Автомобиль жүрген жолының бірінші ж-н = 80 км/сағ, 53,3 км/сағ


с. 1
Автомобиль жүрген жолының бірінші ж-н = 80 км/сағ, 53,3 км/сағ

Батарея сиымдылығы: a) 1,5С

Бөлшек осi бойында жиi-н терб-п тұр.

Бірқалыпты кемімелі қозғалған поезд t = 10с уақытта жыл-н...А).-1 м/с2

Бірқалыпты кемімелі қозғалған дененің ж-ы қанша у-а 15м/с-тан... E) 10c

Бірқалыпты үдемелі айналған дөңгелектің N = 10 айн..С) 100 рад/с2

Бастапқы =30м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған...B) 3c

Велосипедші уақыттың бірінші жартысын 16км/сағ жыл-н ,Е) 14км/сағ

Горизонталь бағытталған 10Н күштің әсерінен дененің координатасы.. D) 390 Дж

Газ неліктен жақсы изолятор болып таб-ы? ток т-р хаостыжылулық қозғ-а б.

Зарядының шамалары 8Кл және -3Кл зарядтар ауданы 8м2 тұйық бетте орн.10 Кл

Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы:

Зарядталған бөл-ң жыл-қ век-ы магнит өр-е пер-р болса,б-к...қоз-ы. Шеңбер бойымен

Дене 15 м\с жылдамдықпен жоғары лақтырылған.Ол қанд. жылд. түсе D) 1 5м\с

Дипольдің электр өрісі: Ара қ-ң үшінші дәрежесіне кері пропорционал кемиді

Джоуль-Ленц заңының дифференциалдық формуласын анықта?

Двигатель Карно циклі бойымен жұмыс істейді.

Жазық кон-ор пла-ар ар-н 2 есе арт-да жазық кон-р энергиясы қалай өзг? 2 есе кемиді

Жылу машинасы Карно циклы бой-а жұмыс жас-ы және…С.480К

Жазық конденсатор сиымдылығының формуласы:

Жіпке массасы = 1 кг жүк ілінген. Жіпке байланған жүкті: С) 15Н

Жіпке ілінген жүк го-ль жаз-а шеңбер бой-н бі-ы қоз-ы. А. 4

Жер бетiнен биiктiктегi денелердiң еркiн түсу үдеуiн анықтаңыз

Жер бетінен вертикаль жоғары лақ-ан С) Қозғ-ың барлық уақ-а толық энергия бірд.

Егер тізбек кед-н10 дан 20 Ом-ға дейін арт-қ, тізбектегі қуат қ. ө.? 2 есе кемид

Екі нүктелік зарядтың аралығын екі есе аз-а әс-у күші қалай өзг-і? 4 есе артады

Егер идеал газдың көл-н 2 есе өс-п,тем-н екi есе ке-е, оның қыс-ы қа-й өз-дi?4 есе кемид

Егер дененің жылдамдығы 3 есе артқанда оның кин-ық эн-ы қалай өз-ді? 9 есе өсед

Егер дененің кине-қ энергиясын 4 есе арт-са оның импульсі қалай өз-ді?Е) 4 есе кемид

Идеал газ күйінің теңдеуі:

Изотермиялық процесс теңдеуі:

Импульсі 8м/с дененің кин-ық эн-ы 16 Дж.Ден-ң массасы мен жыл-ын аны: 2 кг,4 м/с

Изобаралық ұлғаюда 0.04 кг от-гі те-сы 60С-қа өз-ді. 220Дж,-30Дж

Идеал газдың адиабаттық ұлғаю кезінде ішкі эн-ы қалай өз-і? ΔU кезкелген мәнге ие

Қай формуланың көмегімен жекеленген өткізгіш сыйымд. есеп.бол.

Кандай физикалық шама берілген өрнекпен Электроста-ық өр-і нү-к заряд ке-і

Кулон заңының дифференциальдық формуласын көрсетіңіз:

Кедергісі 2 Ом өт-ті екіге бүктеп сол ж-ге қосқан кезде ке-гі ш-сы неге тең?a) 0,5 Ом

Кедергілері R1және R2 өткізг. параллель жалғ. кездегі жалпы кедергі:
Қуаты 36Вт электр ш-ы 12В к-ге есе-ен. Ша-ң ке-і мен то-ң ш-сы н. т. J=3А,R=4 Ом

Күн айналасында Жер қозғ-н қандай күш-ң әсерлесуі аны. Күнмен гравитац. әрекет.

Көлбеу жазықтық үшiн пайдалы әсер коэ-iң мәнi болатын форм.көрсет.

Көлбеу жазықтық бетiмен дөңгелей айналып түсiп жатқан:

Күш моментiнiң модулiн анықтайтын формуланы көрсетiңiз

Қозғалмайтын оське қатысты инерция моментi дене .. 25 Дж

Қандай жағдайда дененің пот-ық энергиясы Жерге..С) Дене гор-ль бағытта үд-і қозғ.

Қандай жағдайда қалыпты р-я ав-ь сал-а тең болды:Е)Дөңес көпір бой-н бір қал.қозғ.

Қозғалыстағы массасы = 2 кг дененің жылдамдығын: ..С) 9 Дж

Қандай процесте ж-ге бер. жылу жү-ң i-i эн-н ар-ға және жұ-с i-е жұ-ы :А)изобарал.

Қозғалыс мөлшерiнiң сақталу заңы формуласын көрсет :

Кинетикалық энергия формуласы?

Қозғалмайтын ості айнала дене мына заң бойынша φ=A+Bt+Ct2,.. В) ω= 4 рад/с

Механикадағы энер-ң сақталу заңының фор-н анықта :

Массасы 2 т дене қандай биіктікте 10 кДЖ пот-қ энергияға ие болады? D) 0,5 м

Материалдық нүктенің қозғалыс түрі қандай .. В)Үдемелі

Массалары кіш-й 2арба жазық б-н б-б қ-қ бағ-ажыл-н қоз-а.12

Математикалық ма-ң ұз-ы,болса , оның тер-с пер.қандай T = 4,45 c

Массасы 10 кг дененi 8 м/с2 үд-н тiк жоғары кө-у үшiн, қа-й күш әсер ету керек :180 H

Массасы 8 г от-ң көлемi 2,1 л, қысымы 200 кПа болса, оның т-ы қандай болады? -710 С

Магнит инд-ы 0,1 Тл біртекті м-т өр-е бір ва-і ион 1,92*106м/с қозғ. 9,1*10-31кг

Массасы m1 су Т1 тем-а және m2 су Т2 темп-да алынып арала-н: Т=

Математикалық мая-ң ұз-ы,болса,оның терб. пер. қандай T = 6,28 c

Массасы 10,5 т көмір толт-н бадиды шах-н бір қалыпты кө-е 6200 кДж.. 60м

Материалдық нүкте қисық с-ы бірқ (an=0) қозғалыс ж. Т-ль үдеу неге тең?

Массасы=1020кг автомобиль бірқ.кемімелі қозғала отырып,t = 0,5 с у..B)250 кН

Материалдық нүкте шеңбер бо-н бі-ы қозғалыс ж-ы. Н-ль үдеу неге тең B)

Массасы 2 кг шар 4м\с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы...А) 2 м\с

Массасы = 2кг жүкті h = 1 м биі-е кө-е F к-ң жас-н ж.А =78,5Дж болды.40 м/с2

Массасы =5 кг мылтықтан = 5г оқ = 600 м/с жыл-н ұшып шығ.0,6 м/с

Нүкте х осі бой-н Х=0.1 cos (2πt - /4)заңы б\а те-р ж.Тер-р ампл-н табу керек:А)0,1 м

Нүктенің жылдамдығы V = 4t + 8 заңд. ө-ді. Нүктенің үдеуі неге тең? 4 м/с²

Нүктенің қозғалыс те-і мына фо-н берілген:xt +2 5 с -тан кейінгі жылд.анық: 10 м/с

Нүкте х осі бойымен заңы бо-а т-ер жасайды. Терб-р пе-н т.к.: 1с

Нақты газдардың кез-келген массасы үшiн күй теңдеуiн жазыңыз :

Оттегінің бір молінде қанша молекула бар: А) 6*1023

Ось бойымен бұрыштық жылдамдығы w бойынша айналған радиусы R.. А)

Остроградский –Гаусс теориясы б\а..Электр өрісінің туғызатын зарядтардың алгебралық қосындысы

Оттегінің О2белгілі массасын из-қ қыздыру кезінде 25кДжжұмыс атқ-ы. 0,481кг

Өткізгіштің көлденең қимасынан өтетін Δq зарядының Δt уақытқа қа-н ан..Тоқ күші

Өткізгіштегі артық заряд таралған: Кез келген жағдайда сыртқы бетте орналасады

Өшпейтін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді? Тербеліс амплитудасына

Потенциалы 10кВ электронның орын ау-ы кин-қ эн-ң мәнін анықтаңыз.

Пластиналар аралығын екі есе арттырсақ конденсатор энергиясы қ. ө.2 есе кемиді

Потенциалдар айырмасы 9В электростатиқалық өрістің екі нүк..: 60 мкДж

Сутегінің бір молекуласының үдемелі қозғалысының энергиясын қай қ. к? кТ

Сыртқы күштің әсерінен газ жұмыс атқарады. Изотермия

Сиымдылығы 0,02мкФ конденсаторғазаряд бергенде э-р өрісі ке-і 100В/м

Сиымдылықтары бірдей екі конденсатор тізбектей жалғанған. 2 есе кемиді

Сиымдылығы бірдей үш конденсатор тізбектей жалғанған. 9 есе артады

Система 1 күйден 2 күйге қай әдіспен көшірілген? С) изохора-изотермиялық,

Сырғанамай домалап бара жатқан дененің кин-қ эн-ң фор-н көрсет?B)

Су айдайтын нас-ң ци-гі қыс1200кПа.Егер таб.ауд по-ь 50см кө-е..?А)24кДж

Стол бетімен бұрыш жас-н көлбеу жаз-а массасы брусок жат. А)

Серіппелі маятниктің периоды 4 есе артқан болса,..? Е) 16 есе кеміген

Температурасы 250К және қысым 5*105Па си-ы 0,1м3баллонда ауа бар.0,546м3

Тұрақты қысымда газ көлемі ΔV- ға ұлғ.Осы жа-а р*ΔV қ.физ-қ ш.к:Газ ат-н жұм

Тербелмелі жүйенің сиымдылығы мен индукт-ін екі есе ар-а? 2 есе артады

Ток күшін 2 есе арттырғанда магнит өрісі энергиясы қалай өзгереді? 4 есе артады

Тогы бар өткізгішке магнит тілшені жақындатқанда.... Бұрылады

Тік жоғары лақтырылған дене t = 3 с уақыттан соң жерге оралды. 11м

Тартылыс (грав-қ) өрісінің энергетик.си-ы болатын физ-қ ш.к:E) еркін түсу үдеуі

Электрон магнит өрісінде магнит ин-ы век-а пара. ұшып кіреді. шеңбер бойымен

Эквипотенциональ беттер теңдеуін көрсетініз:

Электростатикалық өріс керн-ің векторы сур-й бағ-а,қай бағытта пот.кем. 3

ЭҚК-і Е=52В ішкі кед. r=20 Ом ток көзіне ж. вол-р U=50Втең кер-і кө-е в.кед:500 Ом

Электростатикалық өріс кернеулігінің бірлігі?

Энергияның сақталу заңы формуласын көрсет : А)

Шарды сырттан жылы бө-е ен-е көлемі қ. есе а?Сыр-ы темп-а -30С бө-е 270С: 1.1

Универсал газ тұрақтысының өлшем бірлігін көрсетіңіз? Дж/моль


F = 10 Н күш әсерінен дене түзу сызықты қозғ. Дененің жүрген ж-ң ...С) 20кг
20Дж жылу мө-і б-е идеал г-ң ішкі э-ы 15Дж б-ы.Газ сы-ы кү-ді ж-е қар.5Дж жұ.ат-ы


3600 кДж жұмыс жасауы үшін қуаты 25кВт дви-ль қанша у. ж. ж. к? С) 1с10минс. 1

скачать файл

Смотрите также: