Программа дисциплины для студентов


с. 1

Программа дисциплины

для студентовФорма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы білім және ғылым Миністрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Автоматтандыру және басқару кафедрасы

Студенттерге арналған

ПӘН бағдарламасы
пәң БАЖ орындаушлык механизмдері

мамандықтың 050702- Автоматтандыру және басқару

Павлодар


Лист утверждения

к программе дисциплины

для студентов


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11
БЕКІТЕМІН

ЭФ деканы

_________ А.П.Кислов

200_ ж. «__»______


Құрастырушы: т.ғ.к., профессор__________________С.А.Мендыбаев

Автоматтандыру және басқару кафедрасы
Студенттерге арналған ПӘН бағдарламасы

пәннін "БАЖ орындаушлык механизмдері "


мамандыққа арналған 050702- Автоматтандыру және басқару
Бағдарлама жұмысшы оқулық бағдарламалар негізінде өңделген ,

Бекітілгеннің "__"_______200_ г .

29.08.2007 г . кафедра мәжілісінде ұсынылған

Хаттама №1


Кафедра меңгерушісі _________ В.Ф.Хацевский

Энергетикалық факультетті әдістемелік кеңеспен мақұлданған

01.09.2006 г . протокол №15.
МС төрағасы _________ М.М. Кабдуалиева
Келісілген
Кафедра меңгерушісі _________ В.Ф.Хацевский

"29" тамыз 2007 г .


АЖБ орындаушлык механизмдері

Автоматтандыру және басқару кафедрасы

Энергетикалық факультеті

Мендыбаев Сергазы Амергалиевич (дәрістің және тәжирибесінең жұмыстың)

Қабылдау уақыты кеңес беру кестесіне сәйкес А-333 ауд.
Пән туралы мәліметтер:
Пәндің атау: «БАЖ орындаушлык механизмдері»

Сағаттың бөлінуі – 135

Сағаттың бөлінуі 5 семестр

5 семестр ішінде: 22.5 сағат дәріслық, 22.5 сағат тәріжибесітердің, 90 сағат СӨЖ жұмыстардың.

Жұмыстардың өткізу орыны - кестеге сәйкес.

Бақылау түрі пәндіңнен - емтихан.


Пререквизиттер:
Пәндер, білімдердің тізім, іскерліктердің және дағдыларды ұстаушылар, қажеттілердің оқылатын пәннің игеруіне арналған:

  • Физика - тараулары: Электрлік. Магниттілік;

  • Математика - тараулары: Дифференциалдық теңдеулерін шешу. Комплексті айнымалылардың функциялары. Көрсеткіштік функциялары. Дифференциалдық теңдеулер шешунің сандық әтістері. Фурье - Лаплас түрлендіруі. Векторлық амалдар;

  • Информатика – тараулары: Бағдарламалар. ЭЕМ – да теңдеулер жүйелерін шешу әдістері;

  • Электроника – тараулары: Жартылай өткізгіш электроника. Схемотехника негіздері;

  • Бағдарламалау технологиясы – тараулары: Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы;

  • Есептеуіш машиналар, жүйелер және желілер;

  • Ақпарат қолданбалы теориясы .


Пәннің мақсаттары:
Пәннің мақсаттары - теориясы негіздерінің студенттеріне білімдердің құруы инженер және ғылыми - техникалық мақсаттардың шешім зертеулық дағдыларының МПС қолдануымен және ішкі бағдарламалардың замандас пакеттерінің.

Пән оқу нәтижесінде студенттер білу қажет:
- есептерді шешу үшін алгоритмдер және программаларды құру әдістерін меңгеру;

- байланыс жүйелерін және ақпаратты тасымалдау қазіргі заманғы есептеу техникасының бүгінгі күнгі программалық жабдықталуын қолдануда тәжірибелік дағдыға ие болу;

- жоғарғы математиканың есептерін шығарғанда сандық әдістерінің қолдану тәсілдерін білу керек.
Пән оқу нәтижесінде студенттер жасай білу қажет:

- қолдану тәжірибеліде математикалық әдістер, замандас есептеуіш машиналар және инженер және ғылыми - техникалық мақсаттардың шешіміне арналған олардың математикалық қамтамасыз етуі;

- МПС қолдануымен есеп айыратын және жобалы шешімдердің ықшамдауын өндіру.


Әдебиеттер тізімі

Негізгі
1. Соколов М.М., Грасевич В.Н. Электрооборудование механизмов электротермических установок. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 284 с.

2. Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод. – М.: Энергоатомиздат, 1999. – 416 с.

3. Ковчин С.А., Сабинин Ю.А. Теория электропривода. – СПб.: Энергоатомиздат. Санкт- Петербургское отд-ние, 2000, – 496 с.


Қосымша
4. Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ: Учебное пособие для вузов. /Башарин А.В., Постников Ю.В. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 512 с.

5. Пособие к курсовому и дипломному проектированию: Учебное пособие для вузов. /Блок В.М., Обушев Г.К. – М.: Высш. шк., 1990. – 383 с.

6. Методические указания к лабораторному практикуму по курсу "Механизмы и приводы электротехнологических установок и систем". /Хацевский В.Ф., Хацевский К.В. – Павлодар, ПГУ, 2004. – 24 с.

7. Автоматизированный электропривод механизмов прерывистого действия. Методические указания к лабораторному практикуму по курсу "Автоматизированный электропривод типовых промышленных установок". /Хацевский В.Ф., Хацевский К.В. – Павлодар, ПГУ, 2000. – 84 с.

8. Ключев В.И., Терехов В.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов. Учебник. – М.: Энергия, 1980. – 360 с.

9. Соколов М.М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов. Учебник для вузов. – М.: Энергия, 2000. – 285 с.

10. Капунцов Ю.Д., Елисеев В.А., Ильященко Л.А. Электрооборудование и электропривод промышленных установок: - Учебник для вузов. /Под ред. проф. М.М. Соколова. – М.: Энергия, 1979. – 359 с.

11. Бычков В.П. Электропривод и автоматизация металлургического производства. Учебное пособие. – М.: Высш. школа, 1977.

12. Основы автоматизированного электропривода / Чиликин М.Г., Соколов М.М., Терехов В.М., Шинянский А.В. – М.: Энергия, 1974. – 568 с.

13. Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер А.С. Теория автоматизированного электропривода. – М.: Энергия, 1979. – 616 с.

14. Крановое электрооборудование: Справочник /Под ред. А.А. Рабиновича. – М.: Энергия, 1979. – 240 с.

15. Дранников В.Г., Звягин И.Е. Автоматизированный электропривод подъемно-транспортных машин. – М.: Высшая школа, 1973. – 278 с.3 Пәнің мазмұныТематический план

дисциплины

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАР
Орта білім негізде күндізгі оку түрі


Тақырыптардың аты

Сағат саны
п/п
Дәріс

Тәжір

Зерт


СӨЖ
1

2

3

4

5

6
1

Қозғалтқыштардың электр механикалық қасиеттері

2

2
6
2

Жөнге салынатын электр жетегі энергетика және қозғалтқыш қуаттылық таңдауы


1

1
4
3

Алшақ салынған электр механикалық жүйе объекті сияқты басқарудың


1

1
4
4

Электр механикалық өтетін процестер

3

3
6
5

Электр жетегі координаталарының жөнге салуы

2

2
4
6

Кезең жөнге салуы ( токтың )

2

2
4
7

Жылдамдық жөнге салуы


2

2
4
8

Жай жөнге салуы


1

1
4
9

Электр механикалық жүйе көпқозғалтқыш


1

1
4Есеп айыратын - графикалық жұмыс


-

-

-

20
Барлығы

15

15
60

Теориялық курстың тақырыптары

Дәрістер мазмұны
1 тақырып. Локалдық басқару жүйелеріндегі микропроцессорлар.

Ақпаратты өңдеу сандық құрылғысымен басқару жүйесі. Жалпы структурлық сызба. Ерекшеліктер, жалпы анықтамалар және терминдер.

2 тақырып. Микропроцесорлық құрылғылардың арифметикалық негіздері.

Есептеу жүйесі. Оңдық, екілік, оналтылық және екі-ондық есептеу жүйелері. Сандарды бір есептеу жүйесінен басқа жүйеге ауыстыру. Бір есептеу жүйесінен басқа жүйеге ауыстырғандығы арифметикалық операциялар.

3 тақырып. Микропроцессорлық жүйелердің логикалық негіздері.

Логика алгебрасы туралы түсінік. Логика алгебрасының И, ИЛИ, НЕ негізгі операциялары.

4 тақырып. Базалық логикалық элементер.

КМОП элементтер базасында логикалық структураларын іске асыру ерекшеліктері. КМОП лотиканың кемшіліктері және артықшылығы. КМОП логиканың ерекшеліктерін қолдану мысалдары.5 тақырып. Микропроцессорлық жүйелердің функционалдық элементтері.

Комбинациялық логикалық схема ретінде сумматор, дешифратор, мультиплексор, және компаратор. Счетчиктер.

6 тақырып. Тұрақты есте сақтау құрылғысы.

Тұрақты есте сақтау құрылғысын программдау принципі. Тұрақты есте сақтау құрылғысының микросхемалық ерекшеліктері.

7 тақырып. Тұрақты емес есте сақтау құрылғысы.

КМОП логикасы базасында есте сақтау элементі.

9 тақырып. Микропрогаммдық басқару принципі.

Басқару құрылғысының структуралық схемасы. Бұйрықтық дешифрациясы. Машиналық такт, машиналық цикл және бұйрықты оңдауға жұмсалған уақыт.

10 тақырып. Микро-ЭВМ жұмыс істеу принципі және структуралық схемасы.

Жалпы бұйрық шинасы мәліметтермен микро-ЭВМ структуралық схемасы. Орталық процессор туралы анықтама. Микропроцессорлық жүйенің архитектурасы туралы анықтама.

11 тақырып. Микропроцессор құрылғысы.

Біраккумуляторлы бұйрығымен және жалпы мәліметтер шинасымен микрпроцессордың структуралық схемасы. Негізгі функционалдық бөлімдері. Оларды белгілеу және әрекеттістігі. Микропроцессордың жұмыс істеу принципі.

12 тақыпрып. Микропроцессор сигналдары.

Микропроцессор негізгі сигналдары, классификациясы және белгілеуі.

13 тақырып. Микропроцессор бұйрық жүйелері.

Бұйрық кодының анықтамасы. Бұйрық кодының ұзындығын қысқарту жолдары. Бұйрық классификациясы. Адресация жолдары.

14 тақырып. Микропроцессор жүйелерді программдау.

Ассемблерде програмдау принциптері. Прогграммаларды құру.

15 тақырып. МП жүйелерде енгізуді және шығаруды ұйымдастыру.

Параллелді универсалды интерфейстық жұмыс режимі. Тізбекті интерфейс анықтамасы. МП жинақтың 580 сериясының тізбекті интерфейстік процессі.

16 тақырып. МП жүйелерді құру принциптері.

МП жүйелер ішіне программдық таймерларды, контроллерлерді енгізу.

17 тақырып. МП жүйелеріндегі үзілістер.

МП жүйелерде үзілістерді ұйымдастыру. Үзілістерді айыру принциптері. Үзілістер бар кезінде программаны жүзеге асыру ерекшеліктері. Үзілістерді қолдану кезінде шектеу.

18 тақырып. Дискретті сигналдарды енгізуді және шығаруды ұйымдастыру,

Дискретті сигналдарды енгізуді және шығарудығы негізгі мәселелер. Контактардан, клавиатурадан ақпаратты оқұ.

19 тақырып. Аналогты сигналдарды енгізу және шығару.

МП жүйелердегі аналогты-сандық және санды-аналогтық түрлендіру.

20 тақырып. Басқару жүйелеріне МП жүйелерді құру принциптері.

Дискретизация жиілігін және квантауды сайлау. Осы параметрлердің басқару жүйесінің сипаттамасыны әсері.

Сандық фильтрация туралы анықтама. Қарапайым сандық фильтр. Дискретизация кезінде беріліс функциясы.

21 тақырып. Қазіргі біркристалды микроконтроллерлер.

Шығарылатын Біркристалды микроконтроллерлердің арқасында басқару жүйесінің практикалық схемотехникасы.

Біркристалдарды микроконтроллерлерді басқару жүйелеріне құру принципі. Қазіргі біркристалды микроконтроллерларда бсқару жүйелерін қолдану мысалдары: температура регуляторлары және т.б.
Тәжірибе сабақтардың мазмұны
Мақсат практикалықтардың білімдердің жұмыстардың - бекітуі бағытпен " цифрлік техника және микропроцессорлы құралдың " және негізгі теңдеулердің зерттеу және тепе-тендіктердің Буля . алгебралары

Практикалықтарды жұмыстарда студенттер дара тапсырмалармен жұмыс істейді және көрінуші сұрақтармен кеңестерді алады . Тапсырмалар дәл осылай қисынға келген , олардың жанында студенттерге орындалуда типтік процедуралардың практикалық қолдану дағдылары телінді үшін , әдістердің және инженер есеп-қисап кезеңдерінің және жобалаудың .


Такырып 1. Микропроцессорлы техникте қолданылатын санау жүйелері.

Такырып 2. Микропроцессормен орындалатын арифметикалық операциялардың бір түрлері .

Такырып 3. Алгебра негіздері логика мамандары .

Такырып 4. Құру принциптары және негіздер айырып-қосқыш схемалардың .Студенттің өздік жұмысының мазмұны
СӨЖ түрі


Есептілік түрі

Бақылау түрі

Сағаттарда обьем

1

Дәрістікке жұмыстарға дайындау
Жұмыстарға қатысу

18

2

Тәжірибелікке жұмыстарға дайындау

Жұмысшы дәптер

Жұмыстарға қатысу

18

3

Материал зерттеуі, емес кіргенді дәрісханалық жұмыстардың ұстауына
Сұрақ

22

4

Семестрлі тапсырмалардың орындалуы

ЕГЖ

ЕГЖ қорғаныш

26

5

Бақылау шараларға дайындау
7

6

Барлығы

90


Курс саясаты
«Ақпараттық жүйелердің есепқисаптарында ЭЕМ қолдануы» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, зертханалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.
Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

Семестрлік рейтинг мына формула бойынша есептеледі:,

мұндағы: Р1 – рейтинг 1

Р2 – рейтинг2

Пән бойынша қорытынды рейтинг ұпайлар бойынша мына формула бойынша есептеледі:

Қ=СР*0,3+КЖ*0,3+Е*0,4 мұндағы: СР – семестрлік рейтинг, КЖ- Курстық жұмысының, Е – емтиханда алынған ұпайлар саны

Емтихан тест түрінде жүргізіледі.Студент білімінің қорытынды бағалануы


Қорытынды баға (балмен) (И)

Баллдың сандық баламасы

(Ц)


Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлік жүйедегі баға

Емтихан, кірікт. сынақ

сынақ

95 - 100

4

A

Үздік

сынақ

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жасы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағат

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Қанағатта-нарлықсыз

Сынақ жоқ

Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымы


Емтихан

0,4

Курстық жобаның

0,3

Ағымдағы бақылау

0,3


Үлгерімді тексерудің күнтізбелік графигі

1 рейтинг (5 семестр)

Барлы ғы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Аптадағы ең үлкен балл

9

12

11

9

12

11

9

27

100

Қатысу және дәріслерғе дайындау

СӨЖ уақытын-да орындау

24

Бақылау түры

У

У

У

У

У

У

У

У

Ең жоғары балл

3

3

3

3

3

3

3

3

Қатысу және тәжірибесінең дайындау

СӨЖ уақытын-да орындау

24

Бақылау түры

У

У

У

У

У

У

У

У

Ең жоғары балл

3

3

3

3

3

3

3

3

Қатысу және зерт. дайындау

СӨЖ уақытын-да орындау

ЗЖ1

ЗЖ1
ЗЖ2

ЗЖ2
ЗЖ3

ЗЖ3

24

Бақылау түры

У

У
У

У
У

У

Ең жоғары балл

3

3
3

3
3

3

Курстық жұмыс орындалу

СӨЖ уақытын-да орындау
СӨЖСӨЖСӨЖ

9

Бақылау түры
УУУ

Ең жоғары балл
333

Мерзімді бақылау

№ тақырып


3

15

Бақылау түры


БР1

Ең жоғары балл


15

2 рейтинг (5 семестр)

Барлы ғы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15Аптадағы ең үлкен балл

11

17

9

11

17

9

26
100

Қатысу және дәріслерғе дайындау

СӨЖ уақытында орындау

21

Бақылау түры

У

У

У

У

У

У

У
Ең жоғары балл

3

3

3

3

3

3

3
Қатысу және тәжірибесінең дайындау

СӨЖ уақытында орындау

21

Бақылау түры

У

У

У

У

У

У

У
Ең жоғары балл

3

3

3

3

3

3

3
Қатысу және тәжірибесінең дайындауСӨЖ уақытында орындау

ЗЖ4ЗЖ5ЗЖ6
15Бақылау түры

УУУ
Ең жоғары балл

555
Курстық жұмыс орындалу

СӨЖ уақытын-да орындау
СӨЖ


СӨЖ16

Бақылау түры
У


УЕң жоғары балл
8


8Мерзімді бақылау

№ тақырып5
15

Бақылау түрыБР2
Ең жоғары балл15


с. 1

скачать файл

Смотрите также: