Жеке пәндер мәліметі (курстардың, юниттердің) Мамандық «5В050300-Психология»


с. 1
ЖЕКЕ ПӘНДЕР МӘЛІМЕТІ (КУРСТАРДЫҢ, ЮНИТТЕРДІҢ)

Мамандық _«5В050300-Психология»
Пән атауы/пәндер/юнита

Басқару психологиясы

Пән коды

PU2217

Пән типі

Міндетті

Курс деңгейі/пәндер

Бакалавриат, БП циклы

Оқу мерзімі

2

Оқу семестрі (1-8)

4

Несие саны

3

Лектор аты-жөні

Пс.ғ.к., доцент Капбасова Г.Б.

Курс мақсаты (оқытудан күтілетін мақсат пен құзыреттіліктер)

Студенттерді пәндік аймақ пен пәннің негізгі түсініктерімен және де ұйымдастырушы құрылымдарда жұмыс істеудегі психологиялық сүйемелмен таныстыру

Пререквизиттер

Әлеуметтік психология

Курс мазмұны/пәндер

Басқару психологиясының пәні мен міндеттері, басқарудың ғылыми мектептері, басқарудың әдістері мен психологиялық заңдары, қызметкерлерді уәждемелеу, басқарушы тұлғасы. Іскерлік жағдайларды жобалау.

Ұсынылатын әдебиет

1. Гвишиани В.М. Организация и управления. М., 2009

2. Розанова Т.В. Психология управления. М., 2012 г.3. Карпов В.П. Психология менежмента. М., 2010 г.

Оқыту әдістері

Түсіндіру-иллюстрациялық, репродуктивті, дара-ізденушілік, (эвристикалық), слайдтық презентациялар.

Бағалау әдістері/формалары

Ағымдық, аралық, қорытынды бағалау / тестілеу

Оқу тілі

Қазақ

Мамандықта (деңгейлер) оқуға арналған талаптар

-

с. 1

скачать файл

Смотрите также: