Студенттерге арналған пән бағдарламасы


с. 1


Студенттерге арналған пән бағдарламасы
Форма

Ф СО ПМУ 7.18.2/07
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономика және кәсіпорындағы басқару кафедрасы


Студенттерге арналған пән бағдарламасы
Пән – Адам ресурстарын басқару

050506 «Экономика» мамандықтары студенттеріне арналған

Павлодар


Студенттерге арналған пән бағдарламасын бекітетін парақ
Форма

Ф СО ПМУ 7.18.2/11

БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономикалық факультетінің деканы


___________Т.Я. Эрназаров «____» _________ 200_ ж.

Құрастырушы: аға оқытушы _______________ А.Ж. Кайшанова


Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

пәні «Адам ресурстарын басқару»

050506 «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған
Бағдарлама 200___ж «___» ___________ бекітілген оқу жұмысының бағдалмасы негізінде әзірленген
200___ ж «____» _____________ кафедра отырысында ұсынылған

№_____ хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________________ С. К. Құнязова
Қаржы-экономикалық факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған

200 ж «____»_________ №___ хаттама


ӘК төрайымы _____________________ Л.А. Сидорова

Оқытушылар жайында мәлімет
Кайшанова Алма Жумагельдыевна экономика және кәсіпорында басқару кафедрасының аға оқытушысы (дәрістер, тәжірибелік сабақтар).

Кафедрада (А-419) қабылдау сағаттары консультация кестесі бойынша.Пән жайында мәліметтер
Пән 3 семестр бойы 15 апта ұзақтығымен оқытылады. Пәннің жалпы еңбек сыйымдылығы 135 сағат, оның 45 сағаты аудитория сабақтарына бөлінген, 90 сағат пәнді меңгеруге байланысты студенттердің өздік жұмыстарына (СӨЖ) бөлінген. Пәнді оқудың нәтижелерін қорытынды бақылау формасы ретінде емтихан қарастырылған. Аудиторялық уақыттарды сабақ түрлеріне қарай бөлу пәннің тақырыптық жоспарында көрсетілген.

Нарықтық қатынастың: қалыптасу шарттарында және бәсекелестiктiң ңығаю шарттарында ұйымның мiндеттерiне жетуде адам ресурстарын басқарудың рөлi мен мәнi өседi. Қазiргi жағдайда қызыметкерлердi басқарудың стратегиялық тұжырым орталығына, ұйымға ең басты байлық болып саналатын адам қойылады. Қоғамдық дамудағы адам ресурстары рөлiнiң нығаюы қызыметкерлерден талап ететін іскер және адамгершлілік қасиетіне және олардың жеке тұлға ретінде жан-жақты дамуына кeрeкті жағдай туғызуына қойылатын талаптардың жоғарлауын ұйғарады.

Адам ресуртарын басқару менеджерлермен шешiлетiн ең күрделi және маңызды мәселелердiң қатарына жатады. Бұл өз алдында адамдық факторлардың ерекшеліктермен және қызыметкерлермен қалыптасқан жұмыстың әдіcтepі мен стилінің экономикалық қатынастардың қазіргі кездегі даму талаптарымен айқынша қapaмa-қайшылыққа кipyiмен түсiндiрiледi.

Пәндi оқыту мақсаты - адам ресурстарын басқару облысындағы ұйым әpeкeтінің мазмұнын адам факторына деген осы заманғы талаптарды есепке алып, жүйелiк және кешендi ыңғай негiзiнде ашу болып табылады.

Пәннiң мiндетi болып:

- мемлекеттiк қызымет орындарының қызыметкерлерiн басқару жөнiндегi тәжiрбиелiк жұмысқа қажеттi бастапқы дағдыларды студенттерде қалыптастыру;

- студенттердi қызыметкерлер мен жұмыскерлердi тиiмдi басқаруға дайындау;

- оқушылардың өзін - өзі тану қасиеттерін дамыту және оларды өзін-өзі жетiлдiруге бағыттау;

- тестер, icкep ойындар және т.б. әдiстер арқылы студенттердiң мемлекеттiк басқару саласындағы басқару ic-әрекетiне қажеттi қасиеттерiн дамыту.

Студент бiлу керек:

- ұйым әрекетiндегi адам ресурстарын басқарудың рөлi мен мәнін;

- қызыметкерлердi басқару әдiстемесiн;

- процесс және құрылым ретiндегi адам ресурстарын басқару жүйесiнiң

мазмұнын;

- кадрлық саясатың қалыптасу негiздерiн және қызыметкерлердi басқару стратегиясын;

- қызыметкерлермен жұмыстың негізгі элементерін және іске асырудың

мазмұны мен технологиясын.

Студент iстей бiлу керек:

- қызыметкерлердi басқару стратегиясын өңдеу;

- лауазымдық нұсқауларды, бөлiмшелердiң жағдайы туралы есеп қырастыру; • жаңа қызыметкерлермен әңгімелесу және оларды іріктеп алу;

 • іскерлік сараптау туралы сипаттаманы жазу;

 • қызыметкерлерді ынталандыру жөнiндегi тәжбиелiк сұрақтарды шешу.


Әдебиет
Негізгі:


 1. Менеджмент организации: учебное пособие. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин А.С. и др. – М.: ИНФРА-М., 1996. – 432б.

 2. Климов А.Н., Оленев И.Д., Соколицин С.А. «Организация и планирование производства на машиностроительном заводе»: учебник для машиностроительных вузов.- 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. С.А. Соколицина. – СПб.: Машиностроение, 1996. – 460б.

 3. Организация, планирование и управление предприятиями в машиностроении: учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов / К.А. Грачева, Л.А. Некрасов, М.И. Ипатов, В.П. Ермилов. - М.: Высшая школа, 1995. – 585б.

 4. Практикум по организации и планированию машиностроительного производства: учебное пособие для машиностроительных специальностей вузов/ К. А. Грачева, Л.А. Некрасов, М.И. Ипатов и др. Под ред. Ю.В. Скворцова и Л.А. Некрасова. – М.: Высшая школа, 1990. – 224б.

 5. Мамыров Н.К. Менеджмент и рынок: казахстанская модель.- Алматы: Изд. «Казахстанская энциклопедия», 1998. – 214б.

 6. Уткин Э. Управление фирмой.- М.: «Аналис», 1996. – 325б.

 7. Абдрешев А. Планирование и организация предприятий, объединений, комплексов: практикум для решения задач.- Алматы, 1991. – 186б.

 8. Фатхутдинов Р. Производственный менеджмент.- М.: ЮНИТИ, 1998. – 321б.

 9. Маркина Т.В., Макаров В.М., Козловский В.А. Производственный и операционный менеджмент.- СПб.: Спец. литература, 1998. – 297б.

 10. Новицкий Н.И. Основы менеджмента: организация и планирование производства. Лабораторные работы.- М.: Финансы и статистика, 1998. – 187б.

 11. Организация и планирование строительного производства: учеб. для вузов/ А.К. Гусаков и др.; Под ред. А.К. Шрейбера. – М.: Высш.шк., 1997. – 368 б.

 12. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Управление строительными предприятиями с основами АСУ: учеб. для строит. вузов и фак. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 1988. – 559б.

 13. Дикман Л.Г. Организация жилищно-гражданского строительства. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990. – 495 б.

 14. Организация, планирование и управление строительством: учебник. Под ред. А.К. Шрейбера. - М.: Высш.шк., 1997. – 351 б.


Қосымша:


 1. Организация, планирование и управление машиностроительным производством / Под ред. Б.Н. Родионова - М.: Машиностроение, 1989. – 263б.

 2. Батенко Л., Данилов В. Операционное управление: учебное пособие.- Алматы: АШМ, 1997. – 164б.

 3. Практикум по организации и планированию машиностроительного производства / Под ред. Ю.В. Скворцова, Л.А. Некрасова – М.: Высшая школа, 1990. – 193б

 4. Пляскин И.Н. Экономика, организация и планирование производства на машиностроительном предприятии: сборник задач.- М.: Машиностроение, 1986. – 231б.

 5. Экономика предприятия / Под ред. О.И. Волкова – М.: Инфра-М, 1997. – 321б.

 6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. – М.: Дело, 1995. – 704б.

 7. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учебник – Мн.: БГЭУ, 1996 – 284с.

 8. Глухов В.В. Основы менеджмента: учебно-справочное пособие – СПб.: Специальная литература, 1995. – 327б.

 9. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник. – М.: Институт международного права и экономики. Издательство «Триада ЛТД», 1996. – 384б.

 10. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480б.

 11. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: 2-е изд. учебник. – М.: «Фирма Гардарика», 1996. – 416б.

 12. Менеджмент и рынок: Германская модель: учебное пособие / Под ред. проф. У. Рори и проф. С. Долгова. – М.: Издательство «БЭК», 1995. – 480б.

 13. Организация и планирование строительного производства: учеб. для инж. - экон. спец. вузов / И.Г. Галкин, Э.И. Сафонова, Н.В. Огнева и др.; под ред. И.Г. Галкина.- 2-е издание перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1985. - 463 б.

 14. Трушкевич А.И. Организация и управление строительством: учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1989. - 270 б.

 15. Добронравов С.С. Строительные машины и оборудование: справочник для строит. спец. вузов и инж.- техн. работников. – М.: Высш. школа, 1991. – 456б.


Пәннің тақырыптық жоспары050506 «Экономика» мамандықтарының пән тақырыптық жоспары, сырттай оқу түрі, орта кәсіби білім негізінде, түскен жылы 8
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
р/с

Тақырыптың аталуы

Сағат саны


ДС

ТС

Лаб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Адам ресурстарын басқаруының пәні, негізгі мәні және облысы

1

0,5
13

2

Адам ресурстарын басқару жүйесінің мәні мен мазмұны
0,5
13

3

Адам ресурстарын басқару үдерісін ұйымдастырушылық қамтамасыздануы
0,5
13

4

Адам ресурстарын басқаруының стратегиялық аспектілері

1

0,5
13

5

Жұмыс күшінің жоспарлануы

1

1
13

6

Персоналды жалдау, тандау және қабылдау

1

1
13

7

Персоналды оқыту және жетілдіру

1

1
13

8

Персонал еңбегін бағалау

1

0,5
13

9

Еңбек тиімділігін бағалау
0,5
13
БАРЛЫҒЫ

6

6
105


Курс компоненттері
Тәжірибелік сабақтар тізімі1 тақырып Адам ресуртарын басқару аймағы, негiзгi түсіріктері мен

пәнi.

Жаттығу: Адам ресурстарын басқару аксиомалары.


2 тақырып Персоналды басқару жүйесiнiң негiзi мен мазмұны.

Жаттығу: Персоналды басқарудағы мақсаттар мен қызыметтердi дайындау.


3 тақырып Адам ресурстарын басқару үдерiсiн ұйымдастырушылық қамтамасыздануы.

Тәжiрибе: «Персонал қызметi туралы» жағдайды және кадрлар бойынша маманның қызыметiн нұсқауын дайындау.


4 тақырып Адам ресуртарын басқарудың стратегиялық аспектiлерi.

Тәжiрибе: Кадрлық саясатты әзiрлеу.


5 тақырып Жұмыс күшiн жоспарлануы.

Жағдай: «Персоналды шақыруды жоспарлау»


6 тақырып Персоналды жалдау, таңдау және қабылдау.

Жаттығу: Рзюме жазу

Iскерлiк ойың Жұмысқа қабылдау кезiндегi әңгiмелесудi жүргiзу.
7 тақырып Персоналды oқыту және жетiлдiру.

Жаттығу: Мемлекеттiк қызыметтердiң аттестациялық мiнездемесiн жасау.


8 тақырып Персонал еңбегiн бағалау.

Жаттығу: Қызыметтес адамдарды оқыту бағдарламасын әзiрлеу. Жаттығу: Профессионалдық және жеке карьераның мақсаттарын қою.


9 тақырып Еңбек тиiмдiлiгiн бағалау.

Тәжiрибе: Персоналды басқару аймағындағы өзгерiстердi ұйымдастыру бағдарламасын дайындау.


Студенттерге өздік меңгеру үшін ұсынылған тақырыптар
1 тақырып Адам ресуртарын басқару аймағы, негiзгi түсіріктері мен

пәнi.

Адам ресуртарын басқару эволюциясының тенденциясы. Қазақстан жағдайындағы адам ресурстары рөлiнiң өсу факторы. Халықтың Қозғалысы және көшiп-қонуы. Көшiп-қонудың негiзгi факторлары, түрлерi және көрсеткiштерi.


2 тақырып Персоналды басқару жүйесiнiң негiзi мен мазмұны.

Адам ресурстарын басқарудың шетелдiк тәжiрибесi.


3 тақырып Адам ресурстарын басқару үдерiсiн ұйымдастырушылық қамтамасыздануы.

Персонал қызыметiн бағалауға әр қилы жақындау.


4 тақырып Адам ресуртарын басқарудың стратегиялық аспектiлерi.

Персоналдың стратегиялық басқару жүйесi. Кадрлық саясаттың кадрлық стратегиямен байланысы. Кадрлық стратегияның түрлерi. Персоналды басқару стратегиясынң іске асуы.


5 тақырып Жұмыс күшiн жоспарлануы.

Жоспарлаудың бүгiнгi күндегі әдiстерi. Жоспарлаудың мазмұны және кезеңдерi.


6 тақырып Персоналды жалдау, таңдау және қабылдау.

Персоналды қабылдаудың негiзгi кезеңдерi. Жұмысқа қабылдау үдерiсiнiң мазмұны.


7 тақырып Персоналды oқыту және жетiлдiру.

Ұйымдық жетiлдiру және қызыметкерлердi жетiлдiру. Профессионалдық oқыту, оның түрлерi.


8 тақырып Персонал еңбегiн бағалау.

Бағалаудың дәстүрлiк және дәстүрлік емес әдістері.


9 тақырып Еңбек тиiмдiлiгiн бағалау.

Адам ресурстарын басқару тәжiрибесiнiң және саясатының аудиты. Кадрлiк аудиттың бағыты. Кадрлық аудиттың параметрлерi мен құрамдас бөлiктерi.


СӨЖ мазмұныСӨЖ түрлері

Есеп беру формалары

Бақылау түрлері

сағаттық көлем

1

Дәріс сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау.

Дәріс конспектілері

Сабаққа қатысу

23.5

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

23.5

3

Аудиторялық сабақтар мазмұнына енбеген материалдарды меңгеру

Дәріс конспектілері

Ауызша сұрақ

35

4

Бақылау шараларына дайындық
1 АБ, 2 АБ, тестілеу

35

Барлығы

117

Орта кәсіби білім негізінде 2008 жылы 050506 «Экономика» мамандығына түскендер үшін пәннің тақырыптық жоспары, оқу формасы - сырттай, арналған ағымдағы үлгерімнің бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


Апталар

Емтихан сессияларынынң кезеңдері

1 САК

2 САК

3 САК

4 САК

5 САК

Қортынды

Максималдық балл, сонын ішінде бақылау түрлері бойынша

64

9

9

6

6

6

100

Дәріс сабақтарына қатысу 1 сағат үшін макс. балл

1*9
9

Дәріс сабақтарына дайындалу макс. балл / бақылау түрі

1*9
9

к
Тәжірибелік сабақтарына қатысу 1 сағат үшін макс. балл

0.5*9
4.5

Тәжірибелік сабақтарына дайындалу макс. балл / бақылау түрі

0.5*9
4.5

жд
Өздік оқуға арналған тақырыптарды қорғау макс. балл / бақылау түрі
3*3

3*3

3*2

3*2

3*2

36
ас

ас

ас

ас

ас

Бақылау жұмысын дайындау және қорғау макс. балл / бақылау түрі

37
37

крМежілік бақылау

100
100

Шартты белгілер

 1. к – конспект

 2. жд – жұмыс дәптері

 3. ас- ауызша сұрау

Курс саясаты
Семестр уақытында студент барлық оқу кестелерімен және бақылау жұмыстарын тапсыру кестелерімен сәйкес барлық оқу сабақтарына қатысуы тиіс.

Дәрістік және тәжірибелік сабаққа қатысу 1 баллмен бағаланады.

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес әр дәрістік және тәжірибелік сабаққа студент дайындалып, қарастырылған мәліметтерге талқылама жасап, белсенді қатысуды қабылдауы тиіс.

Белсенділік қатысу сапасы негізінде бағаланады. Белсенділіктің максималды бағасы әр сабақта хабарланып тұрады.

Студенттің өздік жұмыстары СӨЖО уақытында бағаланады, баллдар бақылау шараларынның күнтізбелік кестесіне сәйкес қойылады. Тапсырмалар оқытушы қойылған мерзімінде орындалады. Қойылған мерзімнен кейін жұмысты тапсырса 5% бағаға төмендетіледі. Барлық жұмыстар жұмыс дәптерлеріне жазбаша түрде ресімделеді.

Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша балдары бар студентер жіберіледі. Ағымдағы үлгерімдер бойынша баллдары барлар студенттер межелік бақылауға жіберіледі. АҮ және МЖ бойынша студенттердің пәндері бойынша (Р1) межеліктері анықталады:

Р1 = ТУ*0,7 + РК*0,3

Егер студент МБ немесе МБ 50 баллдан төмен алса, онда межелік анықталмайды.

Семестр үшін пәндер бойынша студенттің межелікке (МЖ) жіберілуі төмендегідей анықталады:

РД = Р1*0,7+КР*0,3

Пәнді оқып білу барлық өткен мәліметтермен қоса емтиханмен қорытындыланады.

Емтиханға кіру үшін міндетті түрде:


 1. Тапсырма бағдарламасындағы қарастырылғандарды орындау;

 2. 50 баллдан төмен баллдар болмауы тиіс.

Емтихан 100 баллмен бағаланады. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі, билете 3 сұрақ болады. Бірінші сұрақ 34 баллмен бағаланады, екінші, үшінші – 33 баллмен. Максималды баллдар толық түрде жауап берген кезде қойылады.
Қорытынды баға формула бойынша есептелінеді
,

мұндағы


РД – межелікке жіберу бағасының цифрлік эквиваленті

Э – емтиханға бағасының цифрлік эквиваленті.

Бірігіп жұмыс істеген кезде келесі ережелер қалыптасуы тиіс:

1) оқытушы мен студенттер арасында бір біріне деген сыйластық болуы тиіс.

2) сабаққа міндетті түрде кешікпеуі тиіс. Сабаққа қатысу әп сабақта белгіленеді;

3) сабақ барысында ұялы телефонды өшірулері тиіс;

4) себепті салдарға байланысты сабаққа келмегендерге қайта жұмыс жасау мүмкіндігі бар;

5) барлық тапсырмалар өз уақытында орындалуы тиіс;

6) сабаққа студенттер дайын болып келулері тиіс;

7) сабақта белсенді болыңдар;8) академиялық тәртіптің саясаты және этикалары университетіміздің ішкі тәртіп ережелерімен сәйкес болуы тиіс.


с. 1

скачать файл

Смотрите также: