Тақырып: «Несеп шығару жүйесі ауруларындағы визуалды диагностика»


с. 1
Ф КГМУ 4/3-06/02

ИП №6 от 14 июня 2007 г.
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Визуалды диагностика кафедрасы

Студенттердін өзіндік жұмысы бойынша әдістемелік нұсқау

Тақырып: «Несеп шығару жүйесі ауруларындағы визуалды диагностика»


Пән VD 2225 – «Визуалды диагностика»

Мамандық 5В 130200 «Стоматология»
Курс екінші
Құрастырушы: Ермекова М.А


Қарағанды 2014 ж.
Визуалды диагностика кафедрасы отырысында

талқыланды және бекітілдіХаттама № __ «_____»______________ 2014ж.
Кафедра меңгерушісі _______________ Алиякпаров М.Т.

Тақырып: «Несеп шығару жүйесі ауруларындағы визуалды диагностика»
.

Мақсаты: студенттерде визуалды зерттеу әдісіннің қосымша жоспарын тағайындай білуі және машықты қалыптастыру, несеп шығару жүйесін зерттеуде алынған нәтижелерді түсіндіру


 • Несеп шығару жүйесіндегі ауруларда визуалды диагностика негізгі әдістерін зерттеу. Несеп шығару жүйесіндегі патологиялық өзгерістерді талдудың жалпы сызбасын және балалардағы ерекшеліктерін білу.

 • Несеп шығару жүйесіндегі сәулелік семиотиканы білу.

 • Несеп шығару жүйесіндегі ауруларда сәулелік зерттеу әдісі нәтижелерін зерттеу.


Орындалу түрі – әдебиеттермен және электронды тасымалдаушылармен жұмыс. Ғаламторда жұмыс, тұсаукесер дайындау.
Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

 • Несеп шығару жүйесіндегі ауруларда визуалды диагностика негізгі әдістерін көрсету. Несеп шығару жүйесіндегі патологиялық өзгерістерді талдудың жалпы сызбасын және балалардағы ерекшеліктерін білу.

 • Несеп шығару жүйесі ауруларында сәулелік семиотиканы көрсету.

 • Несеп шығару жүйесі ауруларында сәулелік зерттеу әдісін көрсету


Тапсыру мерзімі – модуль соңында.
Бағалау критериі

Орындалудың критериі:

а) тақырып бойынша негізгі дерекнаманы білу және іріктеу;

б) библиографияны құрастыру

в) ақпаратты жүйелеу және қайта өндеу;

г) тұсаукесер жоспарын дайындау;

д) тұсаукесерді құрастыру және рәсімдеу.


Тұсаукесер құрылымы:

а) титул парағы (үлгі бойынша рәсімделеді);

b) мазмұны (басынан басталған беттерді көрсетумен тұсаукесердін бөлімдерінің жүйелі мазмұндамасы);

c) кіріспе (зерттелетін мәселенін мәнін тұжырымдау, тақырыпты таңдаудың негізі, оның өзектілігі және маңыздылығын анықтау, тұсаукесердін міндетін және мақсатын анықтау);

d) негізгі бөлім (тұсаукесердін осы бөлімнін әр тарауы жеке бір мәселені немесе оның бір жағын ашады, алдыңғысының логикалық жалғасы болып табылады; осы бөлімде кестелер, сызбалар, графиктер, суреттер келтірілуі мүмкін);

e) қорытынды (қорытынды жүргізіледі немесе тұсаукесердін тақырыбы бойынша талдап жинақталған қорытынды беріледі, ұсыныстар беріледі);

f) әдебиеттер тізімі.

Требования Тұсаукесерді рәсімдеуге талаптар:

а) тұсаукесер көлемі 15-20 слайд шамасынан аспауы тиіс* (жұмыстың қосымшасы тұсаукесер көлеміне еңбейді);

б) Мазмұндама мәдениетін сақтай отырып, тұсаукесер сауатты орындалуы тиіс;

в) мәтіннің мазмұндамасы бойынша қолданылынған әдебиеттерге сілтеме болуы тиіс;

г) библиографияны дұрыс рәсімдеу.


Ұсынылған әдебиеттер:

Орыс тілінде:

Негізгі әдебиеттер: 1. Лучевая диагностика: учебник: в 2 т / под ред. Г.Е. Труфанова. - М., 2007. – Т.1.

 2. Лучевая терапия: учебник: в 2 т / под ред. Г.Е. Труфанова. - М., 2007. – Т.2.

 3. Лучевая диагностика и терапия: учебник в 2 т /С.К. Терновой, А.Ю. Васильев, В.Е. Синицин. - М., 2008. – Т.1.

 4. Лучевая диагностика и терапия: учебник в 2 т /С.К. Терновой, А.Ю. Васильев, В.Е. Синицин. - М., 2008. – Т.2.

 5. Лучевая диагностика и терапия: учебник /С.К. Терновой, В.Е. Синицин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

 6. Лучевая диагностика: учебник / ред. Г.Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.

 7. Лучевая диагностика: Васильев А.Ю. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Насникова И.Ю., Маркина Н.Ю. Ультразвуковая диагностика/ под ред. С.К.Тернового. – М., 2008. – 176 с.

 2. Магнитный резонанс в медицине. Основной учебник Европейского форума по магнитному резонансу + СД / пер. с англ. под ред. В.Е. Синицына. – М. 2003. – 256.


Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиеттер: 1. Әбдірахманов Ж., Садықов С., Төлеутайұлы Қ. Медициналық радиология. Алматы 2003ж.

 2. Хамзин Ә.Сәулелік диагностика.-Алматы:Эверо, 1 кітап:Кеуде қуысы мүшелерінің қалыпты көрінісі және аурулардың рентгенологиялық негіздері. -2010

 3. Хамзин Ә.Сәулелік диагностика.-Алматы:Эверо, 2 кітап:Ас қорыту жүиесі мүшелерінің қалыпты көрінісі және аурулардың рентгенологиялық негіздері. -2010

 4. Сәулелі диагностика: оқулық / ред. Г.Е.Труфанов; жауапты ред. А.Қ.Ахметбаева.- М.ГЭОТАР-Медиа, 2014.-576 б.

 5. Әлиакпар М.Т. Рентген сәулесі: оқулық / М.Т.Әлиакпар К.С.Өсер; А.К.Өсер; ҚММУ.-Қарағанды: АҚНҰР,2013.-248 б.

 6. Тыныс алу жүиесі модулі / Модуль дыхательная система:оқулық/ҚММУ;ред. С.Б.Жәутікова ,С.Д.Нұрсұлтанова; серия ред. Р.С. Досмагамбетова. – М.:Литтера. 2014.- 270 с.- интеграцияланған оқулық – Иртегрированный учебник.

 7. Тірек –қимыл жүиесі модулі / Модуль опорно- двигательная система:оқулық / ҚММУ; ред. С.Б.Жәутікова ,С.Д.Нұрсұлтанова; серия ред. Р.С. Досмагамбетова. – М.:Литтера. 2014.- 240 с.- интеграцияланған оқулық – Иртегрированный учебник.

 8. Жүике жүиесі модулі / Модуль Нервная система:оқулық / ҚММУ; ред. С.Б.Жәутікова ,С.Д.Нұрсұлтанова; серия ред. Р.С. Досмагамбетова. – М.:Литтера. 2014.- 264 с.- интеграцияланған оқулық – Иртегрированный учебник.

 9. Қан түзуші жүиесі модулі / Модуль Кроветная система:оқулық / ҚММУ; ред. С.Б.Жәутікова ,С.Д.Нұрсұлтанова; серия ред. Р.С. Досмагамбетова. – М.:Литтера. 2014.- 288 с.- интеграцияланған оқулық – Иртегрированный учебник.

Ас қорыту жүиесі модулі / Модуль пищеварительная система:оқулық / ҚММУ; ред. С.Б.Жәутікова ,С.Д.Нұрсұлтанова; серия ред. Р.С. Досмагамбетова. – М.:Литтера. 2014.- 376 с.- интеграцияланған оқулық – Иртегрированный учебник
Бақылау сұрақтары

 1. Асқорыту ағзаларындағы визуалды диагностика негізгі әдістерін атаңыз.

 2. Асқорыту ағзалары ауруларындағы визуалды диагностиканың заманауи әдістерін атаңыз.

 3. Асқорыту ағзалары патологиялық өзгерістерді талдудың жалпы сызбасы

 4. Тірек-қимыл жүйесі ауруларында визуалды диагностиканың әдістерін атаңыз

 5. Тірек-қимыл жүйесі ауруларында визуалды диагностиканың заманауи әдістерін атаңыз

 6. Тірек-қимыл жүйесі ауруларындағы рентгеносемиотика.


Типтік тестілер:
?

Сау адамның бүйрегі қандай деңгейде орналасқан?

- 8-10-шы кеуде омыртқасында

- 12-ші кеуде және 2-ші бел омыртқасында

- 1-5-ші бел омыртқаларында

- 4-5-ші бел омыртқаларында

- 2-4- ші бел омыртқаларында
?

Концентрация және элиминация принциптерінде құрылған, несеп шығару жолдары және бүйректі контрастау әдісін табыңыз :

- бүйрек артериясы ангиографиясы

- экскреторлы урография

- ретроградты цистография

- пневморетроперитонеум

- ретроградты пиелография
?

Дистопия және нефроптоздың дифференциалды диагностикасында көбіне маңызды:

- түбекшенін орналасу деңгейі

- несеп жолы ұзындығы

- бүйрек артериясы қайту деңгейі

- несеп жолының орналасуы

- несеп жолы ұзындығы және бүйрек артериясы қайту деңгейі
?

Төменде берілген сәулелік әдістер жоғарғы несеп жолдары «көрінбейтін» тастарында көбіне ақпаратты?

- экскреторлы урография

- шолымды рентгенография

- томография

- ультрадыбысты зерттеу

- ретроградты цистография
?

Бүйрек аплазиясында төменде берілген әдістердін қайсысы көбіне анық болып келеді?

- шолымды рентгенография

- экскреторлы урография

- томографиямен пневмоперитонеум

- ультрадыбысты зерттеу

- статитикалық сцинтиграфия
?

Бүйрек аплазиясын анықтауда төменде берілген әдістердін қайсысы анығырақ?

- ультрадыбысты зерттеу

- экскреторлы урография

- ретроградты пиелография

- ангиография

- антеградты пиелография
?

Нефроптозда төменде берілген әдістердін қайсысы көбіне ақпаратты болып келеді?

- ультрадыбысты зерттеу

- экскреторлы урография

- ретроградты пиелография

- шолымды рентгенография

- ангиография
?

Бүйректі зерттеу қандай рентгенологиялық әдістен бастайды?

- сызықты томография

- ангиография

- ретроградты пиелография

- шолымды урография

- антеградты пиелография
?

Төменде берілген бүйрек ауруларының қайсысы жиі кездеседі ?

- гломерулонефрит

- пиелонефрит

- нефроптоз

- ісіктер

- поликистоз
?

Екінші қайта бүріскен бүйрек симптомына ең өзінді болып :

- түбекшелі-тостағанды жүйе деформациясы

- бүйрек пішіні деформациясы

- бүйрек көлемінің кішірейуі

- бүйрек тамырлы арнасының жағдайы- әлсіз көрсетілген нефрографиялық фаза
с. 1

скачать файл

Смотрите также: