С. Ж. Асфендияров атындағЫ


с. 1

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА


«ТЕРАПИЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
Каталог элективных дисциплин по специальности

«Общая медицина» направление подготовки «Терапия»


Спец.

Напр.

подготовкиКурс

Название элективов

Кол-во часов

Название кафедры


Пререквизиты

Постреквизиты

Аннотация
ВУЗовский компонент для студентов 2 курса 72 часа


ОМ

Все направления

2 англ каз рус

Принципы организации здорового питания
«Тиімді және үйлесімді тамақтану негіздері»
«Basis for the rational and balanced nutrition»

72

Нутрициология

Бужикеева А.Б.экология


общая гигиена

Для формирования принципов здорового питания необходимо знать значение белков, жиров и углеводов, минеральных веществ и витаминов в организме, а также микробиологической и биохимической характеристики нутриентов.

Рациональное питание – питание, обеспечивающее наилучшим образом потребности организма в энергетических, пластических и необходимых, жизненно-важных, биологически активных веществ в конкретных условиях его жизнедеятельности. Проблема повышенного веса и ожирения в наше время приняла глобальные масштабы.

Организация здорового питания играет ведущую роль в обеспечении здоровья детского и взрослого населения.
Тиімді тамақтану үшін организмдегі белоктар, майлар және көмірсулардың, сонымен қатар минералдық заттектер мен витаминдердің маңызын білу керек. Организмде өтетін заттек алмасудай күрделі процессті олардың көмегінсіз көз алдымызға келтіру өте қиын. Тиімді тамақтану - организмнің энергияға, пластикалық және тіршілік әрекетінің белгілі бір жағдайларында өмірлік қажетті биологиялық белсенді заттектерге мұқтаждығын қамтамасыз ететін тамақтануды айтамыз. Тиімді тамақтануда тамақ ішу режимін бұзбай, күнделікті рациондағы негізгі қоректік заттектер мен биобелсенді заттектердің организмге қажетті үйлесімділігін сақтай отырып, энергия кірісі мен шығысының тепе-теңдігін сақтау.

Үйлесімді тамақтану - тиімді тамақтанумен рациондағы және тамақ ішу режиміндегі негізгі қоректік заттектер мен биобелсенді заттектердің үйлесімділік қағидалары арқылы энергия тепе - теңдігін сақтау.

Тиімді тамақтану үшін организм өзі өндіре алмайтын, яғни алмастырылмайтын, тағами факторларды – амин қышқылдары, көпқанықпаған май қышқылдары, кейбір витаминдер, микро- және макроэлементтер, липотропты заттектер, тағами талшықтар өзара үйлесімді мөлшерде күнделікті тамақпен міндетті түрде алып отыруы қажет.
For a balanced diet it is necessary to know the value of proteins, fats and carbohydrates, as well as minerals and vitamins in a body. Without them, we cannot imagine the complex process of metabolism occurring in the body. Nutrition is nourishment that provides the best body needs for energy, plastics and vital biologically active substances in the concrete conditions of its life activities. With the balanced diet it is necessary to keep the energy balance, the principles of balance of main food and biologically active substances in the diet and nutrition regimen. Meanwhile the great importance makes the intake of the necessary balance of essential nutritional factors: amino acids, polyunsaturated fatty acids (PUFAs), vitamins, macro-and micronutrients, lipotropic and dietary fiber.
Nutrition is the main component in ensuring the child health. Properly organized nourishment plays a leading role among the environmental factors and socio-economic factors that affects the health.
3 курс

Вузовский компонент – 1 интегрированный элективОМ

Все направления

3

Каз


Англ

рус


Практические навыки объективного обследования детей и взрослых
Бала және ересектерді объективті тексерудің тәжірибелік дағдылары
Practical skills of objective research of children and adults

54

Кафедра детских болезней №1
Пропедевтика внутренних болезней с курсом сестринское дело

Введение в клинику-1, Коммуника-тивные навыки-1.


Детские болезни, Детская хирургия Общая врачебная практика.

Необходимым условием для эффективной работы врача любой специальности являются навыки объективного обследования ребенка и взрослого человека.

Детский организм обладает анатомо-физиологическими особенностями, которые оказывают непосредственное влияние на характер течения и тяжесть патологии. В педиатрической практике существую свои нормативы функционирования систем организма (частота пульса, дыхания, величина артериального давления, количественный и качественный состав крови и др.), которые необходимо знать каждому врачу независимо от специализации.

Целью электива является формирование практических навыков и знаний по особенностям детского организма, по оценке физического и психомоторного развития ребенка и овладение особенностями методики объективного обследования детей и взрослых.
Жаңа қалытағы кез келген саланың дәрігері ой-өрісі кең, компетентті болуы қажет, ол үнемі өз бетінше дамуға, жетілуге ұмтылуы, сонымен қатар медицинаның басқа салалары бойынша дағдыларын, соның ішінде балалар мен жасөспірімдер денсаулығын қорғау бойынша білімін қалыптастыруы қажет.

Электив мақсаты: педиатрияның заманауи мәселерімен, сау және науқас бала туралы түсінікпен, бала жасының кезеңдерімен, баланы күту және тамақтану ерекщеліктерімен танысу.

Баланы күтімі туралы білім және дағдыларын қалыптастыру және шараларды жүзеге асыру (шомылдыру, құндақтау, төсек ауыстыру, танба салу, клизма жасау). Науқаспен және оның туысқандарымен қатынаста коммуникативті дағдыларын жетілдіру.
Necessary condition for effective work of the doctor of any specialty are skills of objective inspection of the child and the adult.

Children's bodies have anatomical and physiological characteristics that have a direct impact on the character of the course and severity of disease. In pediatric practice has its own standards of functioning systems of the body (heart rate, respiration, blood pressure value, the quantitative and qualitative composition of the blood, etc.), you need to know every doctor, regardless of specialization. The aim is to develop knowledge elektiva on the specifics of the child's body, according to the physical and psychomotor development of children and mastering features methods of examination of children and the adults.

5 курс – 4 электива
Вузовский компонентОМ

Все направления

5

Рус каз англБольничный менеджемент

Аурухана менеджменті

Hospital management


180

Кафедра политики и управления здравоохранением - 45 часов

модуль медицинского права и основы законодательства в здравоохранении-45 часов

Кафедра Коммуникативных навыков, основы психотерапии, общей медицинской психологии -45 часов

Модуль ВИЧ инфекция и инфекционный контроль – 45 часов

Денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасы – 445 сағат, медициналық құқық және денсаулық сақтаудағы заңдылық негіздері модулі -45 сағат

Кафедра Коммуникативті дағдылар, психотерапия негіздері және жалпы медициналық психология кафедрасы -45 сағат,

ВИЧ инфекциясы және инфекцияонды бақылау модулі – 45 сағат


Внутренние болезни, хирургические болезни, детские болезни, акушерство и гинекология, коммуникативные навыки, инфекционные болезни, микробиология

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии

Предмет больничный менеджмент. Модели здоровья и болезни в разных странах, социально-экономических группах и культурных группах. Параметры здоровья.

Детерминанты здоровья. Показатели здоровья современная политика и принципы управления субъектами здравоохранения, разработки и внедрения новых схем организации медицинской помощи и управления здравоохранением, принципов менеджмента и маркетинга, экономических и социально-психологических методов в управлении учреждениями здравоохранения.

Основные законы по здравоохранению

Коммуникативные навыки общения с медперсоналом, с родственниками больных, методики раз

Несмотря на значительный прогресс медицины, проблема инфекций, связанных со здравоохранением (ИСЗ) остается одной из самых актуальных. Рост заболеваемости связан с увеличением частоты инвазивных процедур, распрост-ранением полирез-истентных бактерий, изменением структуры популяции пациентов. Крити-чески важным в решении проблемы ИСЗ является следование принципам инфекционного контроля (ИК). В программе рассматриваются этиологиическая структура ИСЗ, источник инфекции и резервуар возбудителей, механизм и пути передачи, особенности эпидемического процесса, классификация, основные направления профилактики.
Аурухана менеджмент пәні. Денсаулық модельдері және әртүрлі елдердегі, әлеуметтік-экономикалық топтар мен мәдени топтардағы аурулар.денсаулық параметрлері. Денсаулық детерминаттары. Денсаулық көрсеткіштері. Денсаулық субъектілерін басқарудың қағидалары мен саясаты, денсаулық сақтауды ұйымдастыру және медициналық көмектің жаңа схемаларын жасау және енгізу. Менеджмент және маркетинг қағидалары, денсаулық сақтау мекемелерін басқаруда эукономикалық және әлеуметтік-психологиялық әдістерді қолдану. Денсаулық сақтау саласындағы негізгі заңды құжаттар. Медицина қызметкерлерімен, науқастың туыстарымен қарым-қатынастағы коммуникативті дағдылар.

Медицина саласындағы қарқынды алға дамуға қарамастан, денсаулықсақтаумен байланысты инфекциялар өзекті мәселелердің бірі ретінде қалып отыр. Аурушылдықтың артуы инвазивті процедуралардың жиілігінің өсуімен, полирезистентті бактериялардың таралуымен, пациенттер папуляциясы құрылымының өзгеруімен байланысты. Инфекциялық бақылау принциптерін сақтау- денсаулықсақтаумен байланысты инфекциялар мәселесін шешудегі басты шара. Бағдарламада денсаулықсақтаумен байланысты инфекциялардың этиологиялық құрылымы, инфекция көзі, қоздырғыш резервуарлары, берілу жолдары және механизмдері, эпидемиялық үрдістің ерекшеліктері, жіктелуі, алдын алу шараларының негізгі бағыттары қарастырылады.


Subject hospital management.

Health and illness models in the different countries, social and economic groups and cultural groups. Health parameters.

Health determinants. Health indicators modern policy and the principles of management of subjects of health care, development and deployment of new schemes of the organization of medical care and management of health care, the principles of management and marketing, economic and social and psychological methods in management of healthcare institutions.

Basic laws on health care

Communicative skills of communication with medical staff, with relatives of patients, techniques of a resolution of conflicts.

Despite considerable medical progress, the problem of infections related to health (PPE) remains one of the most pressing. The increase in morbidity associated with increased frequency of invasive procedures, propagation polirez-istentnyh bacteria changing structure of the patient population. Critically important in addressing the satellite is to follow principles monument infection control (IC). The program under consideration etiology-crystal structure of the satellite, the source and reservoir of infection-lei, gear and transmission, particularly the epidemic process, the classification of the main directions of prevention.

5 курс Вузовский компонент для направления «ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ»ОМ

Терапия

5

Рус, каз, англМеждународные стандарты диагностики и лечения в аллергологии и пульмонологии детей и у взрослых
Ересектер мен балалардағы

пульмонология мен аллергологияны диагностикалау мен емдеудің халықаралық стандарттары


The international standards of diagnostics and treatment in allergology and pulmonology of children and at adults

90

45 часов-Модуль аллергологии

45 часов -Кафедра фтизиатрияВнутренние болезни, детские болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии

На этом элективе студенты сформируют практические навыки по диагностике и лечению аллергических заболеваний и наиболее распространенных заболеваний дыхательной системы на основе современных международных стандартов у детей и взрослых.
Бұл электив аясында студенттерде халықаралық заманауи стандарттар негізінде балалар мен ересектер арасында кеінен таралған аллергиялық аурулар және тыныс алу жүйелері ауруларын диагностикалау мен емдеу бойынша тәжіребиелік дағдылар қалыптасады.
At this lesson students will create practical skills on diagnostics and treatment of allergic diseases and the most widespread diseases of respiratory system on the basis of modern international standards at children and adults.


ОМ

Терапия

5

Рус, каз


Практикум по лабораторной диагностике и электрокардиографии на догоспитальном этапе
Зертханалық диагностика

және госпитальға кезеңге дейінгі электрокардиография

практикумы
Workshop on laboratory diagnostics and electrocardiography pre-hospital stage

Кафедра лабораторной диагностики и молекулрной медицины

Скорая и неотложная медицинская помощь
физиология, патофизиология, биохимия Внутренние болезни, детские болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии

Студенты в ходе прохождения электива приобретут компетенции по использованию лабораторных параметров для выявления нарушений при различных заболеваниях, основным принципам составлениям алгоритма лабораторного обследования, клинической интерпретации результатов лабораторных исследований с учетом индивидуальных особенностей и проводимой терапии и методов экспресс-диагностики.

На практикуме по электрокардиографии научатся расшифровывать электрокардиограмму и оформлять заключение по ЭКГ пленке
Элективті өту барысында студенттер әртүрлі аурулар кезіндегі ақаулықтарды анықтауға зертханалық

өлшемдерді қолданудың құзырлықтарын игереді, зертханалық тексерудегі басты алгоритмдерін жасау принциптерін,

жекеше ерекшеліктерін ескере отырып, зертханалық зерттеулердің нәтиежелерін клиникалық интерпретациялау

және экспресс диагностика әдістері мен өткізгіштік терапияны меңгереді.

Электрокардиография

практикумында

электрография пленкасының шешімін рәсімдеу және электрокардиограмманы шешуді үйренеді.
Students in the course of passage elektiva acquire competence in the use of laboratory parameters to detect violations of various diseases, Basis of algorithms laboratory testing, clinical interpretation of laboratory results, taking into account individual characteristics and methods of therapy and rapid diagnosis

On a workshop on an electrocardiography will learn to decipher the electrocardiogram and to make out the conclusion on an electrocardiogram

Компонент по выбору для терапевтов: Выбрать 1 электив из предложенныхОМ

Терапия

5

Рус, каз, англОсновы гериатрии. Клиника внутренних болезней пожилого возраста
Гериатрия негіздері. Қарт жасындағы ішкі аурулар клиникасы.
Geriatrics bases. Clinic of internal diseases of advanced age

45

Модуль геронтологии и гериатрии

Внутренние болезни, детские болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии

Характерной чертой современного общества является увеличение людей пожилого и старческого возраста на всей планете.

Поэтому очень важным для будущего врача является знание основых положений об особенностях функций организма в пожилом и старческом возрасте, об изменении характера течения болезней, и принципах диагностики и лечения болезней в пожилом и старческом возрасте. Всеми этими вопросами занимается наука – гератрия и врачи геронтологи


Қазіргі кезде қоғамда егде және кәрі жастағы адамдар саны жоғарылауда. Сондықтан болашақ дәрігер үшін егде және кәрі жастағы ағзаның қызмет ерекшеліктері, аурулардың ағым ерекшеліктері мен диагностика және емдеу қағидалары жайында білімін жетілдіру өте маңызды болып табылады. Бұл сұрақтармен геронтология және гериатрия шұғылданады.
Characteristic feature of modern society is the increase in people of advanced and senile age on all planet.

Therefore for future doctor the knowledge of basic provisions of features of functions of an organism at advanced and senile age, about change of character of a course of diseases, and the principles of diagnostics and treatment of diseases in advanced and senile age is very important. The science – a geratriya deals with all these issues and doctors gerontologists.
ОМ

Терапия

5

Рус, каз


Критерии ранней диагностики и принципы лечения заболеваний головного и спинного мозга
Бас миы мен жұлын ауруларының ерте диагностикалау критерилері мен емдеу қағидалары
Criteria of early diagnostics and principles of treatment of diseases of a head and spinal cord

45

Кафедра нейрохирургии

Внутренние болезни, детские болезни, хирургические болезни

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии

Современная нейрохирургия и неврология является одной из самых динамично развивающихся медицинских дисциплин и служит неотъемлемой частью фундаментального медицинского образования.

В результате неосведомленности врачей о существовании высоко эффективных современных диагностических и лечебных методик их использование в Республике Казахстан ограничено. Врач в своей практической деятельности должен пользоваться общими знаниями по инновационным технологиям диагностики и лечения различных заболеваний центральной нервной системы (инсульта, черепно-мозговой травмы, опухолей, заболеваний позвоночника и пр.).


Заманауи нейрохирургия және неврология медицина мамандықтарының ішінде динамикалық өсудің бірі болып табылады, медициналық білім беру фундаментінің ажырамас бөлігі болып табылады.

Дәрігерлердің өз мамандықтары бойынша жоғары нәтиежелі заманауи диагностикалау мен емдеуден хабарсыз болуы әрі оларды жүзеге асыру

Қазақстан Республикасында шектеулі. Дәрігер өзінің тәжіребиелік қызметінде орталық жүйке жүйесінің әртүрлі ауруларын (инсульт, бас-ми жарақаттары, ісік, омыртқа аурулары және т.б.) диагностикалауда және емдеуде инновациялық технологиялық әдістерін қолдануы қажет
The modern neurosurgery and neurology is one of the most dynamically developing medical disciplines and serves as an integral part of fundamental medical education. As a result of lack of information of doctors on existence of highly effective modern diagnostic and medical techniques their use in the Republic of Kazakhstan is limited. The doctor in the practical activities has to use the general knowledge of innovative technologies of diagnostics and treatment of various diseases of the central nervous system (a stroke, a craniocereberal trauma, tumors, backbone diseases and so forth).ОМ

Терапия

5

Рус, каз


Практикум по физиотерапии и медицинской реабилитации больных
Науқастардың медициналық реабилитациялық және физиотерапия бойынша практикумы
Workshop on physical therapy and medical rehabilitation of patients

45

Кафедра клинической фармакологии, физиотерапии и ЛФК

Внутренние болезни, детские болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии

На этом модуле студенты получат знания о современных методах физиотерапии, применяемых в комплексной реабилитации больных с заболеваниями различных органов и систем, ознакомятся с физиологическим и лечебным действием физических факторов, основными механизмами лечебного действия физических факторов и массажа, обучатся рациональному и дифференцированному применению различных физиотерапевтических методов в медицинской реабилитации больных.

На этом модуле студенты получат знания о современных методах физической реабилитации больных, ознакомятся с клинико-

физиологическим действием физических упражнений, основными механизмами лечебного действия физических упражнений и массажа, обучатся рациональному применению различных форм и средств ЛФК в медицинской реабилитации больных.
Осы модульде студенттер әртүрлі ағзалар мен жүйелер ауруымен ауыратындарды кешенді сауықтыруда қолданылатын физиотерапияның қазіргі заманғы әдістері туралы, физикалық факторлардың емдік және физиологиялық әсерімен, физикалық факторлар мен массаждың емдік әсерінің негізгі механизмдерімен танысады, ауруларды медициналық сауықтыруда әртүрлі физиотерапиялық әдістерді тиімді және ұтымды пайдалануға үйренеді. Бұл модульде студенттер сондай –ақ, науқастарды медициналық оңалтудағы фиизкалық жаттығуларға әсер ететін кликалық-физиологиялық әсерлермен, емдік әсері бар массаж бен физикалық жаттығулардың басты мехнаизмдерімен және де ЕДШ құралдары мен түрлі формаларын рационалды қолданудың заманауи әдістерді үйренеді.
On this module students will receive knowledge of the modern methods of physical therapy applied in complex rehabilitation of patients with diseases of various bodies and systems, will examine physiological and medical action of physical factors, the main mechanisms of medical action of physical factors and massage, will be trained in the rational and differentiated application of various physiotherapeutic methods in medical rehabilitation of patients.

On this module students will receive knowledge of modern methods of physical rehabilitation of patients, will examine with clinico-

physiological action of physical exercises, the main mechanisms of medical action of physical exercises and massage, will be trained in rational application of various forms and means of TE in medical rehabilitation of patients.ОМ

Терапия

5

Рус, каз


Стандарты диагностики и принципы лечения особо опасных инфекции актуальных для Казахстана
Қазақстан үшін өзекті болып саналатын

аса қауыпты инфекцияларды дигностикалаудың стандарттары мен емдеудің негіздері


Standards of diagnostics and the principles of treatment especially dangerous infections actual for Kazakhstan

45

Кафедра инфекционных и тропических болезней

Микробиология, Инфекционные болезни,

Внутренние болезни, детские болезни, хирургические болезниИнтернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии

Расширение ареала особо опасных инфекций, участившиеся случаи возникновения непрогнозируемых вспышек, ассоциированных с новыми ареалами распространения особо опасных патогенов, высокая частота мутации вируса гриппа обуславливают актуальность холеры и гриппа.

Целью данного электива является формирование у студентов знаний, умений и навыков по диагностике, дифференциальной диагностике инфекционных болезней и организации противоэпидемических мероприятий при инфекциях пандемического распространения (холера, пандемический грипп H1N1).


Аса қауыпты инфекциялар аясының кеңеюі, болжамдамалған жарқ етулердiң пайда болуы, Тұмауды вирустың мутациясының жоғарғы жиiлiгi инфекция аймағының ерекше қауiптi патогендердiң жаңа таралу кеңiстiктерiнде ассоциациялануымен аса қауыпты жағдайы жиiленген кеңейтулерi тырысқақ және тұмау ауруларының өзекті ауру болып табылатыны ескертедi. Осы элективті пәннің мақсаты, диагностика бойынша дағды бiлiмдердiң студенттерiнде болып табылады, дифференциалды инфекциялық ауруларды дифференциалды диагностикаға және эпидемияға қарсы шаралардың ұйымы (тырысқақ, пандем H1N1дiң пандем тымауы) пандем таратуы инфекцияларында.
Expansion of an area of especially dangerous infections, the become frequent cases of emergence of not predicted flashes associated with new areas of distribution of especially dangerous pathogens, high frequency of a mutation of a virus of flu cause relevance of cholera and flu.

The purpose given электива is formation at students of knowledge, skills on diagnostics, differential diagnostics of infectious diseases and the organization of anti-epidemic actions at infections of pandemic distribution (cholera, pandemic flu of H1N1).
ОМ

Терапия

5

Рус, каз


Практические навыки в диагностике и лечении сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы
Қант диабеті мен қалқанша безі ауруларының диагностикасы мен емінде қолданылатын тәжірибелік дағдылар
Practical skills in diagnostics and treatment of diabetes and diseases of a thyroid gland

45

Кафедра эндокринологии

Внутренние болезни, детские болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии

На этом модуле студенты получат современные знания по диабетологии, методам лечения диабета. Кроме того, углубят знания по лечению осложнений сахарного диабета.

Получат знания о принципах заместительной гормональной терапии, современные знания по тиреоидологии, методам лечения. Кроме того, освоят методики проведения скрининга патологии щитовидной железы.


Студенттер бұл модульде диабетология, диабеттiң емдеуiнiң әдiстерi бойынша заманауи бiлiм алады. Бұдан басқа, асқынған сусамырды, репродуктивті эндокринология туралы заманауи білім, жас ерекшелігіне байланысты жыныс бездерінің өзгеруімен танысады. Заманауи орынбасушы гормоналды терапия, тиреидология әдістерімен және емдеу әдістерімен танысады.

Бұдан басқа, қалқанша безінің патологиясының скринингiнiң өткiзу әдiстерін меңгередi.


On this module students will receive modern knowledge of a diabetologiya, methods of treatment of diabetes. Besides, will deepen knowledge of treatment of complications of diabetes.

Will receive knowledge of the principles of replaceable hormonal therapy, modern knowledge of a tireoidologiya, treatment methods. Besides, will master techniques of carrying out screening of pathology of a thyroid gland.
ОМ

Терапия

5

Рус, каз


Социально-значимые кожные и венерические болезни

Әлеуметтік маңызы зор тері және венерологиялық аурулар


Socially significant skin and venereal diseases

45

Модуль дерматовенерологии

Внутренние болезни, детские болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии

Студенты получат общее представление о развитии поражений кожи в клинике внутренних болезней. Кожа – зеркало поражения внутренних органов и отражает состояние здоровья человека.

Получат знания по вопросом диагностики, лечения и профилактики социально-значимых кожных и венерических болезней (инфекции кожи, аутоиммунные кожные болезни, псориаз, коллагенозы, аллергодерматозы и др., а также инфекции, передаваемые половым путем).


Бұл элективте студенттер ішкі аурулар клиникасында тері ауруларының зақымдалуының дамуы туралы жалпы мәлімет алады. Тері- ішкі ағзалар зақымдалуының айнасы іспетті және адамның денсаулық жағдайын білдіреді. Терапиялық аурулар топтамасындағы тері жамылғылары ауруларының иммунологиялық, аллергиялық, инфекциялық механизмдері. Диагностикасы, емі. Алдын-алу. Әлеуметтік маңызы бар тері және венерологиялық аурулардың алдын-алу, диагностикасы және емі (тері инфекциялары, аутоиммунды тері аурулары, псориаз, коллагеноздар, аллергодерматоздар және т.б. жыныстық жолмен берілетін инфекцилық аурулар) туралы жалпы мәлімет алады
At this elective students will receive an overview of the development of lesions in the clinic of internal medicine. Leather - a mirror of internal organ involvement and reflects the state of human health. Immunologic, allergic, infectious mechanisms of skin disease in the group therapy.
Diagnosis and treatment. Prophylaxis.
Gain knowledge on diagnosis, treatment and prevention of socially significant skin and venereal diseases (skin infections, autoimmune skin disease, psoriasis, collagenosis, allergic, etc., as well as sexually transmitted infections)


ОМ

Терапия

5

Рус, каз


Практические навыки по функциональной диагностике
Функционалды диагностика бойынша

тәжірибелік дағдылар


Practical skills on functional diagnostics

45

Внутренние болезни №4

Внутренние болезни, детские болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии

На этом элективе студенты овладеют практическими навыками по денситометрии, пульсоксиметрии, спирографии, суточному мониторированию артериального давления.

Холтеровскому мониторированию ритма сердца, определению индекса массы тела.

Өмірге маңызды ағзаның

Перед практическим врачом поставлена важная задача – научить больного жить со своим хроническим заболеванием и контролировать основные важные жизненные функци организма, отслеживать эффекты лечения и развивающиеся осложнения.


Бұл элективте студенттер денситометрия, пульсоксиметрия, спирография, артериалдық қан қысымыныі тәуліктік мониторингісін жүргізу дағдыларын игереді. Дене салмағының массасын анықтау, жүрек ритмін холтерлік мониторинг жүргізу.тәжіребиелік дәрігер алдында маңызды міндет – науқасты өзінің созылмалы ауруымен өмір сүру және

Students will seize practical skills on densitometry, a pulsoximetriya, the spirography, daily monitoring of an blood pressure, Holter monitoring of a rhythm of heart, definition of an index of weight of a body. The important task – to teach the patient to live with the chronic disease and to supervise the main important vital functions of an organism, to trace effects of treatment and developing complications is set for the practical doctor.
ОМ

Терапия

5

Рус, каз


Взаимодействие и побочные действия лекарственных препаратов.
Дәрілік заттардың өзара әсерлесуі және жанама әсерлері
Interaction and collateral actions of medical products


45

Клинической фармакологии, ЛФК и физиотерапии
Жанпеисова А.А.


Анатомия, патологическая анатомия, физиология, фармакология, патологическая физиология, пропедевтика внутренних болезней

Внутренние болезней, Амбулаторно-поликлиническая терапия. Скорая и неотложная помощь. Реаниматология и интенсивная терапия

Фармакотерапия основана на использовании сочетаний лекарств.

Взаимодействие ЛС — изменение фармакологического эффекта одного или нескольких препаратов при одновременном или последовательном их применении. Однако следует помнить, что лекарственное взаимодействие может приводить к очень серьезным неблагоприятным последствиям. По имеющимся данным, в результате взаимодействия ЛС развивается около 50% побочных реакций на препараты и среди пациентов, умерших в результате побочных реакций от лекарств, приблизительно 30% умерли в результате взаимодействия препаратов. Это обуславливает важность изучения данной темы для врачей всех специальностей.
Фармакотерапия дәрілердің үйлесімдігіне негізделген.

Дәрілік заттардың өзара әрекеттесуі – бір немесе бірнеше препараттардың бір уақыта немесе ұзақ мерзімде қолдану барысында фармакологиялық нәтиежесінің өзгеріске ұшырауы болып табылады. Дегенмен, дәрілік заттардың өзара әрекеттесуі өте терең орны толмас қасыретке әкелуі мүмкін екенін естен шығармаған жөн. Қолда бар мәліметтерге қарағанда, дәрілік заттардың өзара әрекеттесу реакациясы нәтиежесінде препараттардың 50% жанама әсер берсе, ал, науқастар арасында 30% -ға жуық науқас дәрілік препараттардың өзара әсерлесуі салдарынан қайтыс болып жатады.

Бұл береіліп отырған элективті пән барлық сала мамандары үшін маңызды екенін көрсетеді.
Pharmacotherapy based on the use of combinations of drugs. Interaction of drugs - changes in the pharmacological effect of one or more drugs simultaneously or sequentially in their application. However, be aware that drug interactions can lead to very serious adverse consequences. According to reports, the interaction of drugs develops about 50% of adverse reactions to drugs and among patients who died as a result of adverse reactions to medications, approximately 30% died as a result of drug interactions. This leads to the importance of studying this subject for physicians of all specialties.ОМ

Терапия

5

Современные методы диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний
Аллергиялық ауруларды диагностикалау, емдеу және алдын-алудың заманауи әдістері
Modern methods of diagnostics, treatment and prevention of allergic diseases

45

Модуль аллергологии

Иммунология, Внутренние болезни, детские болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии

Рост неотложных состояний при лекарственной аллергии.

Профилактика и лечение лекарственной аллергии, Ожидаемые результаты: уменьшение частоты лекарственной аллергии, снижение тяжелых форм ведущих к летальности.


Дәрi аллергияның жанында шұғыл жағдайларының өсуі.

Дәрi аллергияның профилактика және емдеулерi.

Күтiлетiн нәтиже: Бастаушы өлiммен аяқталатын дәрi аллергиясының ауыр формаларының жиiлiгiн кiшiрейту және төмендету.
Growth of urgent conditions at a medicinal allergy.

Preventive maintenance and treatment of the medicinal allergy, Expected results: reduction of frequency of a medicinal allergy, decrease in heavy forms of leaders to a lethality.
ОМ

Терапия

5

Международные стандарты диагностики и лечения в пульмонологии
Пульмонологиядағы диагностика мен емдеудің халықаралық стандарттары
The international standards of diagnostics and treatment in pulmonology

45

Кафедра фтизиатрии

Внутренние болезни, детские болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология

Интернатура по ОВП, терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии

В данном элективе рассматриваются болезни органов дыхания, не вошедшие в программу изучения блока пульмонологии на 4 курсе. Знания по деструктивным пневмонитам, плевритам, гранулематозам легких, аллергическим и паразитарным заболеваниям органов дыхания и ряду других необходимы в практической работе врача терапевта, врача общей практики, торакального хирурга.

Рассматриваются методы лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний органов дыхания: анализы крови, мокроты, плевральной жидкости, пульсоксиметрии, кислотно-щелочное равновесие крови, спирометрия.


Беріліп отырған элективте студенттер 4 курстың бағдарламасына кірмей қалған пульмонология блогындағы тыныс алу ағзаларының ауруларымен танысады. Дәрігер терапевтке ғана емес, сонымен қатар, жалпы тәжіребиелі дәрігер, торакалдьі хирургтардың тәжіребиелк жұмысына қажетті деструктивті пневмония, плеврит, өкпе гранулематозын, аллергиялық және паразитті аурулары туралы мағлұматтармен танысады.

Тыныс алу ауруларын зертханалық және инструменталдық диагностикалық зерттеулердің: қан анализі, қақырық, плевральді сұйықтық, пульсоксиметрия, қандағы қышқыл-сілтілі тепе-теңдік, спирометрия секілді әдістерімен танысады.


Diseases of the respiratory organs which haven't entered into the program of studying of the block of pulmonology on the 4th course are considered. Knowledge of destructive pneumonites, pleurisy, гранулематозам lungs, is necessary for allergic and parasitic diseases of respiratory organs and some other in practical work of the doctor of the therapist, the general practitioner, the thoracic surgeon.

Methods of laboratory and tool diagnostics of diseases of respiratory organs are considered: analyses of blood, phlegm, pleural liquid, pulsoksimetriya, acid-base balance of blood, spirometriya.


ІАОД директоры Жангелова Ш.Б.
ІА ІАОД төрайымы Жанкалова З.М.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: