Абай ғылыми-зерттеу институты абай институтының хабаршысы алматы


с. 1

ISSN 2223-2389

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АБАЙ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ
Абай институтының

ХАБАРШЫСЫ
Алматы №6 (12) 2011

Ғылыми-ақпараттық,

Әдеби журнал 2010 жылдан

бері екі айда бір шығады.

ҚР Мәдениет және ақпарат

министрлігі Ақпарат және мұрағат

комитетінде тіркеліп (24.12.2009),

№ 10586-Ж куәлігі берілген


(ЮНЕСКО, Франция, Париж,қ.)

сериялық басылымдарды

тіркейтін ISSN Халықаралық

орталығында тіркелген және

халықаралық номер берілген
Бас редактор

Дәдебаев Ж.Д.
Редакциялық кеңес

Абдуалиев А., Акматалиев А.А.

(Қырғызстан), Аманшаев Е.А.,

Әбдезұлы Қ., Әбдиманұлы Ө.,

Әмірбеков Ш.А.,

Бақтыкерева Ұ.М. (Россия),

Бисенбаев П.Қ. (ғылыми редактор),

Ғайыпов З.С., Есембеков Т., Есім Ғ.,

Жақсылықов А.Ж., Кәкішев Т.К.,

Қамзабекұлы Д., Мадиева Г.Б.,

Момынова Б., Мырзахметов М.,

Нұралиев А. (Тәжікстан),

Омаров Б.Ж., Чабаноғлы О. (Түркия),

Шәріп А. Ж., Ысқақұлы С. (Қытай).Редакциялық алқа

Адаева Е.С., Ахмедьяров Қ.К.,

Әбдікова Қ.Т., Бектурова Э.Қ.,

Кәрібаев Б.Б., Малдыбай А.Д.

Мәмбетов Ж., Медеубек С.,

Мұсалы Л.Ж., Сағындық Н.,

Таева Р.М., Тарақ Ә.С.,
Жауапты хатшы

Дәуітова Г.РҚұрылтайшы

әл-Фараби атындағы ҚазҰУШығарушы

Абай институтыРедакция мен шығарушының

мекен-жайы

Алматы, әл-Фараби даңғылы,71.

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Абай ғылыми-зерттеу институты.

E.mail: Abai_instkaznu@mail.ru
ИБ № ____

Басуға 09.12.2011 ж. жіберілді.

Пішімі 70х110 1/16. Тапсырыс № ____.

Көлемі 12,5 б.т. Әл-Фараби атындағы

Қазақ ұлттық университетінің

«Қазақ университеті» баспасы.

050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71.

«Қазақ университеті» баспаханасында басылды

Мақала авторларының пікірі редакцияның

көзқарасын білдірмейді.МАЗМҰНЫ
АБАЙТАНУ

Ж.Дәдебаев. Абайдың антропологизмі (жан мен тән)..................................1

Т.Есембеков. О синергетике в поэзии Абая..................................................6
АБАЙТАНУ ТАРИХЫНАН

А.Сағди.Абай..................................................................................................10

Ғ.Тоғжанов. Абайдың өмірі, өскен ортасы, алған тәрбиесі......................21

І. Жансүгіров. Абайдың сөз өрнегі...............................................................33

М.Орынбеков. Дух, душа, духовность в философии Абая........................36

А.Нуралиев. Абай и таджикская литература...............................................45

K.Iskakov. Life of Abai (Ibragim) Kunanbaev………………………………51
СӨЗ ӨНЕРІ

Ж.Дәдебаев. Құмырсқаға құрмет..................................................................61
ТІЛ БІЛІМІ

Peter Enders. Huygens’ Principle for Linguistics…………….……………..72
АУДАРМА ЖӘНЕ ӘДЕБИ КОМПАРАТИВИСТИКА

М.Жұмаділова. Кәсіби аударма моделі және аудармашының

әлеуметтік сипаты..........................................................................................77А.Жапарова. А.С. Пушкиннің «Тас мейман» пьесасы

Ж.Аймауытовтың аудармасында…………………………………………..79В.Комиссаров. Перевод – важная часть моей жизни.................................82

M.Kozhakanova. Translation of figurative expressions in

Abai Kunanbaeyev’s poems.............................................................................88


СЫН ЖӘНЕ БИБЛИОГРАФИЯ

Ж.Елбаева. Құрманғазы Қараманұлының аудармашылық

шеберханасы...................................................................................................93


ЖАС ҚАЛАМ

С.Қайдауылова. Диалогтағы сұраулы сөйлемдердің коммуникативтік

қызметі……………………………………………………………………….97Н.Нұрәділ. С.Мұқановтың эпистолярлық мұрасы..................................100

Н.Богословская. Рецепция романа-эпопеи К.Кастанеды «Дон Хуан»...103
ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті жанындағы Абай ғылыми-зерттеу институтының 2009-2011 жылдары атқарған жұмыстары туралы есеп....................................................................................................106Э.Бектурова. Обучение речевой деятельности на основе

грамматических упражнений.......................................................................109М.Грачев. К вопросу о преподавании учебной дисциплины

«русский язык и культура речи» на юридическом факультете................112«Абай институтының хабаршысы» журналына авторлардың мақала жариялау ережелері………………………………………………………………………………... 115
с. 1

скачать файл

Смотрите также: