылёзма.-Б. 71.

1 Муродхыжа домла. «Тарихи жадидаи Тошканд». ЫзФАШИ. А.Носиров фонди.58-иш дафтар.-Б.15.

1 М.Мирхолдоров тыплаган материаллардан. Сайрам.1985. 10 май. (Хотиралар М.Мирхолдоровнинг шахсий архивидан олинди.)

1 Буни Юсуф Сарёмийнинг щозирда Тошкент вилояти О==ыр\он тумани «О==ыр\он овози» газетасининг бош мущаррири былиб ишлаётган набираси Абдулла Маъдиев тузган ва М.Мирхолдоров =ылида са=ланаётган ихчам шажара щам тасди=лайди. +уйида уни айнан келтирамиз: Шажара. Юсуф Сарёмийнинг Маъди Махсум, Маъдазим Махсум, саъдулла исмли ы\иллари былган. 1. Маъди Махсум. Бу кишининг уч ы\ли ва тырт =излари былган.2. Маъдазим Махсум. Унинг уч фарзанди былган. 3. Саъдулла – ёшлик чо\ларидаё= вафот этган. Маъди махсум авлодлари: Бу кишининг уч ы\ли ва тырт =изи былиб, ы\иллари Тошкент вилояти, О==ыр\он тумани Олимкент =ыр\онида яшаганлар. Мадамин – (рафи=алари Дилшодой). Уларнинг катта ы\илларининг исми Насрулло былган. у киши ТошДунинг тупро=шунослик факультетини тугатиб Вотинцев номли жамоа хыжалигида партком секретари лавозимида ишлаган. Шундан кейин «Коммунизм» жамоа хыжалигига раис =илиб сайланган. Сынг касалга чалиниб вафот этган. Мадаминнинг Замира исмли =изи ва Нуриддин деган ы\ли былган. Ы\ли ТошДУнинг журналистика факультетини битирган. Тошкент вилоят партия инструктори, Быстонли= райион партия =ымитаси 2-котиби, /алаба район ижроия =ымитаси раиси ва /алаба райони партия =ымитаси ! котиби лавозимларида ишлаган. Щозирги кунда «+ан=а» жамоа хыжалиги бош=аруви раиси лавозимларида ишлаб келмо=да. Зулайщо – Маъди Махсумнинг =изи. Тошкентда яшаган (куёви Толиб) уларнинг бир ы\ил, икки =изи былган. Ы\лининг исми Аъзам. 1941-45 йиллардаги урушга кетиб =айтмаган. +излари Зубайда, Убайралар савдо ишлари билан шу\улланганлар. Хумайро -=изи (куёви Аъзам) унинг Назираой, Рощила исмли =излари ва Тошмущаммад дегавн ы\ли былган. Щамида- (куёви Ытавой) Сайрамда яшаганлар. Уларнинг Тавгул ва Илашвой исмли ы\иллари бор. Солища – куёвлари Мирмусо) Ирсой деган =изи былган.Убайдулла – (рафи=алари Улбике, унинг вафотидан кейин Щадича) Убайдулланинг Файзулло, Жамила, Щалима, Ращматилла, Жаббор деган фарзандлари былган. Зикрулло- (1912-1988) (рафи=алари Турсуной) Уларнинг тырт ы\ли ва бир =изи бор. Катта ы\иллари Абдулла. ТошДу журналистика факультетини тамомлаган. Щозир «О==ыр\он овози» рызномасига мущаррирлик =илади. Щамидулла – Вотинцев номли жамоа хыжалигида тракторчи. Хабибулла – Олимкентдаги НПО «Сигнал» заводида директор ыринбосари. Щалилулла – Олимкентдаги 46-автокорхона щайдовчиси. Ойжамол – ногирон.

Маъдазим махсум авлодлари: Лутфулла- рафи=аси Ибодат. Тошкент шащрининг Чи\атой дарвоза мащалласида яшаб, 44-АТСда хизмат =илган. Щикматилла, Асатулла,+удратилла, Азиза, шощида исмли фарзандлари бор. Мущаммад рафи=аси Назокат. Уларнинг Щалил, Щамид, Хайрулло исмли уч ы\ли былган. тошкентда яшаганлар. Ирисмат -рафи=аси Холбуви. Сайрамда яшаганлар. Уларнинг Барно, Доно исмли =излари былган. (Абдулла Маъдиев. Юсуф Сарёмий авлодлари ща=ида билганларим. Шажара. О==ыр\он-1995 йил) (Биз бу ыринда Юсуф Сарёмийнинг невара, чевараларининг рыйхатини бериш билангина чекландик. Аммо =ылимизда шоирнинг ундан кейинги авлодларининг рыйхати, уларнинг яшаш ва хизмат жойлари ща=ида щам маълумотларимиз бор.)
1 +аюмов П. Тазкираи +аюмий.-Б.323. Бизнингча, щижрий щисобнинг мелодийга айлантиришдаги фар=дан келиб чи==ан. Шоир вафотига ба\ишланган марсия –тарихларнинг барчасида унинг вафот санаси 1332 щижрий деб кырсатилган. Бу сана 1912-1913 мелодийга ты\ри келади. Ойи ани= маълум былмагани учун П.+аюмий 1913 йил деб белгилаган кыринади.

2 Мущаммаджонов М. Турмуш уринишлари.-Т., 1976.-Б.297

1 Саъдинов М. Сарёмий юбилейи. ЫзАС.-1990.-12-сентябрь.

1 Муродхыжа Солищхыжа.ЫзФАШИ. А.Носиров фонди.58-иш дафтар.-Б.18.

1 Девони Мавлавий Юсуф Сарёмий. ЫзФАШИ. Инв.№118. –Б.1.

1 Девони Мавлавий Юсуф Сарёмий. ЫзФАШИ. № 118.-Б.160

1 Шодиев Э. Юсуф Сарёмий зуллисонайн шоир. Адабий мерос. 1982-№6.

1 Навоий. Асарлар. 15 жилдлик.-Ж.14.-Т., 1967.- Б.131; Бобур. Мухтасар.-Т., 1971.–Б.71.

1 Девони Мавлавий Юсуф Сарёмий.-Б.106-108.

2 Девоннинг 93-94-бетларида яна бир сарлавщасиз форсий тилда марсияси учрайди.

3 Девони Мавлавий Юсуф Сарёмий.-Б.148-150.

1 Гулшани ашъор. ЫзРФА +И. Инв.№170.

1 Баёз. ЫзФА +И. Инв.№2407.

2 Баёзи Щазиний. ЫзФАШИ. Инв.№319

1 Баёз. ЫзФА +И. Инв.№3829.

2 Арму\они Хислат. ЫзФА +И. Инв.№ 3722.-1.

3 Баёз. ЫзФА +И. Инв.№ 3662.

1 Баёз. ЫзФАШИ. Инв.№ 5736.

2 Баёз. Ыз ФАШИ. инв.№ 7710.

2 Баёз. Ыз ФАШИ. инв.№ 325.

1 Баёзи Мущалло. Ыз ФАШИ. инв №. 322.

1 Баёз. Ыз ФАШИ. инв.№ 4064.

2 Баёз. Ыз ФАШИ. инв.№ 333.

1 Бертельс Е. Суфизм и суфийская литература.-М., 1965.-С.54.

1 Ща==улов И. Ызбек тасаввуф шеъриятининг шаклланиши ва тара==иёти.- Фило. фан. д-ри...дисс.-Т., 1995.

2 Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахло=и. К.1.-Т.,1996.-Б.133.

1 Кырсатилган асар.-Б.151.

1 Джамаледдин Казикумский. Ал адаб улмарзия. Накшбандийский трактат. Оксфорд, 1986- Б.30-31.

2 Садриддин Салим Бухорий. Дилда ёр. Бадиа.-Т., 1993-Б.14.

3 Каримов /. Ызбек адабиёти тарихи.-Т., 1975-Б.142-143

1 Ща==улов И. Сыфи Оллоёр-мутасаввуф адиб. ЫзАС. 1993.№ 1.-Б.7-8.

1 Рустамов А. Сыз хусусида сыз.Т., 1987.-Б.31-34.

1 Трименгэм Ж. Суфийские ордена в Исламе.М., 1989.-С.49.

2 Бу ща=да =аранг: Кошифий Щ. Футувватномаи султоний ёхуд жувонмардлик тари=ати.-Т., 1994.-Б.22.

1 Абду=одиров А. Тасаввуф ва Алишер Навоий ижодиёти. Филол. фан. док...дисс.авто-т.-Т, 1998.-Б.31.

2 Асроров А. Ызбек ва тожик щажвиётида жанрий шакллар ранг-баранглиги. Филол. фан. ном...дисс. С., 1993.-Б.30.

1 +аранг: Кошифий Щ.Футувватномаи султоний ёхуд жувонмардлик тари=ати.Т., 1994. -Б.22.

2 Бу ща=да =аранг: Ща==улов И. Тасаввуф ва шеърият-Т., 1991.-Б.80.

1 Бу ща=да =аранг: Ща==ул И. Абадият фарзандлари.-Т., 1990.-Б.54.

1 Щусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний ёхуд жувонмардлик тари=ати –Т., 1994.-Б.18.

2 Садриддин Салим Бухорий. Дилда ёр-Т., 1993.-Б.64.

1 Бу ща=да =аранг: Маллаев Н. Алишер Навоийнинг форс-тожик тилидаги шеъриятига доир. Адабий мерос.1985 №1- Б.55.

1 Навоий. Асарлар. 15 жилдлик.13-жилд.-Т., 1966.-Б.43.

1 Кырсатилган асар.-Б.42.

2 Кырсатилган асар.-Б.43.

1 Комилов Н. Тимсоллар тимсоли. Тыпламда: Алишер Навоий. /азаллар. Шарщлар.-Т., 1991.-Б.100.

1 Щазрат=улов М. Тасаввуф.-Душанбе, 1988.-Б.51.

1 Рафиддинов С. Мажоз ва ща=и=ат.-Т., 1995-Б.82.

1 Мущаммад Солищ +орахыжа ы\лининг «Тарихи жадидаи Тошканд» асарига Муродхыжа Солищхыжа ы\ли ёзган та=риз ва илова. ЫзРФА ШИ. А.Носиров фонди. 58-иш дафтар.-Б.16.

2 Мущаммаджонов М. Турмуш уринишлари. –Т., 1976.-Б.325.

1 Навоий. Асарлар. 15 жилдлик. 13-жилд.-Т., 1966.-Б.72.

2 Абду\афуров А. Навоий ижодида сатира.-Т., 1972.

1 М.Мирхолдоров тыплаган материаллардан. Сайрам, 1985.-10 май.

2 М.Мирхолдоров тыплаган материаллардан. Сайрам, 1985.-10 май.

1 Щамсола-асрдош, тенгдош.

1 Бошидаги соч.

2 Юсуф Сарёмийни кырган ва бирга былган Щасанжон ота Икромжоновдан ёзиб олинган.

3 Абду\афуров А. Навоий ижодида сатира.-Т., 1972.–Б.228.

1 Абду\афуров А. Навоий ижодида сатира.-Т., 1972.-Б.142.

1 Навоий. Хазойин ул-маоний.-Т., -Б.130.

2 Мирий. Танланган асарлар. –Т., 1965.-Б.52-53.

3 Аваз Ытар. Танланган асарлар.-Т., 1956.-Б.25.

4 +аранг: Абду\афуров А. Х1Х асрнинг II ярми ызбек сатирасида Навоий традициясининг баъзи масалаларига доир. Ызбек тили ва адабиёти.- 1962.-№5.-Б.57.

1 Абду\афуров А. Х1Х асрнинг II ярми ызбек сатирасида Навоий традициясининг баъзи масалаларига доир. Ызбек тили ва адабиёти.- 1962.-№5.-Б.56-64.

1 Каримов /. Ызбек адабиёти тарихи.-Т., 1975.-Б.208-209.

2 Арму\они Хислат. Баёз. ЫзРФА +И. Инв№ 170.-Б.205-210.

1 Му=имий. Асарлар тыплами.-Т., 1960.-Б.61.

2 Баёз. ЫзРФА ШИ. Инв. №5736.-Б.211-212а.

3 Девони Ёрий. ЫзР ФА ШИ. Инв.№9358.-Б.46.

4 Махмур. Танланган асарлар.-Т., 1956.-Б.113-114.

1 Бу ща=да =аранг: Абду\афуров А. Ызбек демократик адабиётида сатира.-Т., 1961. –Б.211-222.

2 Махмур. Танланган асарлар.-Т., 1956.-Б.113-114.

3 Му=имий. Асарлар тыплами. 1-т.-Т., 1960.-Б.61,

1 Баёз. ЫзРФАШИ инв. №5736.-Б.211б, 212а.

2 Девони Ёрий. ЫзР ФА ШИ. Инв.№9358.-Б.46.

1 Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.30.

2 Исщо=ов Ё. Классик адабиёт поэтикасидан маълумотлар. Ызбек тили ва адабиёти. 1970.-№1.-Б.84.

1 Щусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ.-Т., 1981.-Б.123.

2 Исщо=ов Ё. Тазод. Ызбек тили ва адабиёти.-1970. №5.-Б.80-83.

1 +аранг: Щусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ.-Т., 1981-Б.132; Исщо=ов Ё. Тажощул-ул ориф. Ызбек тили ва адабиёти.-1970.№ 3.-Б.69; Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.62.

2 Бу ща=да =аранг: Щусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ.-Т., 1981.-Б.16; Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.50.

1 +аранг: Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.34.

1 Щусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ.-Т., 1981.-Б.237.

2 Рафиддинов С. Мажоз ва ща=и=ат.-Т., 1995.-Б.147.

3 Исщо=ов Ё. +айтариш санъати. Ызбек тили ва адабиёти. 1972.-№1.-Б.83-87; Щусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ.-Т., 1981.-Б.28-33.

1 Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.49,

1 +аранг: Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.53.

2 +аранг: Кырсатилган асар.-Б.44.

1 Исщо=ов Ё. Ирсоли масал. Ызбек тили ва адабиёти.-1971-№ 4. -Б.73-74.

2 Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.61.

1 Исщо=ов Ё. Талмещ. Ызбек тили ва адабиёти. 1970. №3.-Б.66-67.

2 Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.65.

1 Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.102,

1 Навоий. Асарлар. 15 жилдлик. 14-жилд.-Т., 1967.-Б.181.

1 Бу ща=да =аранг: Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.78.

1 +аранг: Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.79.

2 Рустамов А. Навоийнинг бадиий мащорати.-Т., 1979.-Б.90.


с. 1 ... с. 2 с. 3 с. 4 с. 5

скачать файл

Смотрите также: