Әдістемелік нұСҚаулар


с. 1

Методические указания

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/05


Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Автоматтандыру және басқару кафедрасы


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Бессыздық автоматты басқару жүйесінің

пәнді меңгеру бойынша
Мамандықтар студентеріне 050702 «Автоматтандыру және басқару»

Павлодар


Лист утверждения к

методическим указаниямФорма

Ф СО ПГУ 7.18.1/05
БЕКІТЕМІН

Энергетикалық факультетінің деканы

_________ А.П. Кислов

200__ж. «__»______


Құрастырушы: т.ғ.к., профессор __________________ Бороденко В.А.

Автоматтандыру және басқару кафедрасы
Әдістемелік нұсқаулар
Бессыздық автоматты басқару жүйесінің

пәнді меңгеру бойынша


мамандықтар студентеріне: 050702 -Автоматтандыру және баскару
Кафедраның отырысында қарастырылған

«_29_»_08_2007 ж. №_1_ хаттама


Кафедра меңгерушісі________________ В.Ф.Хацевский

Энергетикалық факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған

"_1_" _09_2007 ж., № _14_ протоколы.
ҒӘК төрағасы_____________ М.М. Кабдуалиева


  1. Дәрісны оқу жөніндегі әдістемелік нұсқау

Дәріс мазмұны оқу курсының жұмыс бағдарламасына сәйкес болуы керек. Сұрақтарды күрделілігіне қарай бөлімдерге бөлу. Егер жақсы оқулық лекция мазмұнымен сәйкес келіп отырса, онда студенттер сол оқулықты қолдана отырып білімдерін толықтыра алады.

Бастапқы лекцияларда нақты пән бойынша берілетін білімге деген талаптарды, білімді бағалаудың критерийді анықтауды, ағымдағы білімді бағалаудың формасы мен мерзімін қалыптастыру.

Бір тақырырыпқа байланысты материалдарды бір сабақ барысында түсіндірген жөн. Егер лекция тақырыбы бірнеше сабаққа бөлінген болса, онда сабақ басында сол тақырып бойынша қысқаша түсінік қалыптастыру керек. Ауызша айтылып жазуға қиындық туғызатын шетелдік аты-жөндер мен терминдерді тақтаға жазу қажет.

Сабақтың өту барысында қарапайым сұрақтар қою арқылы, студенттердің назарын тақтаға аударуды және оларды білімді игеру дәрежелерін тексеруге ұсынылады. Өтілген пәндерден алынған білімдерін тексеру үшін терминдер аңықтамалардың меңгілгендерін тексерген жөн.

Қайдай да бір жаңа ұғымды қалыптастыру үшін студенттердің алынған білімдерін, зертханатық және курстық жұмыстарда, тәжірибелік сабақтарда кездес кен проблемалармен байланыстыру ұсынылады.
Тақырып1. Автоматты басқару сызықсыз жүйесінің теориясы

Сызықсыз жүйелердің ерекшеліктері. Типтік сызықсыз сипаттамалар. Сызықсыз жүйелердегі тұрақталған тақырып. Ерекше нүктелер мен ерекше сызықтар. Тұрақтылық тұрымының ұғымы. Тұрақтлық «азда», «үлкенде», «бүтінде». Тұрақтылықтың абсолюттік ұғымы.

Тұрақтылықтың нақты тәсілдері мен автотолқулар. Тілім-сызықты мінездеме жүйесінің зерттеу тәсілдері. Фазалық жазықтықтың тәсілдері. Нүктелі түрлендіру тәсілімен қайталанатын тәртіптің талдауы. Береберу тәсілімен релейлі жүйені зерттеу Ляпуновтың екінші(тік) тәсілі. Ляпуновтың функциясы (белгі анықталық және белгі тұрақтылығы функциясы туралы түсінік). Асимптоталық және бейасимптоталық тұрақтылық. Ляпуновтың тұрақтылық және тұрақсыздық теоремасы туралы. Ляпуновтың функциясы және сызықсыз жүйенің тұрақтылығын зерттеу таңдау мысалдары. Сызықсыз жүйенің абсолютті тұрақтылығы. В.М. Поповтың .

Сызықысыз жүйелерді зерттеудің жуықтау тәсілдері. Гармоникалық сызықтау. Сызықсыз жүйенің коэффицентті гармоникалық сызықтауы. Тұрақтылық және сызықсыз жүйенің автотолқулауларын Михайловтың годографының көмегімен зерттеу. Сызықсыз жүйенің автотолқулау қасиеттерін Найквист белгілерінің көмегімен анықтау ( Л.С. Гольдфарб тәсілі).


Мақсаттар талапқа сай болады [1], 34-85 бет;

Теориялық дайындау талапқа сай болады [3], 78-117 бет.


Тақырып 2. Дискретті және импульсті автоматты басқару жүйені дискретті және импульсті элементтерімен. Дискретті элементтердің жіктеуі, дабылды кванттау, импульстік тәсілдің қалыптасуы. Импульсті элементтердің негізгі сипаттамасы. Негізгі ЭЕМ-нің сұлбаларын АБЖ-де қолданылуы. Эквивалентті импульсті жүйелі үлгісі ЭЕМ-мен.

Дискретті және импульсті жүйенің математикалық сипатталуы. Әр түрлілік теңдеудің қолданылуы.

Стационарлы импульстік жүйелер. Амплитудалы импульсті өзгерту үрдісін стационарлы көрсету. Лаплас өзгертуін қолданылу. Өзгертілген дабылды өзгертуін кескінді келтіру. Импульсті жүйенің дискретті Лаплас өзгертілуі және z-өзгертудің қолданылуымен зерттеу. Импульсті жүйенің ауыспалы функциясы. Интегралды қолдана білу. Импульсті жүйенің өзіндік және керек қозғалысы. Жүйенің реакциясы.

Автоматты басқару импульсті жүйесінің талдау және топтауы. Тұрақтылық, өтпелі үрдіс және сапа. Жүйенің нақтылығы, қателік коэффициентері. Импульсті жүйенің жиілік сипаттамасы және талдаудың жиілік тәсілдері. Импульсті жүйені түзету. Жүйенің топтауі. Басқару заңын жүзеге асыру және ЭЕМ-дегі дабылды түзету.

Сызықсыз дискретті және импульсті жүйелер. Тұрақтылықты зерттеу тәсілдері.
Мақсаттар талапқа сай болады [2], 27-45 бет;

Теориялық дайындау талапқа сай болады [4], 338-396 бет.


Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет
1. Алексеев В.Е., Ваулин А.С., Петрова Г.П.. Вычислительная техника и программирование: практикум по программированию: практ. пособие /под ред. Петрова А.В. -М.: Высш. шк.,2001. -400 с.

2. Фурунжиев Р.И., Бабушкин Ф.Н., Варавко В.В. Применение математических методов ЭВМ: практикум: уч. пособие для вузов. – Мн: Высш. шк., 2003.- 191с.Қосымша әдебиет
3. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы: Уч. пособие. - М.: Наука, 1987. - 600с.

4. Веников А.В., Веников Г.В. Теория подобия и моделирования (применительно к задачам электроэнергетики). - М.: Высш.шк., 1984. - 439 с.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: