«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы туралы ереже жалпы ережелер


с. 1
«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы

туралы ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1. «Қазақтелеком» АҚ Басқармасы туралы осы Ереже (бұдан әрі – Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленді және басқарма мен оның мүшелерінің мәртебесін, жауапкершілігін, сондай-ақ Қоғам басқармасының (бұдан әрі- Басқарма) қызметі мен шешім қабылдау тәртібін анықтайды.

2. Басқарма алқалық атқарушы орган болып табылады, Қоғамның атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүддесін Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіпте көздейді, Қоғамның Орталық аппаратынан басқа Қоғам қызметкерлері штатын бекітеді, Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер қабылдайды.

Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның Жарғысымен басқа органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселесі бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.3. Басқарма өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғам Жарғысын, акционерлердің Жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімдерін және осы Ережені басшылыққа алады.

4. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Директорлар кеңесіне есеп береді және оның алдында жүктелген міндеттердің орындалуына жауапты болады.

5. Басқарма Директорлар кеңесінің қарауына Директорлар кеңесінің, Ішкі аудит қызметінің, Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның немесе Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша ұсынылған мәселелерден басқа Қазақстан Республикасының Заңнамасы және Қоғам Жарғысымен Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді Директорлар кеңесінің қарауына ұсынудан бұрын алдын ала қарайды.
2. Басқарма құрамы,

оның мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін

тоқтату тәртібі
6. Басқарма құрамында 7 (жеті) мүше болады – Басқарма Төрағасы және Қоғамның Директорлар кеңесі сайлаған басқа тұлғалар.

7. Қоғамның акционерлері және акционер болып табылмайтын қызметкерлері (Ішкі аудит қызметкерлерінен басқа) Басқарма мүшелері бола алады.

8. Басқарма мүшелігіне кандидаттың:

1) беделі оң болуы тиіс (бұрынғы және/немесе қазіргі жұмыс орнынан ұсыныс хаттар болуы);

2) өз міндеттерін орындауға қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері болуы керек.

9. Қандай да бір қылмысы үшін басқарушылық (өкім ететін) қызметтерді атқаруға тыйым салынып, өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіпте алынбаған соттылығы бар, болмаса материалдық жауапкершілікке байланысты басшылық лауазымдарды атқаруға тыйым салынған тұлғалар Басқарма мүшесі бола алмайды.

10. Басқарма құрамына сайлану үшін кандидатураларды Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Басқарма төрағасы ұсынады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің тиісті шешімі шыққан сәттен бастап сайланған болып саналады.

11. Басқарманы Директорлар кеңесі 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды. Басқармаға сайланған тұлғалар, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, жаңа мерзімге бірнеше рет қайта сайлана алады.

12. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Басқарманың кез келген немесе барлық мүшелерінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кез келген уақытта мерзімінен бұрын тоқтатыла алады.
3. Басқарма мүшелеріне сыйақы беру және еңбек жағдайлары
13. Еңбекақы төлеу және сыйлықақы (сыйақы) беру шарттарын, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

14. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ еңбек шарттарымен реттеледі.

15. Басқарма Төрағасының атқарушы орган басшысы немесе атқарушы орган функциясын жеке дара жүзеге асыратын басқа заңды тұлғаның лауазымын атқаруға, сондай-ақ Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алуына құқы жоқ.

Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда тек Басқарманың Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқы бар.


4. Басқарманың өкілеттіктері, құқықтары, мен міндеттері. Басқарма мүшелерінің міндеттері
16. Басқарманың өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысы, Корпоративтік басқару кодексімен және өзге ішкі құжаттармен айқындалады.

17. Заңнама және Қоғам Жарғысымен көзделген міндеттерден басқа Басқарма:

1) акционерлер мен мүдделі тұлғаларға елеулі корпоративтік оқиғалардың туындауына әкелуі мүмкін шешімдерді қабылдау қажеттілігіне негіздеме беруге;

2) елеулі корпоративтік оқиғаларға қатысты мәселелерді шешуге акционерлердің қатысуын қамтамасыз етуге;

3) Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің тиімді қатысуын қамтамасыз етуге;

4) қажет болған жағдайда, Директорлар кеңесіне толық көлемде және уақытылы негізде ақпаратты, түсінік пен түсініктемені беруге;

5) қажет болған жағдайда, акционерлер мен мүдделі тұлғаларға Қоғамды таратуды өткізу қажеттілігіне негіздеме беруге міндетті.18. Егер Қоғамның жылдық қаржы есебін жасау кезінде немесе оның лауазымды тұлғаларын бағалауда жарғылық капитал мөлшерінің 10%-нен аса мөлшерде шығындар анықталған болса, Басқарма бұл жайлы Директорлар кеңесіне тез арада мәлімдеуге міндетті.

19. Егер Қоғам төлеуге қабілетсіз болса, онда Басқарма Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасынан келіп шығатын тиісті іс-шаралар өткізу туралы ұсынысты 5 (бес) апта ішінде Директорлар кеңесіне шығаруға міндетті.

20. Қоғам төлеуге қабілетсіз болғанда немесе оның төлеуге дәрменсіздігі белгіленген жағдайда Басқарманың Директорлар кеңесімен келісусіз қандай да болмасын төлемдер жүргізуге құқы жоқ. Аталмыш кезеңде Директорлар кеңесі Басқармадан кез келген уақытта Қоғамдағы іс жағдайы және оған тәуелді ұйымдармен Қоғамның коммерциялық байланысы, сондай-ақ осы ұйымдардағы істің жай-күйі туралы есепті, егер ол Қоғамның өз жағдайына ықпал етуі мүмкін болса, талап етуге құқы бар.

21. Басқарма мүшелері:

1) олардың өкілеттігі тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл бойы Қоғам туралы оларға мәлім кез келген құпия мәліметтерді, соның ішінде Қоғамның қызметтік ақпаратын, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес мемлекеттік құпияларды жарияламауға;

2) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам Жарғысының, Корпоративтік басқару кодексінің талаптарына, этикалық стандарттар мен іскери этиканың жалпы қабылданған нормаларына толық сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

3) өздерінің кәсіби функцияларын дау-жанжалсыз Қоғам мен акционерлердің мүддесіне адал және дұрыс орындауға;

4) дау-жанжалдар болған (туындаған) жағдайда Корпоративтік хатшыға уақытында хабарлауға міндетті.

22. Басқарма мүшелері өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезеңінде:

1) Басқарманың шешімдер қабылдауына ықпал еткені үшін жанама немесе тікелей сыйақы алуға;

2) өзіне де, басқаларға да қатысты мүдделер дау-жанжалының туындауы мүмкін жағдайларға жол беруге құқы жоқ.
5. Басқарма мүшесінің мәміле жасауға мүдделілігі
23. Егер бір тарабы Қоғам болып табылатын немесе бір тарап болуға ниет білдірген мәміледе Басқарма мүшесінің жеке қаржылық мүддесі болса, сондай-ақ бар немесе көзделген мәмілеге қатысты мүдделердің өзге де дау-жанжалы болғанда, ол мәміле жасау туралы шешімді қабылдаған сәтке дейін өзінің мүдделілігі туралы хабарлауы тиіс.

24. Басқарма мүшесі, егер ол:

1) мәміленің бір тарабы болып табылса немесе онда өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміленің бір тарабы болып табылатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғасы болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын болса, Қоғамның мәміле жасауына мүдделі тұлға болып танылады.

25. Басқарма мүшесі:

1) бір тарабы Қоғам болып табылатын немесе бір тарап болуға ниет білдірген мәміленің бір тарабы болып табылатындығы немесе онда өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) ол аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, соның ішінде өз бетінше немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп он және одан да жоғары дауыс беретін акцияларына (үлестеріне, пайларына) ие заңды тұлғалар туралы және органдарында қызмет ететін заңды тұлғалар туралы;

3) мүдделі тұлға болып танылуы мүмкін оған мәлім Қоғамның жасалатын немесе көзделетін мәмілелері туралы ақпаратты Директорлар кеңесі төрағасының назарына жеткізуге міндетті.26. Өзінің мүдделілігі жайлы көрсетілген түрде хабарлаған Басқарма мүшесі осы мәмілеге қатысты мәселелер бойынша талқылауға да, дауыс беруге де қатыса алмайды.

27. Қызметтік міндеттерін бұзғаны нақты анықталған Басқарма мүшесінің залалға әкеп соққан іс-әрекеттері Акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесінің шешімдерін адал орындауынан шыққанын дәлелдеуге құқы бар.
6. Басқарма Төрағасы
28. Басқарма Төрағасының өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен белгіленеді.

29. Басқарма Төрағасы заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен көзделген функциялардан басқа:

1) шешім қабылдау Директорлар кеңесінің құзырына жатқызылмаған барлық мәселелер бойынша корпоративтік дау-жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ корпоративті дау-жанжалдарды реттеу бойынша жұмыстарды жүргізу тәртібін анықтайды;

2) Директорлар кеңесінің назарына корпоративтік дау-жанжалдар туралы ақпаратты ұсынады;

30. Басқарма Төрағасы өз құзырына жататын мәселелер бойынша Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады. Басқарма төрағасының бұйрықтары мен өкімдерін дайындау, келісімдеу және қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен тәртіптемеленеді.

31. Басқарма Төрағасы Басқарма мүшелерінің демалыс мерзімдері мен тиісті өзара алмастырушылығын үйлестіреді. Бұл ереже Басқарма мүшесінің басқа себептермен болмауы кезінде де қолданылады.

32. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алуына құқы жоқ.
7. Басқарма жұмысының тәртібі
33. Басқарма отырысы тұрақты негізде, айына кемінде 1 (бір) рет өтеді. Басқарма отырысы күндізгі тәртіпте өтеді. Кейінге қалдыруды көтермейтін, кадр мәселелері, Басқарма мүшесінің (-лерінің) іссапарда болуы, сондай-ақ Басқарма мүшесінің (-лерінің) жеке қатысуы мүмкін емес өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жағдайында отырыс сырттай тәртіпте не телефон арқылы/бейнеконференция (конференц-дауыс беру) өткізу жолымен өтеді. Конференц-дауыс беру аралас дауыс беру жолымен, яғни, күндізгі отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің өзі келіп дауыс беруімен қатарласа қолданылуы мүмкін.

34. Отырысты өткізу мерзімін, оны шақыру және күн тәртібін белгілеу, отырысты өткізу әдісін анықтау, төрағалық ету, сондай-ақ дауыс беру әдісін айқындау Басқарма Төрағасының немесе Басқарма Төрағасы болмаған жағдайда оның міндетін атқарушы тұлғаның құзырына жатады.

35. Басқарманың кез келген мүшесінің талабы бойынша және отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің көпшілігінің келісімімен Басқарма отырысының күн тәртібіне қосымша мәселелер кіргізілуі мүмкін.

36. Күн тәртібіне кіргізілген мәселелер бойынша материалдар өз уақытында (отырыстың алдында кемінде 48 (қырық сегіз сағат) бұрын) Басқарма Төрағасына және Басқарма мүшелеріне электронды түрде және қағаз жүзінде ұсынылады.

37. Басқарма, егер оның отырысына Басқарманың 7 (жеті) мүшесінің кемінде 5 (бесеуі) қатысып отырса, шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма шешімі қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының даусы шешуші болып саналады.38. Басқарманың қатыспай қалған мүшесінің құзырына кіретін мәселе егер ол келесі отырысқа да қатыспайтын болып, ал мәселе бойынша шешім дереу қабылдануы тиіс болған жағдайда ғана талқыланады. Қабылданған шешім Басқарманың тиісті мүшесінің назарына қысқа мерзім ішінде жеткізіледі. Бұл ретте, Басқарманың қатыспай қалған мүшесі Басқарманың жұмысына қатысу жөніндегі өз құқықтарын басқа тұлғаларға беруге құқы жоқ.

39. Басқарма мүшесі отырыста жоқ болған жағдайда Басқарма Төрағасына қабылданған шешім туралы өз пікірін Басқарманың отырыс хаттамасымен танысқаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынуға құқы бар.

40. Басқарманың барлық отырыстарында хаттамалар жазылады, оған Басқарма Төрағасы және Хатшысы қол қояды, хаттамалық шешімдер қабылданған жағдайда – Басқарманың қатысып отырған мүшелерінің барлығы қол қояды. Басқарма отырысында қабылданған Басқарма шешімдеріне Басқарманың қатысып отырған барлық мүшелері қол қояды. Басқарманың хаттамалары мен шешімдері жеке ісқұжатқа жасалады. Басқарманың отырыстары хаттамалары және шешімдері акционерлерге, Корпоративтік хатшыға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте және негіздер бойынша үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін.

41. Басқарма отырыстары хаттамалары және ол қабылдаған шешімдер Басқарма Төрағасының белгілеп бергеніне қарай құжат (қағаз жүзінде) және/немесе элекронды (қағазсыз) нысанда жасалуы мүмкін. Электронды цифрлық қол қоюды пайдалана отырып, сондай-ақ конференц дауыс беру жолымен өткізілген Басқарма мүшелерінің дауыс беруі қабылданған шешімдерді құжат түрінде бекіте отырып расталуы тиіс.

42. Басқарма шешімдері оның отырыстары арасындағы кезеңде Басқарма мүшелерімен сауал салу жолымен (сырттай дауыс беру) осы Ереженің 37-тармағында белгіленген кворумды ескере отырып ресімделеді.

43. Басқарманың ағымдағы жұмысын тікелей құжаттау және ұйымдық қамтамасыз етуді Басқарма хатшысы немесе оны алмастыратын Қоғамның тиісті бөлімшесінің қызметкері жүзеге асырады.

44. Басқарманың Қоғамның басқа органдарымен және оның қызметкерлерімен өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасы Заңнамасында, Жарғыда және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

8. Шешімдерді орындау тәртібі
45. Басқарма шешімдерінің орындалуына басшылық және бақылауды тиісті мәселеге басшылық жасайтын Басқарма мүшесі, я болмаса, Басқарма шешімімен оны іске асыруға жауапты ретінде белгіленген тұлға жүзеге асырады.
9. Басқарманың және оның мүшелерінің жауапкершілігі

46. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғамның Жарғысы, Корпоративтік басқару кодексі және басқа ішкі құжаттарға сәйкес өз өкілеттіктерін тиісті деңгейде орындауға жауапты, оның ішінде:

1) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлеуге және қолдануға;

2) Қоғам алдына қойылған міндеттерді орындау үшін қаржы және адам ресурстарын бөлуге;

3) Директорлар кеңесін ол өз функцияларын толыққанды орындауы үшін тиісті ресурстармен Қоғамның бюджеті шегінде қамтамасыз етуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Листингтік ережелер талаптарына сәйкес Қоғамның қызметін ақпараттық жағынан көрсетуге және ақпаратты ашуға.

47. Басқарма Төрағасы және мүшелері мыналарға жауапты:

1) Қазақстан Республикасы заңына сәйкес олардың әрекетімен (әрекетсіздігімен) Қоғамға келтірілген зиян үшін Қоғамның алдында;

2) қажет жағдайда берілетін ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына;

3) Қоғам туралы құпия ақпаратты, оның ішінде қызметтік, коммерциялық ақпаратты және басқа да заңмен қорғалатын Қоғам құпияларын, сондай-ақ мемлекеттік ақпаратты жариялауға.48. Осы Ережеде көзделген Қоғамға келтірілген зиянның орнын толтыру талаптары, егер Қазақстан Республикасы заңнамасында басқаша көзделмесе, 3 (үш) жыл ішінде қойылуы мүмкін.
10. Ереженің күшіне енуі
49. Осы Ереже оны Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен сәтінен бастап күшіне енеді.

50. Ережеге Директорлар кеңесі өз шешімімен толықтыру және/немесе өзгеріс енгізуі мүмкін.

51. Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруі нәтижесінде осы Ереженің жеке нормалары онымен қарама-қайшы болса, бұл нормалар Ережеге өзгеріс енгізілу сәтіне дейін өз күшін жояды. Басқарма мүшелері мұндай жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізілген өзгерістер күшіне енген сәттен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларын басшылыққа алуға міндетті.
с. 1

скачать файл

Смотрите также: