6M051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы магистратурасы


с. 1
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТБЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі

проректор

__________ В.В. Егоров6M051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

МАМАНДЫҒЫ МАГИСТРАТУРАСЫ БОЙЫНША

КІРІСПЕ КЕШЕНДІ ЕМТИХАНДАР

БАҒДАРЛАМАСЫ

Кәсіпорын менеджменті кафедрасы
Құрастырған:

Давлетбаева Н.Б. - э.ғ.к., доцент

Осик Ю.И. – т.ғ.к., профессор

Колесникова Л.И. - э.ғ.к., доцент

Қарағанды 2013 ж.

Мамандық бойынша мемлекеттiк кешендi емтиханның пәндерiнiң тiзiмi 6М051000 - «Мемлекеттік және жергілікті басқару»


№ р/р

Мамандық атауы

Сұрақ саны

1

Мемлекеттiк басқарудың теориясы мен тәжiрибесі

50

2

Менеджмент

50

3

Мемлекет қаржыларын басқару

50


Емтихан ауызша өткізіледі.
МЕМЛЕКЕТТIК БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖIРИБЕСІ
Мемлекеттiк басқаруды теориялы-әдiстемелiк негiздері. Тек, мән және мемлекеттiң негiзгi мiнездемелерi. Мемлекеттiң пайда болуы туралы теорияның негiзгi бағыттары және басқару және мемлекеттiк құрылымның формалары бойынша оның типологиясы, саяси тәртiп бойынша. Мемлекеттiң басқарушылық қызметi және оның құрама бөлiгiнiң теориялық тұрғысы. Азаматтық қоғамдағы мемлекеттiк саясаттың мән және құрастыруы.

Мемлекеттiк басқарудың объект және субъекттерi және олардың жүйесi.

Олардың приориын мемлекеттiк басқару және мәселенiң негiзгi әдiстерi. Саяси, экономикалық, әкiмшiлiк, идеологиялық, адамгершiлiктi-әдеп, әлеуметтiк-психологиялық, ұйымдастыру, инфор - мемлекеттiк басқарудың әдiстерi мационные.

Мемлекеттiк басқаруды әдiстемелiк және бағыттың ұғымы оны - вершенствования.Мемлекеттiк басқаруға нарықтық жол

Мемлекеттіңң қазiргi тұжырымдаманың әдiстемелiк негiздерiнiң құрастыруы - сыйлық басқару. Басқару бұл әлеуметтiк институт. Ұйымдастырамын - басқаруды мән реттейтiн щая. Мемлекеттiк басқарудың негiзгi белгiлерi. Мемлекеттiк басқаруды тетiк. Мемлекеттiк басқаруды сапалы ерекшелiктер.

Мемлекеттiк және қоғамдық басқаруды бiрлiк және байланыс. Қоғамдық бiрлестiктер саяси партиялар, кәсiби одақтар мысал ретiнде. Iстестiк бұл өзара әрекеттесудi форма мемлекеттiк айғайлаған - ганов және қоғамдық тәттi дәмдер. Төңiрегiнде әлеуметтiк-экономикалық және қатынастардың Трудовоелерiнiң әлеуметтiк әрiптестiктi жүйесi. Мемлекеттiк регистр - қоғамдық бiрлестiктердiң Ция және қайта тiркеуi.

Мемлекеттiк басқарудағы жауапкершiлiк

Қоғамдық қатынас реттейтiн заңға сүйенген заңдар. Әлеуметтiк басқару, жүйелiлiк мемлекеттiк басқарудың нақты заңдары сияқты мемлекеттiк басқару, мемлекеттiк басқаруды дамыту, бытырап орналасу өкiметтiң ортасы және басқару, күшейту реттеу және басқару.

Мемлекеттiк басқаруды қағиданың ұғымы. Жалпы жүйелiк таңбалар - мемлекеттiк басқарудың логикалық қағидалары. Государст басымдылық - тамырлы саясат. Объективтiктiң қағидасы. Ең кiшi әсердiң қағидасы. Шектелген ұтымдылықтың қағидасы. Керi байланыстың қағидасы.

Қағидалар бұл басқару реттейтiн әлеуметтiк-саяси процесс. Демократизмның қағидалары, гластности, объективтiк, ашықтық мемлекеттiк басқару, билiктiң бөлiнуi, заңдылық.

Мемлекеттiк шешiмдердiң iске асыруының керектi шарты сияқты мемлекеттiк басқарудағы жауапкершiлiк.

Мемлекеттiк басқаруды қазiргi тұжырымдаманың әдiстемелiк негiздерiнiң құрастыруы.

Басқару бұл әлеуметтiк институт. Iстi бүлдiру, реттейтiн сущ - басқаруды ность. Адуындылық бұл басқаруды белгi. Сударственного басқарудың негiзгi белгiлерi. Мемлекеттiк басқаруды тетiк. Качест - мемлекеттiк басқарудың тамырлы ерекшелiктерi.

Мемлекеттiк және қоғамдық басқаруды бiрлiк және байланыс. Қоғамдық бiрлестiктер саяси партиялар, кәсiби одақтар мысал ретiнде. Iстестiк бұл мемлекеттiк құрылымдар және қоғамдық бiрлестiктердiң өзара әрекеттесуiн форма. Төңiрегiнде әлеуметтiк-экономикалық және қатынастардың Трудовоелерiнiң әлеуметтiк әрiптестiктi жүйесi. Қоғамдық бiрлестiктердiң мемлекеттiк тiркеу және қайта тiркеуi.


Мемлекеттiк басқарудағы жауапкершiлiк

Заңға сүйенген заңдар, реттейтiн қоғамдық қатынастар. Әлеуметтiк басқару, жүйелiлiк мемлекеттiк басқарудың нақты заңдары сияқты мемлекеттiк басқару, мемлекеттiк басқаруды дамыту, бытырап орналасу өкiметтiң ортасы және басқару, күшейту реттеу және басқару.


Мемлекеттiк басқаруды қағиданың ұғымы. Мемлекеттiк басқарудың жалпы жүйелiк әдiстемелiк қағидалары. Мемлекеттiк саясаттың басымдылығы. Объективтiктiң қағидасы. Ең кiшi әсердiң қағидасы. Шектелген ұтымдылықтың қағидасы. Керi байланыстың қағидасы.

Қағидалар бұл басқару реттейтiн әлеуметтiк-саяси процесс. Демократизмның қағидалары, ашықтық мемлекеттiк басқару, билiктiң бөлiнуi, заңдылық, объективтiк, жариялылық.

Мемлекеттiк шешiмдердiң iске асыруының керектi шарты сияқты мемлекеттiк басқарудағы жауапкершiлiк.
Мемлекеттiк басқару және ұйымдастырылған мүдделер

Мемлекеттiк басқаруды жүйенiң негiзгi элементтерi, олардың өзара байланысы. Басқарылатын қоғамдық жүйемен мемлекеттiк басқаруды субъекттiң өзара байланысы. Онтологиялық, гносеология, әдiс жүйе - мемлекеттiк басқарудың логикалық элементтерi.

Лоббизм. Лоббист қызметiнiң Қазақстан қолданылатын әдiстерi. Мемлекеттiк басқаруды жүйедегi түзу және керi байланыстары. Байланыс түзулерiнiң мемлекеттiк басқаруды жүйесiндегi негiз сияқты көбiнесе басқарушы әсер. Iстестiк, өзара әрекеттесу, әрекет астыдан, байланыс түзулерiнiң қабылдауы, керi байланыстардың мемлекеттiк басқаруды жүйесiнде мысал ретiнденiң олардың нәтижелiлiгi.

Басқару аппаратты құрастыру, қоғамы бар қатынас - типтi государственномуправленииге мысалдары, Трудовое процесстер және қызметтiк қатынастар. Оның әбден жетiлдiруiн бағыт сияқты сирек кездесетiн мемлекеттiк басқаруды жүйеде.


Мемлекеттiк басқаруды ұйымдық құрылым

Мемлекеттiк құрылым бұл мемлекеттiк басқаруды ұйымдық құрылымды жүйе жасаушы элемент. Мемлекеттiк құрылымды мiнездеме: функционалдық, заң, ұйымдастыруы. Мемлекеттiк құрылымның мүсiн белгiлерi. Мемлекеттiк басқаруды ұйымдық құрылымға ықпал көрсететiн факторлар. Мемлекеттiң функциялары. Мемлекеттiк құрылымның кадрлары.

Мемлекеттiк шешiмдердiң орындауының негiзгi институттары. Әр түрлi негiздер бойынша мемлекеттiк құрылымдарды классификация: мемлекеттер функцияларға, аймақтық қызметтiң аймақтық масштабтарына, құзыр. Мемлекеттiк басқаруды ұйымдық құрылымды құрастыру. Сызықты, функционалдық, матрицалық басқарудың құрылымдарының құрастырулары матрицалық негiздер, сызықты сызықты - функционалдық, программалық-мақсаттық. Мемлекеттiк құрылымды құрылым. Мемлекеттiк құрылымды құрылымға : көрсетiлетiн талаптар: мобилдiлiк, жедел қимылдаушылық, үнемдiлiк.

Қазақстан республикасындағы мемлекеттiк басқаруды ұйымдық құрылым. Мемлекеттiк басқаруды әбден жетiлдiрудiң бағыттары. Орталықтану және мемлекеттiк басқаруды децентрализацияның мәселесi.Коррупцияға қарсы саясат және мемлекеттiк басқарудың мақсаттары

Мемлекеттiк коррупцияға қарсы саясат. Госудың құрастыруының шарттары - саясаттың сыйға беру құжаты: мемлекеттiк-құқықтыны, әлеуметтiк-психологиялық, қызымет - жаттығуы. Мемлекеттiк саясаттың iске асыруының құралдары.

Мемлекеттiк басқарудағы нысана анықтағандықты тетiк. Мемлекеттiк басқарудың мақсаттарының құрастыруының көздерi. Мемлекеттiк басқарудың мақсаттарының бекiтуiн заңға сүйенген форма. Мемлекеттiк басқаруды жаттығу бағытталғандығы. Мемлекеттiк басқарудың мақсаттарының болжауы.

Мемлекеттiк басқарудың мақсаттарының жүйесi. Мақсаттардың иерархиясы көз олардың құрастыруына байланысты, олар олардың аймақтық және уақытша тұрғылары, құзыр мемлекеттiк құрылымдар.

Мемлекеттiк басқаруды функционалдық құрылым. Государст және мемлекеттiк басқаруды функцияның функциялары. Басқаруды государдың функцияларының классификациясы. Саяси, әлеуметтiк, экономикалық, сыртқы, iшкi, ортақ, ерекшесi мемлекеттiк басқаруды функция. БЖ - мемлекеттiк басқарудың функцияларының мiнездемесiнiң новныесi. Госу функциялар - органдардың сыйға беру құжаттары.

Мемлекеттiк басқаруды заңға сүйенген және дұрыс еместiк ұлу формалар.

Қазақстан стратегиясының ұзақ мерзiмдi басымдылықтары - 2030, программалық - құқық - олардың iске асыруының қамтамасыз етуi ұлу.

Мемлекеттiк басқаруды жүйедегi өңдеу және шешiм қабылдау

Мемлекеттiк шешiм бұл ғылыми ұғым. Саяси және администра - мемлекеттiк шешiмдер тивные. Мемлекеттiк шешiмнiң мiнездемесi: мәртебе, диапазон, жаттығу, ти, технология және стиль, ақпараттық ақпараттық қамтамасыздық. Мемлекеттiк Рештердiң тиiмдiлiгiнiң бағасы.

Қазақстан республикасының нормативтiк құқықтық акттерiн ұғым және классификация. Нормативтiк құқықтық акттердi иерархия. Нормативтiк құқықтық акттер негiзгi және туындылар. Заң шығару және заңға тәуелдi акттер. Регламент, жағдай, нұсқау бұл нормативтiк құқықтық акттердi түрлер туындылар, ереже.

Нормативтiк құқықтық акттердi жоспарлау, әзiрлеу және жобаны үйлестiру. Нормативтiк құқықтық акттi ерекше ерекшелiктер. Реквизит, құрылым және Қазақстан республикасының нормативтiк құқықтық акттерiн мәтiннiң мазмұндамасының стильсi. Қабылдану және нормативтiк құқықтық акттердi жариялауды рет. Нормативтiк құқықтық акттердi әсер уақытында, кеңiстiк және тұлғалар бойынша. Атқарушы органдар тағы басқалар нормативтiк құқықтық акттердi мемлекеттiк тiркеу орталық.
Басқару қызмет және оның кезеңдері

Әкімшілік рәсімдер. Басқару үдерістің негізгі кезеңдері. Жеке құқықтықтың актілері. Басқару қатынас және оның топтастыруы. Қатынастар мемлекеттік органның және азаматтардың арасында. Қатынастар мемлекеттік органның және ауызекі бағынушы нысандардың арасында. Мемлекеттік органның және емесжарыспалы нысандардың арасында қатынас, мемлекеттік органдарда внутриаппаратные қатынастары, внутриотраслевые қатынастар, салааралық қатынастар.

Басқару қатынастың құқықтықтың ретте-. Басқару үдерістің орталықтандыр- және децентрализованное ретте-. Императивные,, ұсын- дозволительные құқықтықтың шамаларының.

Субъективного құқықтың ұғымы. Субъективных құқықтың және міндеттің жүзеге асуының актілері. Түптер ту-, өзгерістің және басқару правоотношений тоқтат-. Правоприменительные акті, құқықтықтың күйлері.Мемлекеттік басқарманың қамсыздандыруы

Ақпарат сияқты мемлекеттік басқарманың негізі. Талаптар, предъяв-ляемые ақпаратқа,: өзектілік, үйлесімді, анық-қанық,

берекелілік, қолжетімділік, однозначность, бірдейлілік, мемлекеттік органның инфор-мации құзырының сәйкестігі. Ақпараттың ұйымы мемлекеттік басқарманың сис-теме. Басқару ақпараттың бастаулары.

Мемлекеттік басқарманың құқықтықтың ретте-. Құқықтықтың ретте- жаны. Пән, әдіс, пішіндер, құқықтықтың ретте- құрылымы.

Заңдының және тәртіптің қамсыздандыруы мемлекеттік басқармада. Заңдының мағынасы мемлекеттік басқармада. Заңдының қамсыздандыруы. Заңды, тиімді және правопорядок, мемлекеттік басқармада тәртіп.

Мемлекеттік басқарманың ғылыми қамсыздандыруы сияқты оның дамуының қоры.

Мемлекеттік басқарманың адами әлуеті. Государст-венного басқарманың персоналы: құрылым, мазмұн, сапа. Мемлекеттік басқарманың персо-нала топтастыруы. Мемлекеттік қызметтің құқықтық және ұйымдық қамсыздандыруы. Азаматтың басқару мәдениеті. Мемлекеттік басқарманың педагогиканың аспекттері.

Мемлекеттік басқарманың реформасы Қазақстанда
Мемлекеттік басқарманың реформалары түрлі елдерде. Аймақтық және жергілікті басқарма. Жергілікті самоуправление сияқты мемлекеттік басқарманың бұқарашыл негізі. Мемлекеттік абыздың органының әрекеттестігінің бағыттары жергілікті самоуправлением. Мемлекеттік басқарманың органының әрекеттестігінің тетігі жергілікті самоуправлением. Қарым-қатынастың ретте- арамен жергілікті самоуправления органдарымен және мемлекеттік абыздың органдарымен. Электрондық үкімет сияқты мемлекеттік басқарманың тиімділігінің көтермелеуінің шарты.

Үкіметтің реформала- стратегиясының жеті негізгі ұстанымдары. Ком-пактное және ғана нескольких ең маңызды атқаратын қызметтерімнің выполне-нии топтаған кәсіби үкімет. Жұмыс ша әрекеттің бағдарламаларының бас негіз стратегиялардың. Ашық жолға қой- межведомственная үйлестік. Өкілдіктің және министрдің жауапкершілігінің көтермелеуі, оның подотчетность және стратегиялық тексеріс соң оның қызметінің. Децентрализация внутри министрліктердің, орталықтан аймақтарға және мемлекеттен жеке секторға. Сыбайлас жемқорлықпен табанды және рақымсыз күрес. Жақсарту жүйе найма, дайындықтың және кадрдың өрлеуінің.

Емтихан сұрақтары

«Мемлекеттік басқарудың теориялары мен тәжірибесі»

пәні бойынша
 1. Теориялық - мемлекеттік басқарманың методологические негіздері.

 2. Негізгі бағыттар қағида туралы мемлекеттің ту- және оның типология ша басқарманың және мемлекеттік құрылымның пішіні, ша саяси режимге.

 3. Нысан және мемлекеттік басқарманың субъекттері және оның жүйесінің.

 4. Мемлекеттік басқарманың және оның басымының мәселесінің негізгі әдістері.

 5. Мемлекеттік басқарманың нарықты өзгешеліктері. Бірлік және мемлекеттік және қоғамдық басқарманың арақатынасы.

 6. Кәсіптік одақтар сияқты қоғамдық бірлестіктің мысалдары саяси партиялар,.

 7. Ынтымақтастық сияқты мемлекеттік органның және қоғамдық объедений әрекеттестігінің пішіні.

 8. Әлеуметтік басқарма, ретте- және басқарманың күшейт-, абыздың және басқарманың орталығының рассредоточение, мемлекеттік басқарманың бірізділігі, мемлекеттік басқарманың дамуы сияқты мемлекеттік басқарманың объективные заңдары.

 9. Ұстанымдар, басқарманы сияқты әлеуметтік - саяси үдеріс реттеймін. Демократияның ұстанымдары, гластности, объективности, заңды, абыздың, мемлекеттік басқарманың публичности айыруы.

 10. Өктемдік сияқты басқарманың белгісі.

 11. Мемлекеттік басқарманың тетігі. Мемлекеттік басқарманың нарықты өзгешеліктері.

 12. Кәсіптік одақтар сияқты қоғамдық бірлестіктің мысалдары саяси партиялар,.

 13. Ынтымақтастық сияқты мемлекеттік органның және қоғамдық бірлестіктің әрекеттестігінің пішіні.

 14. Мемлекеттік тірке- және қоғамдық бірлестіктің перерегистрация.Правовые законы, регулирующие общественные отношения.

 15. Лоббизм. Қазақстанда пайдаланатын лоббистской қызметтің әдістері.

 16. Түзу және обратные байланыстар мемлекеттік басқарманың жүйесінде. Көбіне басқар- әсер сияқты түзу байланыстың негізі мемлекеттік басқарманың жүйесінде.

 17. Ынтымақтастық, әрекеттестік, бастама снизу, түзу байланыстың байымы, оның мардымдылығы сияқты мысалды кері байланыс мемлекеттік басқарманың жүйесінде.

 18. Басқарманың аппаратының құрылысы, еңбектің үдерістерінің және қызметтің қатынастарының, қатынастар қоғаммен - ара типичного мемлекеттік басқармада мысалдар.

 19. Мемлекеттік басқарманың жүйесінде бірегей сияқты оның жетілдір- бағытын. Мемлекеттік басқармада типичное және бірегей - мемлекеттік басқарманың нарықты жетілдір- бастаулары.

 20. Мемлекеттік орган сияқты мемлекеттік басқарманың ұйымдық құрылымының системообразующий элементі. Мемлекеттік органның мінездемелері: функциялық, заңды, ұйымдық.

 21. Мемлекеттік органның статутные белгілері. Факторы, мемлекеттік басқарманың ұйымдық құрылымына түртпектеймін.

 22. Мемлекеттің атқаратын қызметтері. Мемлекеттік органның кадрлары.

 23. Мемлекеттік тынымның орындалуының негізгі институттары. Мемлекеттік органның топтастыруы ша түрлі түптерге: мемлекеттің, құзырдың атқаратын қызметтеріне, қызметтің аумақтық көлемдеріне.

 24. Мемлекеттік басқарманың ұйымдық құрылымының құрылысы. Линейное, функциялық, линейно-функциональное, бағдарламалық-мақсатты, ұяқалып басқарманың құрылымының құралымының түптері. Мемлекеттік органның құрылымы

 25. Мемлекеттік басқарманың ұйымдық құрылымы Қазақстан республикасында. Мемлекеттік басқарманың жетілдір- бағыттары. Орталықтандыр- және мемлекеттік басқарманың децентрализации мәселесі.

 26. Мемлекеттік антикоррупционная саясаты. Мемлекеттік саясаттың құралымының шарттары: государственно-правовые, әлеуметтік психологиялық, деятельностно - тәжірибелер.

 27. Целеполагания тетігі мемлекеттік басқармада. Мемлекеттік басқарманың мақсатының құралымының бастаулары. Мемлекеттік басқарманың мақсатының бекіт- құқықтықтың пішіні.

 28. Мемлекеттік басқарманың тәжірибенің оқтаулысінің. Мемлекеттік басқарманың мақсатының болжа-.

 29. Мемлекеттік басқарманың мақсатының жүйесі. Мақсаттың иерархия ара тәуелділік от оның құралымының, мемлекеттік органның, оның аумақтық және мезгілдік аспектінің құзырының бастауларының.

 30. Мемлекеттік басқарманың функциялық құрылымы. Мемлекеттің және мемлекеттік басқарманың атқаратын қызметінің атқаратын қызметтері.

 31. Мемлекеттік басқарманың атқаратын қызметінің топтастыруы. Саяси, әлеуметтік, экономикалық, сырт, ішкі, ортақ, төл мемлекеттік басқарманың атқаратын қызметіне.

 32. Мемлекеттік басқарманың атқаратын қызметінің негізгі мінездемелері. Мемлекеттік органның атқаратын қызметтері.

 33. Мемлекеттік басқарманың құқықтық және емесқұқықтық пішіндері.Стратегияның ұзақ мерзімді басымдықтары - 2030" "Қазақстан, бағдарламалық- оның жүзеге асуының құқықтықтың қамсыздандыруы.

 34. Мемлекеттік шешім сияқты ғылыми ұғым. Саяси және әкімшілік мемлекеттік тынымдар.

 35. Мемлекеттік шешімнің мінездемелері: бедел, диапазон, ақпараттық мұңсыз, технология және стиль, үлгілер, тәжірибенің елеулілігінің.

 36. Ұғым және Қазақстан республикасының нормативных құқықтықтың актісінің топтастыруы.

 37. Жоспарла-, дайындық және нормативных құқықтықтың актісінің жобасының мәмілесі. Нормативного құқықтықтың актісінің төл өзгешеліктері.

 38. Деректеме, құрылым және Қазақстан республикасының нормативных құқықтықтың актісінің мәтінінің мазмұндамасының стильсі.

 39. Қабылдау және нормативных құқықтықтың актісінің жариялауының тәртібі. Нормативных құқықтықтың актісінің әрекеті уақытта, простран-стве және ша беттерге.

 40. Атқарушы органдардың мемлекеттік тірке- орталықтың нормативных құқықтықтың актісінің және сырттардың.

 41. Әкімшілік рәсімдер. Басқару үдерістің негізгі кезеңдері. Жеке құқықтықтың актілері. Басқару қатынас және оның топтастыруы.

 42. Қатынастар мемлекеттік органның және азаматтардың арасында. Қатынастар мемлекеттік органның және ауызекі бағынушы нысандардың арасында.

43.Басқару қатынастың құқықтықтың ретте-. Басқару үдерістің орталықтандыр- және децентрализованное ретте-.

44.Ақпараттың ұйымы мемлекеттік басқарманың жүйесінде. Басқару ақпараттың бастаулары.

45.Мемлекеттік басқарманың құқықтықтың ретте-. Заңды, тиімді және правопорядок, мемлекеттік басқармада тәртіп.

46.Мемлекеттік басқарманың персоналының топтастыруы. Мемлекеттік қызметтің құқықтық және ұйымдық қамсыздандыруы.

47.Электрондық үкімет сияқты мемлекеттік басқарманың тиімділігінің көтермелеуінің шарты.

48.Үкіметтің реформала- стратегиясының жеті негізгі ұстанымдары.

49.Мемлекеттік шешім сияқты ғылыми ұғым. Саяси және әкімшілік мемлекеттік тынымдар.

50. Мемлекеттік шешімнің мінездемелері: бедел, диапазон, ақпараттық мұңсыз, технология және стиль, үлгілер, тәжірибенің елеулілігінің.


Әдебиеттер тізімі:


 1. Аткинсон Э.Б., Стигму Д.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора, М., 2005

 2. Ашитов З.О. Право суверенного Казахстана. А., 2005

 3. Брузати Л.Ж. Этика и эффективность в отношениях между деловыми кругами и правительством. Департамент государственного управления.

 4. Школа Менеджмента университета Баккони, Милан, 2006

 5. Габитов Т.Х., Жатканбаев Е.Б. Этика бизнеса., А., 2005

 6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.,2004

 7. Мамыров Н.К, Ихданов Ж.о., Государственное регулирования экономики в условиях Казахстана. А.,2008

 8. Макконел К.Р. Брю С.А Экономикс. Таллин, 2003

 9. Худокормов А.Г. Экономические корни бюрократизма, М.,2008

10. Абраменко Т. Как поднять имидж страны: зарубежные рекомендации казахстанскому правительству.Континент,2011 г., № 13

МЕНЕДЖМЕНТ
1. Пән және басқарманың ғылымының әдісі

Басқарманың ғылымының пәні экономикалық ғылымның жүйесінде. Менеджменттің қағидалы және методологические негіздері. Қағиданың және тәжірибенің бірлігі, тарихи және қисынды тіл табулардың при менеджменттің байқауының. Басқарманың әдісінің құрамы. Басқарманың зарубежного тәжірибесінің байқауының зары. Жан және менеджменттің ұстанымдары. Менеджменттің ұғымы. Менеджменттің задача. Менеджменттің көріністері: өндірістік менеджмент, финанс менеджмент, инновациялық менеджмент, инвестициялық менеджмент, антикризисный менеджмент, және др. халықаралық менеджменті басқар- және басқар- ішкі жүйе, оның бірлігінің және әрекеттестік. Менеджер және оның атқаратын қызметтері. Басқарманың нысандары нарықтық экономикада. Басқару қатынастар.

Басқару қатынастың көріністері қоғамдық жүйеде. Басқарманың қатынасының топтастыруы өндіріспен. Басқарманың және кәсіпкерліктің взаимосвязь. Жан және басқарманың ұстанымдарына деген негізгі қағидалы назарлар. Америка және жапондық менеджмент: өзгешелік және ажырымдар. Басқарма сияқты ғылым және өнер.Жүйелі тіл табудың негіздері басқармада

Ұғым туралы жүйе және оның сипаттарының. Арақатынас жүйенің арасында, струк-турой және басқарманың үдерісінің. Жүйенің функционирования шарттары. Экономикалық жүйенің Особен-ности. Өндірістің ұғымы сияқты басқарманың жүйелерінің. Жүйелі тіл табу басқармада өндіріспен. Құрылыстың және басқарманың жүйесінің функционирования ұстанымдары өндіріспен. Әрекеттестік объ-екта және басқарманың субъектінің басқарманың жүйесінде өндіріспен. Басқарманың субъектінің белсенді рөлі басқарманың жүйесінде өндіріспен. Об-ратных байланыстың мағынасы басқарманың жаса- үшін экономикалық жүйелерде. Кесек-кесек жүйенің сипаттары.Менеджменттің эволюция

Тарихи алғышарт және периодизация менеджменттің дамуында. Басқарманың мерейі ғылым және зертте- дербес облысымен. Ф.Тейлор және оның "ұстанымдар ғылыми менеджмент" деген кітабы. Пре-вращения басқарманың алғышарттары ғылыми тәртіпке. Кесек-кесек сала және кәсіпорындар, басқарманың формализованные әдіс-айлалары олармен. Байыпты үлесті басқару ғылымның дамуына енген негізгі тіл табулар. Под-жүріс түрлі мектептің қасқайт- айқындамасынан басқармада: ғылыми мектептің, әкімшілік мектептің, мектептің адами қатынас, поведенческой мектептің, мектептің ғылым басқарма немесе мектептің сандардың әдіс. Бол- және ғылыми басқарманың мектебінің дамуы, оның основоположники. Басқарманың классикалық немесе әкімшілік мектебінің өкілдері. Адами қатынастың мектебі, оның өкілдерінің. Поведенческой мектептің негізгі мақсаты. Мектептің өкілдері. Басқарманың ғылымының мектебінің мінездемесі. Жағдайдың тіл табуы, оның өкілдерінің және үлес басқарманың қағидасына. Жүйелі тіл табу және оның өкілдері. Процессный тіл табу, оның мінездемесі және өкілдер. Тіл табудың эволюция басқармаға ша М. Мескону.

Қазіргі менеджменттің тұжырымдамасы

Қазіргі менеджменттің әлеуметтік-экономикалық негіздері. Меншіктің және менеджменттің жүйесінің пішінінің Взаимо-связь. Государственно-го басқарманың және менеджменттің қатынастары. Қызметтің шеңберінің межеле- госу-дарственным және нарықтықтың арасында экономиканың секторларының. Қор-әлеуетті тіл табу хозяйствования тиімділігінің ұйғарыміне.Менеджменттің методологические негіздері Қазақстанда

Бол және менеджмента дамуының саяси және экономикалық алғышарттары Қазақстанда, оның рөлі қазіргі өндірістің дамуында. Өткелдің бағытының Ос-новные нарықтық қатынастарға Қазақстанда. Мақсат және үдеудің және реформаның шұқырының задачи. Жер және менеджменттің рөлі. Взаимо-действие экономиканың, саясаттың және басқарманың.

Мазмұн және кәсіпкерліктің және бизнестің негізгі сипаттары Қазақстанда. Ішкі және сыртқы сәрсенбінің оның дамуына деген ықпал. Менеджмент және кәсіпкерлік. Менеджмент сияқты бірлескен құрама еңбектің құрама бөлігі және сияқты меншіктің жаңа қатынасының жүзеге асуының тәсілі Қазақстанда. Самоуправления тұжырымдамасы сияқты өткелдің ғылыми негізі ретте- нарықтық экономикаға. Бол- және Қазақстан республикасының дамуының стратегиясы. Экономикалық дамудың стратегиясының кезеңдері. Қазақстан республикасының үкіметінің әрекетінің среднесрочные бағдарламалары ша реформаның шұқырының. Менеджмент және ұлттық мәдениет. Өзгешеліктер

2.Ұйым басқармалар

Ұғым және ұйымның көріністері

Ұйымның ұғымы. Ұйымның ортақ мінездемелері. Формальные және бейресми ұйымдар. Ұйымның ұғымы. Ұйымның ортақ мінездемелері. Негізгі сипат және көріністер еңбектің көлденең және тік айыруы. Басқарманың үдерісі ұйымда. Басқарманың негізгі деңгейлері. Нысан және басқарманың субъекті. Кәсіпкерлік менеджменттің жүйесінде. Кәсіпкерлер ара сапа бастықтардың. Табысқа деген оқтаулы басқарма. Қазіргі менеджердің қалыбы.

Ұйымның мақсаттары және оның топтастыруының

Мақсат сияқты басқарманың қажетті элементі. Мақсатты тіл табу менеджментте. Зерттеменің және мақсаттың тұжырымда- методологические және ұйымдық факторы. Мақсаттың топтастыруы. Мақсаттың декомпозиция және мақсаттың ағашының. Мақсат және задачи: құралым, тіркес, тиімділік. Менеджментте шешетін задачи, оның көріністері. Менеджменттің задачи ша ретте-, ұйымға, үйлестікке және тексеріске. Мөлшерлі мақсаттың табысы. Внутренняя и внешняя среда организации

Ұйымның ішкі сәрсенбісінің ұғымы. Ішкі переменные: мақсат, құрылым, задачи, технология және адамдар. Ұғым және мақсаттың түрлілігі. Бөлімшенің мақсаттары. Ұйымның құрылымы. Еңбектің специализированное айыруы. Басқарманың көлемі. Задач мінездемесі. Технологияның ұғымы. Технологияның топтастыруы. Ықпал технология фирманың табысына. Адами переменной негізгі аспекттері жағдайдың тіл табуында басқармаға. Ішкі переменных іліктестігі. Сыртқы сәрсенбінің ұғымы. Сыртқы сәрсенбінің мағынасы және оның әсерінің ұйымның функционирование. Сыртқы сәрсенбінің мінездемелері: факторов іліктестігінің, сәрсенбінің күрделісінің, сәрсенбінің қозғалшықтығының, сәрсенбінің белгісіздігінің. Түзу әсердің сәрсенбісі: жеткізуші, материалдар, қаржы, еңбектің қамбаларының, тұтынушылар, қарсыластар. Косвенного әсердің сәрсенбісі: экономиканың күйлерінің, әлеуметтік-мәдени факторы, жергілікті халықпен қатынас. Фактора " сыртқы аспекттері технология".

Басқарманың ұйымдық құрылымы және басқар- шамасының

Басқарманың ұйымдық құрылымының ұғымы. Басқарманың ұйымдық құрылымының үлгілері: линейная, функциялық, линейно-функциональная(штабная), ұяқалып. Оның абзалдығы және міндер. Басқарманың организа-ционных құрылымының жобала-. Жобала- кезеңінің мінездемесі. Основ-ные ұйымдық құрылымға деген көрсететін талаптар. Ұйымдық құрылымның эф-фективности параметрлері. Үйлестіктің және интегра-ции бөлімшенің тетігі ұйымдық құрылымда. Басқар- шамасы. Басқарманың Со-мезгілдіктің ұйымдық құрылымдары.

Басқарманың организационно-правовые пішіндері ұйыммен

Хозяйственной қызметтің қазіргі пішіндері ара шарттар нарықтық қатынастардың. Кәсіпорынның топтастыруы ша түрлі организационно-правовым белгілерге. Акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативы Қазақстан республикасының азаматтың кодексінің және организа-ционно-правовые пішіндерінің: мемлекеттік және қазыналық кәсіпорындар, некоммерческие ұйымдар, хозяйственные серіктестіктер және. Мінездеме және хозяйственных серіктестіктің көріністері: толық серіктестік, қосымша жауапкершілікпен серіктестік, коммандитное серіктестік, жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Акционерлік қоғамдар. Еншілес және тәуелді хозяйственные серіктестіктер. Бірлестіктер заңды тұлға(ассоциация, жалғаулықтар). Ассоциацияның организационно-правовые пішіндері: холдинговые компания және финанс-индустриялық топтар, концерны, консорциумы, тресты, синдикаты, картели. Өзгешеліктер басқармада фирмалармен.3. Шоғырланудың үдерістері менеджментте

Менеджменттің ақпараттық қамсыздандыруы

Ақпараттың ұғымы. Ақпарат сияқты басқару деятель-ности пәні. Ықпал ақпарат басқарманың тиімділігіне. Ұйғарым, сипаттар, ақпараттың топтастыруының. Ақпаратқа деген көрсететін талаптар. Негізгі ұстаным, задачи және ақпараттың внутрифирменной жүйесінің атқаратын қызметтері. Ақпараттың сапасына деген әсер ететін факторы. Ақпараттың құрылымы. Ақпараттық жүйелер. Әдістер ұйым ақпараттық тасқынның, жиынның және ақпараттың өңдеуінің. Ақпараттың сарала- менеджменттің жүйесінде. Менеджменттің ақпараттық майысқақтықы. Басқарманың ақпараттық мұңсызы Қазақстанның экономикасының. Коммуникациялар менеджментте. Коммуникацияның рөлі басқармада. Көлденең және тік коммуникациялар менеджментте. Коммуникацияның үдерісі, оның кезеңдері және элементтер. Межличностные және топты коммуникациялар. Жанасушылықтың үлгілері және ұйымның үлгілерінің. Іскер жанасушылықтың дамуы. Жанасушылықтың тұлға және кәсіби факторы.4. Басқарманың әдісінің жүйесі нарықтық экономикада

Басқарманың экономикалық әдістері

Экономикалық әдістің жері басқарманың әдісінің жүйесінде. Өткелдің мағыналары басқарманың көбіне экономикалық әдістеріне бас барлық деңгейлер халықтың шаруашылығының үдеу үшін әлеуметтік-экономикалық разви-тия елдер. Басқарманың экономикалық әдісінің топтастыруы. Экономикалық әдістің қолданысының өзгешеліктері басқарманың бөлек-бөлек деңгейлерінде в кез нарықтық қатынастың құралымының.

Басқарманың әлеуметтік-психологиялық әдістері

Жер және әлеуметтік-психологиялық әсердің рөлі басқармада. Топтастыру және управ-ления әлеуметтік-психологиялық әдісінің мінездемесі. Топтастыру және әлеуметтік-психологиялық әдістің мінездемесі. басқармалар. Әлеуметтік факторов рөлінің көтермелеуі басқармада әлеуметтік-экономикалық дамумен. Адами фактор перестройки тұжырымдамасында. Хозяйственной қызметтің әлеуметтік бағдарлауының күшейт-. Елдің со-циально-экономического дамуының үдеуі сияқты жоғарғы өлшем.

Ұйымдастырушылық-өкімдік әдістің жері управле-ния әдісінің жүйесінде, воздей-ствия бастығының сырттың әдіс-айлаларымен оның органическая взаимосвязь. Ұйымдастырушылық-өкімдік әдістің жаны және олардың характери-стика. Шұғыл басқармада пайдаланатын ұйымдық әдістер. Жарлықшы әсер, оның мақсаттарының және жаса- пішіндерінің түрлі деңгейдің басқармасының жүйелерінде. Экономи-кой басқармасының құқықтықтың әдісінің рөлі. Құқықтықтың ретте- тетігі басқармада өндіріспен.

Басқарманың қазіргі әдістері нарықтық экономикада

Кәсіпкерліктің сүйенішінің тұжырымдамасы Қазақстанда. Хозяй-ственной қызметтің еркіндігі және кәсіпкерліктің дамуының. Кәсіпкерліктің пішіндері Қазақстанда. Жаса- және жаңа экономикалық құрылымның дамуының сүйеніші. Кәсіпкерліктің сүйенішінің ұйымдық тетігі. Басқарманың әдістері биржаның қызметінің.

Менеджмент әлеуметтік шеңберде

Менеджменттің маманының рөлі әлеуметтік шеңберде. Пән және содержа-ние қызметке әлеуметтік шеңберде. Менеджменттің қызметінің негізгі бағыттары әлеуметтік шеңберде. Өндірістің және әлеуметтік азық-түліктің және қызмет атқарудың потребления пішінінің жетілдір-. Әлеуметтік жұмыстың және менеджменттің технологиялары. Әрекеттестік әлеуметтік шеңбердің менеджменті мен экономикалық және экологиялық қоршаған ортамен.Әлеуметтік қызметтің тиімділігі.

5. Менеджменттің атқаратын қызметтері

Ұйым сияқты менеджменттің атқаратын қызметі

Ұйымның атқаратын қызметінің мазмұны. Негізгі ұстанымдар ара үдеріс ұйымның вы-полнения атқаратын қызметінің. Өзгешелік және ұйымның үлгілері қызметтің управленче-ской. Айыру атқаратын қызметімнің, өкілдіктердің, жауапкершіліктің. Регла-ментирование және басқару қызметтің нормирование. Басқару қызметтің ұйымының пішінінің сарала- ша басқару персоналдың көріністеріне.

Жоспарла- менеджментте

Мазмұн, мақсаттар және жоспарла- задачи. Жоспардың, планиро-вания пішінінің көріністері. Жоспарла- ұстанымдары: кесте, байланыс, деңгейлер, күнтізбеге деген қап. Ұйымның қызметінің стратегиялық жоспарла-. Әдіс-айла, рәсімдер және стратегиялық жоспардың зерттемесінің жөн-жосықтары. Сан және нарықты бағалау өлшемдерім стратегиялық жоспар. Басқарма стратегияның жүзеге асуының үдерісімен. Тактикалық жоспарла-. Мінездеме және тактикалық жоспардың зерттемесінің рәсімі. Внутрифирменного жоспарла- ұйымдық пішіндері. Бизнес-план басқармада ұйыммен. Задачи, бизнес-плана тараулары. Қызметтің талғамы, конкурентных артықшылықтың үлгілері. Өткізудің базарының сарапшылығы. Базардың зертте- үдерісінің кезеңдері. Бәсекеге қабілеттіліктің сарапшылығы. Маркетинга, өндірістің, финанс жоспардың жоспарының жоспарының негізгі элементтері. Ұйым және жоспарла- өзгешеліктері арада шет елдерде.Тексеріс менеджменттің жүйесінде

Басқару тексерістің объективная зары. Атқаратын қызметім және басқару тексерістің көріністері. Тексерістің технологиясы: тексерістің тұжырымдамасының талғамы, тексерістің мақсатының ұйғарымі, тексерістің шамасының сақта-, тексерістің әдістерінің, көлем және тексерістің облысының. Тексерістің үдерісі. Тексерістің үдерісінің кезеңдері. Нормативов зерттемесі және қарамастан қалыптардың. Экономикалық сарала- тексерістің жүйесінде. Измене-ний қадағалауы, нәтиженің салыстыр- қалыптың деректерлерімен, дәлде- дей-ствия. Ұйымның экономикалық әлуетінің басын аш-. Тексерістің ұйымдық пішіндері. Тәуелді, тәуелсіз тексеріс. Внутрифирменный кон-троль. Аудиторлық тексеріс. Организаци-онного тәртіптің төл аспектінің тексерісі. Кедергі және қарсылық тексеріске. Тексерістің талаптар-өлшемдері. Своевременность және тексерістің майысқақтықы. Контроллинга негізінің ұғымы. Жоспарла- және контроллинг жүйесі. Контроллинга және менедж-мент ішкі жүйелері. Контроллинга аспаптары.6. Топты серпінділік және басқару персонал

Басқарма адамның қызметінің және басқарма

Басқарма адаммен және басқарма топпен. Топ және оның елеулілігі. Формальные және бейресми топтар. Хоторнские эксперименты. Білімнің және бейресми ұйымның дамуының тетігі. Оның мінездемесі. Басқарма бейресми ұйыммен. Хоманса қалыбы. Зор және бейресми ұйымдармен тоқулы выго-ды. Топтың эф-фективность жұмыстарына деген әсер ететін факторы. Өкілдік және комитеттер. Комите-тов негізгі үлгілері. Басқарма мен көмек комитеттердің.Басшылық: абыз, ықпал және әріптестік

Басшылық ұйымда. Өкілдік, дербес ықпал және абыз. Абыздың теңгерімі. Абыздың және ықпалдың пішіндері. Сыйақыда негіздеген абыз. Ықпал арқылы салмақты подкрепление. Заңды абыз. Ықпал арқылы жөн-жоралғыларды. Мысалдың абызы. Ықпал мен көмек харизмы. Сарапшының абызы. Ықпал арқылы ақылды сенімді. Иман және қатысу. Ықпал убежде-ния жолының. Ықпал арқылы қатысуды(тарту)Көшбасшылық: басшылықтың стильсінің және менеджердің имиджінің

Көшбасшылықтың қағидасының шолуы. Тіл табу бастықтың дербес сапасының қасқайт- айқындамасынан. Поведенческий тіл табу. Жағдайдың тіл табуы. Көсем сияқты соци-альный сәулетші. Құрылым және бюрократия. Көсем және белгісіздік. Кадрлық жүйенің Ком-поненты. Бейресми көсем. Ұғым және басшылықтың стильсінің разновидности, оның құралымының факторы. Автократичный, демократич-ный және ымырашыл басшылықтың стильтерінің. Төрт басшылықтың стильтерінің ша адамға деген ориентированных Лайкер-ту. Және адамда жұмыста жинастырдым басшылықтың стильсінің двумерная трактовка. Басшылықтың стильсінің мінездемесі согласно Блэйка және Моутона басқару ауа тартқышының. Стиль, удовлетворен-ность және өндіргіш. Жағдайдың тіл табуы к тиімді руково-дству. Фидлера басшылығының жағдайдың қалыбы. "Жол-мақсат" деген тіл табу Мит-чела және Хауса. Херси және Бланшара өмірлік топтамасының қағидасы. Қалып бекі- бастықпен Врума-Йеттона. Адаптивное басшылық.Басқарма шатақпен, күйзелістермен және өзгерістермен

Табиғат және ұйымдық шатақтың мазмұны. Шатақтың себептері. Шатақтың атқаратын қызметтері. Шатақтың үдерісінің қалыбы. Шатақтың арттары. Ұйымдық шатақтың негізгі үлгілері. Басқарма келіспеушілікті жағдаймен. Межличностных шатағының рұқсатының әдістері. Күйзелістің табиғаты. Күйзелістің себептері. Ұйымдық және тұлға факторы, шақырушылар күйзеліс. Басқарма күйзелістермен. Шатақтың және күйзелістің взаимосвязь. Ұйымдық өзгерістің табиғаты. Мақсат, құрылым, технология және задачи, адамдар. Басқарма өзгерістермен. Өзгерістің табысты жаса- шаралары ара организациии. Жұмыскердің қатысуының игерушілігі басқармада өзгерістің жаса- үшін. Қарсылықтың жеңуінің өзгерістерге. Ұйымдық даму. Алғышарт және ұйымдық дамудың бәстері.7. Этика және басқару қызметтің мәдениеті

Басқару қызметтің мәдениеті

Жан және басқарманың мәдениетінің ұғымы. Басқарманың мәдениеті сияқты өндірістің тиімділігінің көтермелеуінің фак-тор. Басқарманың мәдениеті сияқты адами мәдениеттің бөлігі. Басқарманың мәдениетінің элементтері: басқарманың жұмыскерінің мәдениеті, басқарманың үдерісінің мәдениеті, еңбектің шартының мәдениеті, құжаттаманың мәдениетінің. Экономикалық мәдениеттің өзгешеліктері дамыт- елдерде. Ұйымдық дақылдың Ви-ды: күшті және әлсіз; формализованные және неформализованные; функциялық және дисфункциональные; айқында- және жасырын; реттеу.Басқарманың корпоративтік мәдениеті

Басқарманың корпоративтік мәдениетінің ұғымы. Корпорации мәдениетіне деген әсер ететін факторы. Корпорации мәдениеті сияқты бәстің сөйлемшесінің ұйымдық құрылым және кадрдың саясатында вопло-щенных. Ұйымның мәдениетті аспектінің топтастыруының мінездемесі. Корпо-ративной мәдениеттің негізгі бәстері. Кәсіпкерліктің саланың дақылдары. Сауданың мәдениеті. Әкімшілік мәдениет. Инновациялық мәдениет.Іскерлік салтым менеджер

Этикет - бір адами тәртіптің ретте- пішіндерінен. Жөн-жосықтар іскерлік салтым. Өзгешеліктер іскерлік салтым. Кәсіби этикет. Іскер адамның костюмі. Сөздің мәдениеті. Адамның сөздің мәдениетінің ортақ белгілері. Іскер қатынастар. Келіссөздің стильсі. Дайындық келіссөздерге. Еңбектің өмірінің сапасының тұжырымдамасының ұстанымдары.8. Менеджменттің тиімділігі

Менеджменттің тиімділігі

Менеджменттің тиімділігі: ішкі және сыртқы параметрлер. Тиімділіктің экономикалық және әлеуметтік аспекттері. Тіркес мүдде менеджменттің, меншіктің және фирманың еңбектің қамбаларының. Менеджмент және еңбекке ақы төлеу. Менеджмент және фирманың табыстысының. Менеджменттің тиімділігінің нарықты сарапшылығының методологические ұстанымдары. Тиімділіктің өсір- стратегиясы: үрдістің талғамының және оның тәжірибенің жүзеге асуының. Факторы, менеджменттің тиімділігінің өзгерісін айқындаушы. Менеджменттің болашақтары.Басқарманың қазіргі технологиялары

Өткел заттық біріздендір- тұжырымдамасынан бизнес-процессов біріздендір- тұжырымдамасына. Инжиниринг және реинжиниринг бизнестің. Реинжини-ринт және инжениринг бизнестің ұғымы. Ұғым бизнес-процесс. Реин-жиниринга негізгі кезеңдері. Тәлім-тәрбиенің және пред-приятия басқар- жүйесінің самообучения тұжырымдамасы. Жаңа тіл табулар персоналдың қозғамдамасына автономиялы жұмысшыларда ұяқалыптың ұйымының группах.


Емтихан сұрақтары

«Менеджмент»

пәні бойынша


 1. Жан және менеджменттің ұстанымдары

 2. Менеджер және оның атқаратын қызметтері.

 3. Жан және басқарманың ұстанымдарына деген негізгі қағидалы назарлар.

 4. Америка және жапондық менеджмент: өзгешелік және ажырымдар.

 5. Жүйелі тіл табу басқармада өндіріспен.

 6. Мағына кері байланыс басқарманың жаса- үшін экономикалық жүйелерде.

 7. Байыпты үлесті управ-ленческой ғылымның дамуына енген негізгі тіл табулар.

 8. Бол- және ғылыми басқарманың мектебінің дамуы, оның основоположники.

 9. Басқарманың классикалық немесе әкімшілік мектебінің өкілдері.

 10. Адами қатынастың мектебі, оның өкілдерінің.

 11. Поведенческой мектептің негізгі мақсаты. Мектептің өкілдері.

 12. Жағдайдың тіл табуы, оның өкілдерінің және үлес басқарманың қағидасына.

 13. Жүйелі тіл табу және оның өкілдері.

 14. Процессный тіл табу, оның мінездемесі және өкілдер.

 15. Өткелдің негізгі бағыттары нарықтық қатынастарға Қазақстанда.

 16. Мазмұн және кәсіпкерліктің және бизнестің негізгі сипаттары Қазақстанда.

 17. Менеджмент және кәсіпкерлік.

 18. Самоуправления тұжырымдамасы сияқты өткелдің ғылыми негізі ретте- нарықтық экономикаға.

 19. Қазақстан республикасының дамуының стратегиясы. Экономикалық дамудың стратегиясының кезеңдері .

 20. Менеджмент және ұлттық мәдениет.

 21. Формальные және бейресми ұйымдар.

 22. Басқарманың негізгі деңгейлері.

 23. Мақсатты тіл табу менеджментте.

 24. Ұйымның ішкі және сырт сәрсенбісі

 25. Түзу әсердің сәрсенбісі: жеткізуші, материалдар, қаржы, еңбектің қамбаларының, тұтынушылар, қарсыластар.

 26. Басқарма персоналмен.

 27. Косвенного әсердің сәрсенбісі: экономиканың күйлерінің, әлеуметтік-мәдени факторы, жергілікті халықпен қатынас.

 28. Басқарманың ұйымдық құрылымының үлгілері: линейная, функциялық, линейно-функциональная(штабная), ұяқалып.

 29. Топтастыру

30.Менеджменттің ақпараттық қамсыздандыруы

31.Ықпал ақпарат басқарманың тиімділігіне.

32.Әдістер ұйым ақпараттық тасқынның, жиынның және ақпараттың өңдеуінің.

33.Коммуникациялар менеджментте

34.Басқару тынымдар менеджментте

35.Басқарманың экономикалық әдістері

39.Ұйымның қызметінің стратегиялық жоспарла-.

40.Бизнес-план тараулары.

41.Қозғамдама менеджментте

42.Контроллинг. Контроллинга аспаптары.

43.Басшылық: абыз, ықпал және әріптестік

44.Көшбасшылық: басшылықтың стильсінің және менеджердің имиджінің

45.Басқарма шатақпен, күйзелістермен және өзгерістермен

46.Фирманың кадрдың саясаты

47.Басқару қызметтің мәдениеті

48. Басқарманың корпоративтік мәдениет.

49. Формальные және бейресми ұйымдар.

50.Басқарманың негізгі деңгейлері.Негізгі әдебиеттер тізімі:


 1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. –М.,2002.

 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. –М., 2009.

 3. Менеджмент организации. / Под ред. Румянцевой В.Р. –М., 2005.

 4. Веснин В.Р. Менеджмент для всех. – М., 2002.

 5. Речмен Д. и др. Современный бизнес: Пер. с англ. – М., 2005. Т.1.

 6. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. – М., 2010.

 7. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. –М.,2010.

 8. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства. Практическая философия бизнеса. М., 2010.

Мемлекеттік қаржыларды басқару
Жан, атқаратын қызметтерім және финанстың рөлінің қоғамдық жаңғырту.

Финанстың ұғымы. Финанстың зары ара шарттар тауардың произ-водства. Себептер, финанстың функционирование туғызамын.

Финанс сияқты экономикалық санат. Финанс от-ношений ақшалы мінезі. Финанстың төл белгілері. Финанстың ұйғарымі. Финанстың Содер-жание. Финанс қатынастың көріністері.

Финанстың атқаратын қызметтері сияқты оның жанының айқында-. Реттегіш функ-ция финанстардың, оның мазмұны.

Нысан және финанс бөл- субъекттері, оның көріністерінің. Финанстың бақылау атқаратын қызметі, оның мазмұнының. Финанстың атқаратын қызметінің дамуы ара шарттар базардың. Назардың эволюция жан және финанстың атқаратын қызметтеріне.

Взаимосвязь финанс сырттың экономикалық санаттарымен. Количествен-ное және финанстың нарықты әсері қоғамдық өндіріске.Қаржылық жүйенің ұйымы.

Финанс жүйенің ұғымы және оның элементтерінің. Фи-нансовой жүйенің топтастыруының белгілері. Жеке шеңбердің және финанс жүйенің буынының мағынасыҚаржылық саясат және қаржылық тетік.

Финанс саясаттың ұғымы, оның жерінің госу-дарства экономикалық саясатында.

Мазмұн, мақсат, финанс саясаттың задачи.

Финанс стратегия және финанс тактика.

Ғылыми тіл табу финанс саясаттың шық-, ол негізгі требова-ния. Қазақстан республикасының финанс саясатының мазмұны.

Финанс тетік сияқты финанс саясаттың жүзеге асуының тәсілі. Фи-нансовый тетік экономикалық тетіктің жүйесінде. Финанс тетікке деген предъ-являемые талаптар. Мазмұн және финанс ме-ханизма құрылымы.

Ықпал финанс саясат және финанс тетіктің жаңғырт-.

Шаруашылық субъекттің финансының мазмұны. Предпри-ятий топтастыруы, ұйымның, мекемелердің.

Негізгі организацион-но-правовых пішінінің хозяйствующих субъектінің финансының өзгешеліктері.

Кәсіпорынның меншігінің өзгерісінің финанс аспекттері.

Кәсіпорынның финансының бас функционирующих ұйымының ұстанымдары

Мемлекеттік финанстар. мемлекеттік табыс және шығындар.

Мемлекеттік финанстың мазмұны, оның рөлінің әлеуметтік-экономикалық дамуда.

Мемлекеттік табыс, оның құрамы және құрылым. Государствен-ных табыстың өзгерісі ас әсер экономикалық және саяси факторов.

Мемлекеттік шығын, оның құрамы және құрылым. Мемлекеттік шығынның рөлі арада әлеуметтік қорғауда халық, экономиканың, мәдениеттің дамуында. Мемлекеттік финанстар ара шарттар базардың.Салық және салық салу

Алық-салықтың және налогообложения қағидалары. Алық-салықтың экономикалық мазмұны. Алық-салықтар ұлттық табыстың перераспределении.

Алық-салықтың атқаратын қызметтері: фискальная, экономикалық, әлеуметтік,, ынталандыр-, тежеуші, контрольно-учетная реттейтін распределитель-ная. Алық-салықтар финанс қатынастың жүйесінде.

Налогообложения жүйесі, оның негізгі элементтері: субъект, нысан, источ-ник, ұтыс тігу, жеңілдіктер және т.д.

Налогообложения ұстанымдары, оның мінездемесінің. Классикалық(общена-циональные) ұстаным, налогообложения экономико-правовые(методико-организационные) ұстанымдары.

Алымның жүйесінің ұғымы. Алымның жүйесінің қалыптары. Подоходная және косвенная қалыпқа. Алымның жүйесінің құрылысының ұстанымдары.

Алық-салықтың топтастыруы. Түзу және косвенные алық-салықтар. Алық-салықтар табысқа және по-требление. Дербес және шынайы алық-салықтар.

Мемлекеттік бюджет

Мемлекеттің бюджеті сияқты финанстың жүйесінің негізгі буыны. Бюд-жета жаны, оның төл белгілері. Бюджеттік қатынастың материалдық-заттай іске асыр-. Мемлекеттік бюджеттің ұйғарымі. Бюджеттің атқаратын қызметтері. Бюджеттің құрылысының ұстанымдары. Бюджеттік тетік.

Мемлекеттік бюджеттің, оның өсуінің шартының табыстары. Алық-салық сияқты бюджеттің табысының негізгі көрінісі. Түзу және косвенные алық-салық, оның мінездемесі. Бюджеттің табысының сырттың көріністері.
Мемлекеттiк бюджеттен тыс қорлар.

Бюджеттен тыс қорлар, олардың құрамы. Факторлар Необходи шарттайтын - бюджеттен тыс қорларды бюджеттен тыс қорларды жасау, классификация төсе. Ст бюджеттен тыс қорлардың экономикалық және әлеуметтiк дамытуындағы рөл.

Қорлардың қолдану бюджеттен тыс қаражаттарының қаржы нарығында. Осо - ҚРдағы бюджеттен тыс қорларды қолдануын бенности.

ҚРдың ұлттық қоры, ҚРдың қаржы салу қоры, ҚРдың Инновациялық қоры: олардың құрастыруын мазмұн, рет.Мемлекеттiк қарыз және мемлекеттiк алашақ

Мемлекеттiк қарыздың мән және мәнi. Қарыз субъекттер мемлекеттiк. Нақты қажеттiлiк және госудың қолдануының мүмкiндiгi - сыйлық қарыз. Тұрғынның құралдарының мобилизациясындағы мемлекеттiк қарызының рөлi, кәсiпорындар және ұйымдар, ақша айналымның күйiне оның ықпалы.

Мемлекеттiң бағалы қағаздарының түрлерi, олар. Заемдер, өтеу мерзiм, форма табыстардың төлеуi, орналастырудың әдiстерiне, олар эмиссия олардың классификасы шынымен.

Мемлекеттiк бағалы қағаздардың эмиссиясы: олардың түрлерiнiң таңдауы, үндеудi сроның дәйектемесi, форма бағалы қағаздардың орналастыруының мүмкiндiктерiнiң қаржы нарығындағы табыстардың төлеуi тағы басқалар есепке алу.

Мемлекеттiк алашақтың ұғымы. Iшкi және сыртқы мемлекеттiк алашақ ағымдағы iргелi. Мемлекеттiк алашақтың өтеуiнiң көздерi.

Мемлекеттiк алашақпен басқару. Қазақстан республикасының парызы құрылымның ерекшелiктерi мемлекеттiк.

үй шаруашылықтарының қаражаттары

үй шаруашылықтары бұл экономикалық қызметтiң субъекттерi. Дейiн рөл - восқа шаруашылықтардың экономикалық ресурстердi айналымның қамтамасыз етуiндегi машних - өндiрiстiк процесс. Дейiн өндiрiс факторларды нарық және оған араласу - шаруашылықтардың машнихы. үй шаруашылықтарының қаражаттарының мәнi, олардың функциясының мазмұны.

үй шаруашылықтарының қаржы ресурстерiн ұғым, олардың құрамы және құрылым.

үй шаруашылығының бюджетi. Табыстардың құрастыруы. Ақша қорлары: дивидуальные дивидуальные, бiрлескен.

үй шаруашылықтарының табысы және олардың классификациясы. Шаруашылықтардың жалпы табысы.
Сақтандыру

Қоғамдық өндiрiстi тәуекел сипат, оның сақтандыру арқылы қорғауы. Сақтандыру қор бұл сақтандыру жағдайларының зардаптарының орнын толтыруын көз. Сақтандыру қорды құрастырудың әдiстерi, бағыт оның қолдануы.

Сақтандырудың экономикалық мәнi, ол. Функ - сақтандырудың Циясы.

Сақтандырудың салалары: олардың ерекшелiгi, рөл қоғамның өмiрiнде. Бет-Хования, олардың қолдануының белгiсiн формалар.

Сақтандыру iсi бұл сақтандыру қатынастарының қолдануының формасы. Сақтандыру iсiндегi негiзгi ұғымдар.

Сақтандыру қызметi бұл тауар және оның бағасы. Сақтандыру нарығының конъюнктурасы. Сақтандыру нарығындағы бәсекелестiк.

Сақтандыру операцияларынанғы табыстары. Сақтандыру төлеулерi және жарналар. Тарифтi саясат және оның мәнi. Сақтықшының шығындары. Сақтандыру операцияларының қаржы нәтижелерi.

Коммерциялық жұмыстағы сақтықшының қатысуын нақты негiздер. Нарық конъюнктурасының есепке алуы бар коммерциялық жұмысының саласының ределениесi және сақтандыру нарығының құралдарының мобилдiлiгiнiң қамтамасыз етуi.

Экономиканың мемлекеттік қаржылық реттеу

Экономиканың мемлекеттік финанс ретте- ұғымы, оның не-обходимость.

Алғышарт және финанс ретте- шарттары. Жаңғырт- деген түзу және косвенное әсер.

Экономиканың финанс ретте- топтастыруы. Макроэкономиче-ское равновесие және финанстың рөлінің оның қамсыздандыруында. Мультипликатор шығынның, алық-салықтардың, теңдестір- бюджеттің.

Фискальной саясаттың нұсқалары қағидаларда: "мемлекеттік қызмет атқару", мемлекеттік шығынның" "чис-той қағидасының, классикалық және кейнсианских қалып, "неоклассическом синтезе"; неолиберальное бағыт монетаризма, "сөйлемнің экономикасының" қағидасының тұжырымдамасында; институцианализм және неоинституционализм, төзімді дамудың қағидасы.

Ықпал алық-салық нарықтық равновесие . Лаффера кривая. Алым - халықтың әлеуметтік тобының табысының бюд-жетное ретте-. Лоренца кривая. Ықпал алық-салық қаржының инвестирования үдерісіне.

Қаржылық нарық

Финанс базар сияқты финанс қатынастың көрінісі. Финанс базардың рөлі жұмылдыр- және финанс қамбаның бөл-. Шарт және финанс базардың пред-посылки функционирования.

Бағалы қағаздар, оның көріністерінің, қысқа мінездеме. Шығар- және айналым бағалы қағаз. Финанс базардың қатысқандарлары.

Инвестициялық институт және қорлар. Финанс базардың инфрақұрылымы.

Алғашқы және вторичный финанс базар. Меншіктің акционерлік пішінінің ұйымы сияқты финанс базардың функционирования негіздері. Қордың биржасы, оның қызметінің ұйымы.

Финанс базар сияқты финанс қатынастың көрінісі. Финанс базардың рөлі жұмылдыр- және финанс қамбаның бөл-. Шарт және финанс базардың пред-посылки функционирования.

Бағалы қағаздар, оның көріністерінің, қысқа мінездеме. Шығар- және айналым бағалы қағаз. Финанс базардың қатысқандарлары.

Инвестициялық институт және қорлар. Финанс базардың инфрақұрылымы.

Алғашқы және вторичный финанс базар. Акционерлік пішіннің ұйымы

Сыртқыэкономикалық байланыстардың жүйесiндегi қаражаттары

Сыртқыэкономикалық қызметтiң түрлерi және олардың қысқаша мiнездемесi. Қазақстан республикасының сыртқыэкономикалық қызметiнiң ерекшелiктерi және қауырсындарды - оның дамытуын спективы. Халықаралық қорлардағы республикасының қатысуы. Пробле - шетелдiк капиталдың тартуы бiз.

Сыртқыэкономикалық қызметтiң реттеуiнiң форма және әдiстерi. Түзулер және жанама әдiстер. Валюта бағамы. Салық және кеден реттеуi. Құрастыру және мемлекеттiң қолдану валюталық қорлары, жергiлiктi айғайлаған - өкiметтiң гановы және субъект шаруашылық басқарулар. Елдiң төлем балансы. Қазақстан төлем балансының құрылымы, және оның ерекшелiгi және дина-Мико. Қаражат және инфляция

Инфляцияның әсерiнiң факторлары. Қаражаттар және инфляцияның өзара байланыс және өзара әрекеттесуi. Инфляцияның өлшемi. Инфляцияның түр және түрлерi. (тұтынушылар ) сұраныстың инфляциясы және (өндiрушiлер ) ұсыныстың инфляциясының ерекшелiктерi.

Инфляцияның әлеуметтiк-экономикалық зардаптары. Ақшалай табыс және жинақтардың арзандалуы. Табысты қайта бөлiсу және байлықтар. Материализа - қаржылардың Циясы. Инвестициялық қызметтiң төмендетуi. Бүркеме байланысты - қаржылардың фискациясы тұрғын және кәсiпорындарда. Управляе нашарлау - экономикамен, инфляция және жұмыссыздық төсе. Қазаққа инфляциясының ерекшелiктерi - бой.

Бейiмделген саясаттың шаралары. Государ инфляцияға қарсы саясат. Ақшалай-несие шаралар. Бағаны реттеу және еңбекақылар. Салық және сыртқыэкономикалық қызметтiң саласындағы бюджет саясат. Инфляциялық таргеттеу.
Емтихан сұрақтары

«МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫСЫН БАСҚАРУ»

пәні бойынша 1. Экономикалық санат қалай қаражаттар. Олардың мәнiнiң әсер етуi сияқты қаражаттардың функциялары

 2. Салықтардың функциялары: тергеушi, экономикалық, әлеуметтiк, таратушы, реттейтiн, жағдай жасайтын, шектеушi, бақылау-есептiгi.

 3. Салық салу жүйе, оның негiзгi элементтерi: субъект, объект, олар, жеңiлдiк және салық салу принциптар тағы басқалар, жалаки, көз.

 4. Тұрғынның құралдарының мобилизациясындағы мемлекеттiк қарызының рөлi, кәсiпорындар және ұйымдар, ақша айналымның күйiне оның ықпалы.

 5. Мемлекеттiң бағалы қағаздарының түрлерi, олар.

 6. Заемдер, өтеу мерзiм, форма табыстардың төлеуi, орналастырудың әдiстерiне, олар эмиссия олардың классификациясы шынымен.

 7. Мемлекеттiк бағалы қағаздардың эмиссиясы: олардың түрлерiнiң таңдауы, форма табыстардың төлеуi тағы басқалар, мерзiмдердiң дәйектеме үндеу.

 8. Бағалы қағаздардың орналастыруының мүмкiндiктерiнiң қаржы нарығындағы есепке алу.

 9. Мемлекеттiк алашақтың ұғымы.

 10. Iшкi және сыртқы мемлекеттiк алашақ ағымдағы iргелi.

 11. Қазақ республикасының мемлекеттiк алашағының құрылымының ерекшелiктерi - бой.

 12. Үй шаруашылықтары бұл экономикалық қызметтiң субъекттерi.

 13. Өсiмге арналған процессте үй шаруашылықтарының экономикалық ресурстердi айналымның қамтамасыз етуiндегi рөл.

 14. Өндiрiс факторларды нарық және үй шаруашылықтарының оған араласуы.

 15. Үй шаруашылықтарының қаражаттарының мәнi, олардың функциясының мазмұны.

 16. Үй шаруашылықтарының қаржы ресурстерiн ұғым, олардың құрамы және құрылым.

 17. Үй шаруашылығының бюджетi. Табыстардың құрастыруы.

 18. Ақша қорлары: жеке, бiрлескенi.

 19. Үй шаруашылықтарының табысы және олардың классификациясы. Шаруашылықтардың жалпы табысы.

 20. Қоғамдық өндiрiстi тәуекел сипат, оның сақтандыру арқылы қорғауы.

 21. Сақтандыру қор бұл сақтандыру жағдайларының зардаптарының орнын толтыруын көз.

 22. Сақтандыру операцияларынанғы табыстары. Сақтандыру төлеулерi және жарналар. Саясат және оның мәнi рифнаясы. Сақтықшының шығындары.

 23. Сақтандыру операцияларының қаржы нәтижелерi.

 24. Коммерциялық деядағы сақтықшының қатысуын нақты негiздер - денелiлiк.

 25. Конъюнктiң есепке алуы бар коммерциялық жұмыстың саласының анықтауы - нарықтың турлары және сақтандыру нарығының құралдарының мобилдiлiгiнiң қамтамасыз етуi.

 26. Сақтандыру ұйымдарының инвестициялық қызметi.

 27. Қаржы реттеуiнiң алғышарт және шарттары. Орнын толтыруға төте және жанама әсер.

 28. Капиталды инвестиция салуды процесске салықтарының ықпалы.

 29. Қаржы нарығы бұл қаржы қатынастарының түрi.

 30. Мобилизациядағы қаржы нарығының рөлi және қаржы ресурстердi үлестiрiлу.

 31. Қаржы нарығының жұмыс жасауының шарт және алғышарттары.

 32. Бағалы қағаздар, қысқаша, олар олардың түрлерi.

 33. Шығарылым және бағалы қағаздар айналысы. Қаржы нарығының қатысушылары.

 34. Инвестициялық институттар және қорлар. Қаржы нарығының инфрақұрылымы.

 35. Алғашқы және екiншi қаржы нарығы.

 36. Қаржы нарығы бұл қаржы қатынастарының түрi.

 37. Мобилизациядағы қаржы нарығының рөлi және қаржы ресурстердi үлестiрiлу.

 38. Шығарылым және бағалы қағаздар айналысы. Қаржы нарығының қатысушылары.

 39. Инвестициялық институттар және қорлар. Қаржы нарығының инфрақұрылымы.

 40. Сыртқыэкономикалық қызметтiң түрлерi және олардың қысқаша мiнездемесi.

Қарашы республиканың сыртқыэкономикалық қызметiнiң ерекшелiктерi - захстан және оның дамытуын перспектива.

42. Халықаралық қорлардағы республикасының қатысуы. Шетелдiк капиталдың тартуының мәселелерi.

43. Сыртқыэкономикалық қызметтiң реттеуiнiң форма және әдiстерi.

44. Құрастыру және мемлекеттiң қолдану валюталық қорлары, жергiлiктi өкiметтiң жергiлiктi органдары және субъект шаруашылық басқарулар.

45. Елдiң төлем балансы. Қазақ төлем балансының құрылымы - бой, және оның ерекшелiгi және динамика.

46. (тұтынушылар ) сұраныстың инфляциясы және (өндiрушiлер ) ұсыныстың инфляциясының ерекшелiктерi.

47. Ақшалай табыс және жинақтардың арзандалуы. Табысты қайта бөлiсу және байлықтар. Қаржылардың материализациясы.

48. Қаржылардың бүркеме тәркiлеуi тұрғын және кәсiпорындарда.

49. Экономиканы басқарылудың нашарлауы, инфляция және жұмыссыздық.

50. Салық және сыртқыэкономикалық қызметтiң саласындағы бюджет саясат


Негізгі әдебиеттер тізімі:


 1. Вавилов. Я. Государственный кредит. Учебн. пособие для вузов. - М.: Финансы и Финансовое право. Учебник. /Отв. Ред.Н.И. Химичева. - М.: Юрист, 2009.

 2. Ильясов К.К. Кулпыбаев С.К. Каржы. Учебник для вузов. - Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2011.

 3. Меликов В.Д. Основы финансов. Учебник. – Алматы: ТОО «Изд. LEM», 2005.

 4. Мельников В.Д. Основы финансов. Учебник для вузов. - Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2010г.

 5. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Уч. для вузов. - Алматы: ФинЭко,2011

 6. Финансы. Учебник для вузов. Под ред. М. В. Романовского и др. - М.: Перспектива, «Юнити»,2012.

 7. Финансы. Под ред.А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. -М.: ФиС, 2013.

 8. Финансовый бизнес-план. Учебн. пособие под ред. В.М. Попова. Росс. экон. академия им. Плеханова. - М.: Финансы и статистика, 2010.

 9. Шуляк П. Н. Финансы предприятия. Учебник. - М.: Изд. дом «Дашков и К», 2010.

 10. Большаков С. В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. - М.: Книжный мир, 2012.

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ

Кәсіпорын менеджменті кафедрасының отырысында

«__»______20__ ж. Хаттама № __КМ кафедрасының меңгерушісі

э.ғ.к., доцент _____________ Н. Б. Давлетбаева
с. 1

скачать файл

Смотрите также: