16 класс басқа класқа жатпайтын қАҒаздар, картон және олардан жасалған


с. 1

Класстарға біріккен тауарлар мен қызметтердің тізбесі


16 класс

БАСҚА КЛАСҚА ЖАТПАЙТЫН ҚАҒАЗДАР, КАРТОН ЖӘНЕ ОЛАРДАН ЖАСАЛҒАН БҰЙЫМДАР;

БАСПА БҰЙЫМДАР;

МҰҚАБА ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР;

ФОТОТҮСІРІЛІМДЕР;

ЖАЗБА ҚАҒАЗДЫҚ ТАУАРЛАР;

КЕҢСЕ ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ МАҚСАТТАР ҮШІН ЖАПСЫРҒЫШ ЗАТТАР;

СУРЕТШІЛЕР ҮШІН ҚҰРАЛДАР;

ЖАҚҚЫШТАР;

БАСПА МАШИНАЛАРЫ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ ҚҰРАЛДАРЫ (ЖИҺАЗДАН БАСҚАЛАРЫ);

ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫ ЖӘНЕ КӨРНЕКІ ҚҰРАЛДАР (АППАРАТУРАДАН БАСҚАЛАРЫ);

ҚАПТАМАҒА АРНАЛҒАН ПЛАСТМАССА МАТЕРИАЛДАРЫ (БАСҚА КЛАСТАРҒА ЖАТПАЙТЫН);

ШРИФТТАР;

КЛИШЕ ТИПОГРАФИЯЛЫҚ.


Автоқаламдар

160225

Авторучки

E - Fountain pens

F - Stylographes

F - StylosАвтоматикалық қарындаштар

160114

Карандаши автоматические

E - Pencil lead holders

F - Mines (porte- -)

F - Porte-minesАғаш ұнтағынан қағаздар

160279

Бумага из древесной массы

E - Wood pulp paper

F - Bois (papier de -)


Ағаш ұнтағынанжасалған қатты қағаз

160278

Картон из древесной массы

E - Wood pulp board [stationery]

F - Bois (carton de pâte de -) [papeterie]

F - Carton de pâte de bois [papeterie]

F - Pâte de bois (carton de -) [papeterie]


Айналдырғыштар

160128, 160230

Ротаторы

E - Duplicators

E - Mimeograph apparatus and machines

F - Duplicateurs

F - Polycopier (appareils et machines à -)


Акварелдер

160020

Акварели

E - Aquarelles

E - Watercolors [paintings]

E - Watercolours [paintings]

F - Aquarelles


Ақпараттық бюллетендер

160337

Бюллетени информационные

E - Newsletters

F - Circulaires


Ақша қысқыштар

160353

Зажимы для денег

E - Clips (money -)

E - Money clips

F - Billets (pinces à -)

F - Pinces à billets


Ақша сұрыптау мен санауға арналған табақшалар

160059

Подносы для сортировки и подсчета денег

E - Trays for sorting and counting money

F - Monnaie (plateaux pour ranger et compter la -)

F - Plateaux pour ranger et compter la monnaieАлтын қаламұштар

160134

Перья золотые

E - Nibs of gold

F - Plumes à écrire en or

F - Écrire (plumes à -) en orАлып жүретін типографиялық жиынтықтар

160178

Наборы типографские портативные

E - Printing sets, portable [office requisites]

F - Imprimeries portatives [articles de bureau]


Альбомдар

160013

Альбомы

E - Albums

E - Scrapbooks

F - AlbumsАльманахтар

160269

Альманахи

E - Almanacs

F - Almanachs


Архитектуралық макеттер

160021

Макеты архитектурные

E - Architects' models

E - Models (architects' -)

F - Architecture (maquettes d'-)

F - Maquettes d'architecture


Атластар

160034

Атласы

E - Atlases

F - Atlas


Аударылатын суреттер

160119

Картинки переводные

E - Decalcomanias

E - Transfers [decalcomanias]

F - DécalcomaniesБалауыздалған қағаздар

160339

Бумага вощеная

E - Paper (waxed -)

E - Waxed paper

F - Papier paraffinéБалшықтан модельдеуге қалып ыдыстар[суретшілерге арналған материалдар]

160352

Формы для моделирования из глины [материалы для художников]

E - Modelling clays (molds for -) [artists’ materials]

E - Modelling clays (moulds for -) [artists’ materials]

E - Molds for modelling clays [artists’ materials]

E - Moulds for modelling clays [artists’ materials]

F - Modeler (moules pour argile à -) [matériel pour artistes]

F - Moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]


Балық желімі

160313

Клей рыбий

E - Isinglass for stationery or household purposes

F - Ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage


Баспа кестелері

160172

Расписания печатные

E - Printed timetables

E - Timetables (printed -)

F - Horaires imprimésБаспа туындылары

160179

Издания печатные

E - Printed publications

E - Publications (printed -)

F - PublicationsБаспа туындылары

160175

Продукция печатная

E - Printed matter

F - Impressions

F - Imprimerie (produits de l'-)

F - Imprimés


Басылым

160033, 160243

Периодика

E - Magazines [periodicals]

E - Periodicals

F - Périodiques

F - Revues [périodiques]


Белгі салу боры

160193

Мел для разметки

E - Chalk (marking -)

E - Marking chalk

F - Craie à marquer

F - Marquer (craie à -)


Белгі салушы инелер

160184

Иглы разметочные

E - Tracing needles for drawing purposes

F - Pointes à tracer pour le dessin

F - Tracer (pointes à -) pour le dessinБетбояуын сүртуге арналған жаулықтар

160294

Салфетки бумажные для снятия грима

E - Napkins of paper for removing make-up

E - Tissues of paper for removing make-up

F - Démaquiller (serviettes à -) en papier

F - Serviettes à démaquiller en papier


Беттелген қағаздар

160074

Бумага в листах

E - Paper sheets [stationery]

F - Feuilles [papeterie]


Беттерге арналған ылғалдандарғыштар

160173

Увлажнители для поверхностей

E - Moisteners for gummed surfaces [office requisites]

F - Humecteurs [articles de bureau]


Билеттер

160038

Билеты

E - Tickets

F - Billets [tickets]

F - Tickets [billets]Бланктер

160158

Бланки

E - Forms, printed

F - Formulaires

F - FormulesБлокноттар

160068

Блокноты

E - Note books

F - Carnets


Болат әріпүлгілер

160001

Литеры стальные

E - Steel letters

F - Acier (lettres d'-)


Болат қаламұштар

160002

Перья стальные

E - Steel pens

F - Acier (plumes d'-)


Бор ұстатқыштар

160112

Держатели для мела

E - Chalk holders

F - Craie (porte- -)

F - Porte-craieБояу қораптары[мектеп керек-жарақтары]

160217

Коробки с красками [школьные принадлежности]

E - Paint boxes [articles for use in school]

F - Peinture (boîtes de -) [matériel scolaire]


Бояуды езетін шыныаяқтар

160166

Чашечки для разведения красок

E - Artists' watercolor [watercolour] saucers

E - Saucers (watercolor [watercolour] -) for artists

E - Watercolor saucers (artists' -)

E - Watercolour saucers (artists' -)

F - Godets pour la peintureБрошюралар

160046

Брошюры

E - Pamphlets

F - Brochures


Буклеттер

160189

Буклеты

E - Booklets

F - Livrets


Бүктеу машиналары

160224

Машины фальцевальные

E - Folders [stationery]

F - Plioirs [articles de bureau]


Бюварлар

160051, 160255

Бювары

E - Blotters

E - Pads (writing -)

E - Writing pads

E - Writing tablets

F - Buvards

F - Sous-main

F - Tablettes à écrire

F - Écrire (tablettes à -)


Виньеткалар жасайтын құрылғылар

160263

Устройства для изготовления виньеток

E - Vignetting apparatus

F - Vigneter (appareils à -)


Газеттер

160032

Газеты

E - Newspapers

F - Journaux


Гальваностереотиптер

160163

Гальваностереотипы

E - Electrotypes

F - Galvanotypes

F - Galvanotypie (clichés de -)Гектографтар

160171

Гектографы

E - Hectographs

F - Hectographes


Географиялық карталар

160164

Карты географические

E - Geographical maps

E - Maps (geographical -)

F - Cartes géographiques

F - Géographiques (cartes -)


Геральдикалық бейнелері бар елтаңбалар[қағаз мөрлер]

160137

Гербы с геральдическими изображениями [печати бумажные]

E - Shields [paper seals]

F - Écussons [cachets en papier]


Гистологиялық кесілімдер[көрнекі құралдар]

160106

Срезы гистологические [наглядные пособия]

E - Histological sections for teaching purposes

F - Coupes histologiques [matériel d'enseignement]


Глобустар

160165

Глобусы

E - Globes (terrestrial -)

E - Terrestrial globes

F - Globes terrestresГравюралар

160028

Гравюры

E - Engravings

F - Art (objets d'-) gravés

F - GravuresГрафикалық баспа материалдары

160121

Материалы графические печатные

E - Graphic prints

F - Dessins


Графикалық бейнелер

160168

Изображения графические

E - Graphic representations

F - Graphiques (représentations -)

F - Représentations graphiquesГрафикалық репродукциялар

160167

Репродукции графические

E - Graphic reproductions

E - Reproductions (graphic -)

F - Reproductions graphiquesГрифельдер

160024

Грифели

E - Slate pencils

F - Ardoise (crayons d'-)

F - Crayons d'ardoiseДәптерлер

160058

Тетради

E - Writing or drawing books

F - Cahiers


Дәретхана қағаздары

160094

Бумага туалетная

E - Hygienic paper

E - Toilet paper

F - Hygiénique (papier -)

F - Papier hygiénique


Диаграммалар

160126

Диаграммы

E - Diagrams

F - Diagrammes


Әжуа кітапшалар

160331

Книжки-комиксы

E - Comic books

F - Bandes dessinées (journaux de -)

F - Journaux de bandes dessinéesӘнжинақтар

160082

Песенники

E - Song books

F - Chansonniers


Әр түрлі мөрлерге арналған тұғыршықтар

160261

Подставки для печатей, штемпелей, штампов

E - Stamp stands

F - Timbrer (plaques à -)


Есептегіш машиналарға арналған бағдарлама жазу үшін карталар мен қағаз таспалар

160231

Карты или бумажные ленты для записи программ для вычислительных машин

E - Computer programmes (paper tapes and cards for the recordal of -)

E - Paper tapes and cards for the recordal of computer programmes

F - Ordinateur (bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'-)

F - Programmes d'ordinateur (bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des -)


Есептеуші кестелер

160027

Таблицы вычислительные

E - Arithmetical tables

E - Calculating tables

E - Tables (arithmetical -)

E - Tables (calculating -)

F - Arithmétiques (tables -)

F - Tables arithmétiques


Жабысқақ таспалар

160266, 160267

Ленты клейкие

E - Adhesive bands for stationery or household purposes

E - Adhesive tapes for stationery or household purposes

F - Adhésifs (rubans -) pour la papeterie ou le ménage

F - Adhésives (bandes -) pour la papeterie ou le ménage

F - Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage

F - Bandes collantes pour la papeterie ou le ménage

F - Collantes (bandes -) pour la papeterie ou le ménage

F - Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage


Жабысқақ таспаны беріп тұратын құрылғылар

160003

Приспособления для подачи клейкой ленты

E - Adhesive tape dispensers [office requisites]

E - Dispensers (adhesive tape -) [office requisites]

F - Distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]

F - Ruban adhésif (distributeurs de -) [articles de papeterie]


Жазу аспаптары

160301, 160302

Приборы письменные

E - Inkstands

E - Writing cases [sets]

F - Nécessaires pour écrire [écritoires]

F - Écrire (nécessaires pour -) [écritoires]

F - ÉcritoiresЖазу боры

160109

Мел для письма

E - Writing chalk

F - Craie à écrire


Жазу қағазы тауарлары

160209

Товары писчебумажные

E - Stationery

F - Papeterie (articles de -)


Жазу кітаптары

160153

Книги записей

E - Ledgers [books]

F - Registres [livres]


Жазу құрал-жабдықтары

160136

Принадлежности письменные

E - Writing materials

F - Écrire (fournitures pour -)

F - Écriture (fournitures pour l'-)Жазу құрал-жабдықтарын ұстауға арналған білезіктер

160045

Браслеты для удерживания письменных принадлежностей

E - Wristbands for the retention of writing instruments

F - Bracelets pour instruments à écrire


Жазу машиналары[электр немесе электр емес]

160132

Машины пишущие [электрические или неэлектрические]

E - Typewriters, electric or non-electric

F - Machines à écrire [électriques ou non électriques]

F - Écrire (machines à -) [électriques ou non électriques]Жазу машиналарына арналған пернелер

160257

Клавиши пишущих машин

E - Typewriter keys

F - Touches de machines à écrire

F - Écrire (touches de machines à -)Жазу машиналарының таспалары

160245

Ленты для пишущих машин

E - Typewriter ribbons

F - Rubans pour machines à écrire


Жазу машинасы үшін білікшелер

160118

Валики для пишущих машин

E - Rollers for typewriters

F - Cylindres de machines à écrire

F - Écrire (cylindres de machines à -)Жазуға арналған грифельді тақта

160023

Доски грифельные для письма

E - Writing slates

F - Ardoises pour écrire


Жазуға арналған жиынтық

160343

Наборы для письма

E - Writing instruments

F - Instruments d'écriture

F - Écriture (instruments d'-)Жазуға арналған қылқаламшалар

160342

Кисточки для письма

E - Writing brushes

F - Brosses pour l'écriture

F - Écriture (brosses pour l'-)Жаккардты тоқыма станоктарына арналған тесілген карталар

160077

Карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков

E - Jacquard looms (perforated cards for -)

E - Perforated cards for jacquard looms

F - Cartons perforés pour métiers jacquard

F - Jacquard (cartons perforés pour métiers -)

F - Métiers jacquard (cartons perforés pour -)Жалаулар[қағаздан]

160286

Флаги [бумажные]

E - Flags of paper

F - Drapeaux en papier

F - Fanions en papierЖапсыру материалдары

160026, 160195, 160196, 160197

Материалы для лепки

E - Modelling clay

E - Modelling materials

E - Modelling paste

E - Plastics for modelling

F - Argile à modeler

F - Matières plastiques pour le modelage

F - Modelage (matériaux pour le -)

F - Modeler (matériaux à -)

F - Plastiques (matières -) pour le modelage

F - Pâte à modeler


Жарқырауық қағаздар

160190

Бумага светящаяся

E - Luminous paper

F - Lumineux (papier -)

F - Papier lumineuxЖарнамалар, плакаттар

160007

Афиши, плакаты

E - Posters

F - Affiches


Жиектелген немесе жиексіз суреттер

160030

Картины обрамленные или необрамленные

E - Paintings [pictures], framed or unframed

F - Peintures [tableaux] encadrées ou non

F - Tableaux [peintures] encadrés ou nonЖыртылмалы бетті блокноттар

160035

Блокноты с отрывными листами

E - Binders (loose-leaf -)

E - Loose-leaf binders

F - BiblorhaptesЖыртылмалы календарьлар

160060

Календари отрывные

E - Tear-off calendars

F - Éphémérides


Қағаз асжаулықтары

160186, 160200, 160254, 160295, 160296

Белье столовое бумажное

E - Napkins of paper (table -)

E - Place mats of paper

E - Table linen of paper

E - Table napkins of paper

E - Tablecloths of paper

E - Tablemats of paper

F - Linge de table en papier

F - Nappes en papier

F - Ronds de table en papier

F - Serviettes de table en papier

F - Sets de table en papier

F - Table (linge de -) en papier

F - Table (ronds de -) en papier

F - Table (serviettes de -) en papier

F - Table (tapis de -) en papier

F - Tapis de table en papier


Қағаз банттар

160351

Банты бумажные

E - Bows (paper -)

E - Paper bows

F - Noeuds en papier [papeterie]Қағаз қалталар

160102

Пакеты бумажные

E - Bags (conical paper -)

F - Cornets de papier


Қағаз калькалар

160062

Калька бумажная

E - Tracing paper

F - Calque (papier -)

F - Papier calqueҚағаз кашполар

160229

Кашпо бумажные

E - Covers of paper for flower pots

E - Flower-pot covers of paper

F - Cache-pot en papier

F - Pot (cache- -) en papier


Қағаз кесу үшін арналған пышақтар

160291

Ножи для разрезания бумаги

E - Cutters (paper -) [office requisites]

E - Knives (paper -) [office requisites]

E - Paper knives [cutters] [office requisites]

F - Coupe-papier [articles de bureau]

F - Papier (coupe- -) [articles de bureau]Қағаз немесе қатты қағаз маңдайшалар

160327

Вывески бумажные или картонные

E - Signboards of paper or cardboard

F - Enseignes en papier ou en carton


Қағаз таспалар

160244

Ленты бумажные

E - Paper ribbons

E - Ribbons (paper -)

F - Rubans de papierҚағаз тескіштер

160141

Дыроколы

E - Punches [office requisites]

F - Emporte-pièce [articles de bureau]


Қағаз ұсақтауыштар

160287

Измельчители для бумаг

E - Paper shredders for office use

F - Déchiqueteurs de papier [articles de bureau]


Қағаздан қол орамалдары

160306

Полотенца для рук бумажные

E - Towels of paper

F - Essuie-mains en papier

F - Mains (essuie- -) en papierҚағаздан жасалған балалардың төске таққышы

160276

Нагрудники детские бумажные

E - Bibs of paper

F - Bavettes en papier

F - Bavoirs en papierҚағаздан жасалған жазу құрал-жабдықтарының жиынтығы

160300

Наборы письменных принадлежностей бумажные

E - Writing cases [stationery]

F - Papeteries [nécessaires pour écrire]


Қағаздан жасалған кілегей құйғыштар

160115

Емкости для сливок бумажные

E - Cream containers of paper

F - Crémières [petits vases] en papier


Қағаздан жасалған құмыра тұғыршықтары

160283

Подставки для графинов бумажные

E - Coasters of paper

F - Carafes (dessous de -) en papier

F - Dessous de carafes en papierҚағаздан косметикалық жаулықтар

160307

Салфетки косметические бумажные

E - Face towels of paper

F - Serviettes de toilette en papier

F - Toilette (serviettes de -) en papierҚағаздан мұрын орамалдар

160198

Платки носовые бумажные

E - Handkerchiefs of paper

F - Mouchoirs de poche en papier


Қағаздан немесе қатты қағаздан жасалған бөтелкелердің сыртқы орамдары

160304

Упаковки для бутылок картонные или бумажные

E - Bottle wrappers of cardboard or paper

F - Bouteilles (emballages pour -) en carton ou en papier

F - Emballages en carton ou en papier pour bouteillesҚағаздан немесе қатты қағаздан жасалған жарнамалық қалқандар

160008

Щиты для афиш бумажные или картонные

E - Advertisement boards of paper or cardboard

F - Affiches (porte- -) en papier ou en carton


Қағаздан немесе қатты қағаздан жасалған кестеше

160305

Табло из бумаги или картона для объявлений

E - Placards of paper or cardboard

F - Écriteaux en papier ou en carton


Қағаздан немесе пластмассадан жасалған ораушы заттар

160246

Изделия для упаковки бумажные или пластмассовые

E - Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging

F - Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage

F - Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballageҚағаздар

160006

Бумага*

E - Paper *

F - Papier *


Қағазды бекітеттін құрылғылар

160116, 160202

Приспособления для скрепления бумаги

E - Paper clasps

E - Paper-clips

F - Crochets de bureau

F - Pince-notes


Қаламсап пен қарындаштарға арналған тұғыршықтар

160281

Подставки для ручек и карандашей

E - Stands for pens and pencils

F - Supports pour plumes et crayons


Қаламсауыттар

160133

Пеналы

E - Boxes for pens

E - Pen cases

F - PlumiersҚаламұш тазартқыш

160148

Перочистки

E - Pen wipers

F - Essuie-plumes

F - Plumes (essuie- -)Қаламұштар

160131

Перья

E - Nibs


F - Plumes à écrire

F - Écrire (plumes à -)Қаламұштар

160299

Ручки для перьев

E - Penholders

F - Plume (porte- -)

F - Porte-plumeҚаламұштарға қысқыштар

160011

Зажимы для перьевых ручек

E - Pen clips

F - Agrafes de porte-plume


Қаламұшты қаламдар

160242

Ручки с перьями [принадлежности бюро]

E - Pens [office requisites]

F - Plumes [articles de bureau]


Календарлар

160270

Календари

E - Calendars

F - Calendriers


Калькалар

160061

Кальки

E - Tracing patterns

F - Calques


Канцелярлық бекіткіштер

160010

Скрепки канцелярские

E - Clips for offices

E - Staples for offices

F - Agrafes de bureau

F - Bureau (agrafes de -)


Канцелярлық блокноттар

160042

Блокноты канцелярские

E - Pads [stationery]

F - Blocs [papeterie]


Канцелярлық буркеншек шегелер

160048

Кнопки канцелярские

E - Drawing pins

E - Thumbtacks

F - Broquettes [punaises]

F - Punaises [pointes]


Канцелярлық қырғыштар

160169

Скребки канцелярские

E - Scrapers [erasers] for offices

F - Grattoirs de bureau


Канцелярлық мақсаттағы жабысқақ мата беті

160312

Полотно клейкое для канцелярских целей

E - Gummed cloth for stationery purposes

F - Gommées (toiles -) pour la papeterie

F - Toiles gommées pour la papeterieКанцелярлық мақсаттағы жабысқақ таспалар

160036

Ленты клейкие для канцелярских целей

E - Gummed tape [stationery]

F - Bandes gommées [papeterie]


Канцелярлық немесе тұрмыстық жапсырылатын материалдар

160265, 160274

Материалы клеящие канцелярские или бытовые

E - Adhesives [glues] for stationery or household purposes

E - Self-adhesive tapes for stationery or household purposes

F - Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage

F - Auto-adhésifs (rubans -) pour la papeterie ou le ménage

F - Collantes (matières -) pour la papeterie ou le ménageКанцелярлық немесе тұрмыстық желімдер

160264, 160290

Клеи канцелярские или бытовые

E - Glue for stationery or household purposes

E - Gluten [glue] for stationery or household purposes

E - Pastes for stationery or household purposes

F - Colles pour la papeterie ou le ménage

F - Gluten [colle] pour la papeterie ou le ménageКанцелярлық немесе тұрмыстық мақсаттағы камедьтер[желімдер]

160311

Камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей

E - Gums [adhesives] for stationery or household purposes

F - Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage


Канцелярлық немесе тұрмыстық мақсаттарға арналған крахмальді желім

160271

Клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых целей

E - Starch paste [adhesive] for stationery or household purposes

F - Amidon (colle d'-) pour la papeterie ou le ménage


Канцелярлық резеңкелер

160275

Резинки канцелярские

E - Elastic bands for offices

F - Élastiques de bureau


Қапсырмалармен бекітетін құрылғылар[кеңсе құрал-жабдықтары]

160012

Устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]

E - Stapling presses [office requisites]

F - Agrafer (presses à -) [papeterie]

F - Brocheuses [papeterie]

F - Presses à agrafer [papeterie]


Картотекалар

160022

Картотеки

E - Document files [stationery]

F - Dossiers [papeterie]


Картотекалар[кеңсе керек-жарақтары]

160092

Картотеки [конторские принадлежности]

E - Files [office requisites]

F - Classeurs [articles de bureau]


Карточкалар

160070

Карточки*

E - Cards *

E - Charts

F - Cartes *Қарындаш ұштайтын құрылғылар [электр немесе электр емес]

160017, 160293

Приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические]

E - Pencil sharpeners, electric or non-electric

E - Pencil sharpening machines, electric or non-electric

F - Crayons (machines à tailler les -), électriques ou non électriques

F - Crayons (taille- -), électriques ou non électriques

F - Taille-crayons, électriques ou non électriques

F - Tailler les crayons (machines à -), électriques ou non électriques


Қарындаштар

160031

Карандаши

E - Pencils

F - Crayons


Қарындаштарға грифельдер

160105

Грифели для карандашей

E - Pencil leads

F - Crayons (mines de -)

F - Mines de crayonsҚарындаштарға ұстатқыштар

160113

Держатели для карандашей

E - Pencil holders

F - Crayons (porte- -)

F - Porte-crayonsКаталог карточкалары

160072

Карточки каталожные

E - Index cards [stationery]

F - Fiches [papeterie]


Каталог карточкаларын қысқыштар

160081

Зажимы для каталожных карточек

E - Tags for index cards

F - Cavaliers pour fiches

F - Fiches (cavaliers pour -)Каталогтар

160080

Каталоги

E - Catalogues

F - Catalogues


Қатты қағаз

160075

Картон*

E - Cardboard *

F - Carton *


Қатты қағаздан заттар

160079

Изделия картонные

E - Cardboard articles

F - Cartonnages


Қатты қағаздан немесе жай қағаздан жасалған бөтелке орамдары

160282

Обертки для бутылок картонные или бумажные

E - Bottle envelopes of cardboard or paper

F - Bouteilles (enveloppes pour -) en carton ou en papier

F - Enveloppes en carton ou en papier pour bouteillesҚатты қағаздан немесе жай қағаздан қораптар

160280

Коробки картонные или бумажные

E - Boxes of cardboard or paper

F - Boîtes en carton ou en papier


Қатты қағаздан түтіктер

160078

Тубусы картонные

E - Cardboard tubes

E - Tubes (cardboard -)

F - Carton (tubes en -)

F - Tubes en carton


Квитанциялық кітапшалар

160192

Книжки квитанционные

E - Manifolds [stationery]

F - Manifolds


Кеңсе құрал-жабдықтары[жиһаздан басқа]

160159

Принадлежности конторские [за исключением мебели]

E - Office requisites, except furniture

F - Bureau (articles de -) à l'exception des meubles


Кеңселік кіші шкафтар

160289

Шкафчики конторские

E - Cabinets for stationery [office requisites]

E - Stationery (cabinets for -) [office requisites]

F - Coffrets pour la papeterie [articles de bureau]Кесте үлгілері

160047

Образцы вышивок

E - Embroidery designs [patterns]

F - Broderie (modèles de -)

F - Modèles de broderieКітап мұқабатүптері

160237

Переплеты для книг

E - Bookbindings

F - Reliures


Кітап тұғыршықтары

160018

Подставки для книг

E - Bookends

F - Livres (serre- -)

F - Serre-livresКітапқа бетбелгілеуіштер

160249

Закладки для книг

E - Bookmarkers

F - Livres (marques pour -)

F - Marques pour livres

F - Signets


Кітаптар

160095

Книги

E - Books

F - Livres


Қоқым қапшықтары[қағаздан немесе пластмассадан]

160292

Мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]

E - Bags (garbage -) of paper or of plastics

E - Garbage bags of paper or of plastics

F - Sacs à ordures en papier ou en matières plastiquesҚолтаңба үлгілері

160303

Образцы почерков

E - Handwriting specimens for copying

F - Écriture (modèles d'-)


Конверттер

160127

Конверты

E - Envelopes [stationery]

F - Enveloppes [papeterie]


Конверттерді жапсыруға арналған кеңселік құрылғылар

160146

Устройства для запечатывания конвертов конторские

E - Envelope sealing machines, for offices

F - Enveloppes (machines de bureau à fermer les -)


Конверттерді жапсыруға арналған құрылғылар

160056

Устройства для запечатывания конторские

E - Sealing machines for offices

F - Cacheter (machines à -) de bureau


Кофеге арналған қағаз сүзгілер

160324

Фильтры бумажные для кофе

E - Coffee filters (paper -)

E - Filters (paper coffee -)

F - Café (filtres à -) en papier

F - Filtres à café en papier


Көбейту машиналарында бояу жағатын мата беті

160199

Полотно тканевое для нанесения краски в множительных аппаратах

E - Duplicators (inking sheets for -)

E - Inking sheets for duplicators

F - Duplicateurs (toiles d'encrage pour -)

F - Encrage (toiles d'-) pour duplicateurs

F - Toiles d'encrage pour duplicateursКөмір қарындаштар

160160

Карандаши угольные

E - Charcoal pencils

F - Fusains (crayons -)


Көпіршікті беттер[пластмассадан][орау мен салу үшін]

160285

Листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]

E - Bubble packs (plastic -) for wrapping or packaging

F - Feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement


Көшірме таспалар

160143

Ленты копировальные

E - Inking ribbons

F - Encreurs (rubans -)

F - Rubans encreursКөшірме таспаларының орауыштары

160043

Катушки для копировальных лент

E - Spools for inking ribbons

F - Bobines pour rubans encreurs

F - Encreurs (bobines pour rubans -)

F - Rubans encreurs (bobines pour -)


Көшірмелік қағаздар

160066, 160332

Бумага копировальная

E - Carbon paper

E - Copying paper [stationery]

F - Carbone (papier -)

F - Papier carbone

F - Papier à copier [articles de papeterie]Крахмалданған орау материалдары

160338

Материалы упаковочные подкрахмаленные

E - Packaging material made of starches

E - Starches (packaging material made of -)

F - Emballage en fécule ou amidon (matériaux d'-)

F - Matériaux d'emballage en fécule ou amidon


Құжаттар папкалары

160085

Папки для документов

E - Folders for papers

E - Jackets for papers

F - Chemises pour documents

F - Documents (chemises pour -)


Құжаттарды көшірмелейтін машиналарда бояу жағатын мата беті

160241

Полотно тканевое для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов

E - Inking sheets for document reproducing machines

F - Reproduction de documents (toiles d'encrage de machines pour la -)

F - Toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documentsҚұжаттарды ламинациялау құралдары

160346

Аппараты для ламинирования документов

E - Document laminators for office use

E - Laminators (document -) for office use

F - Documents (appareils pour plastifier des -) [articles de bureau]Құттықтауға арналған ашықхаттар

160250

Открытки поздравительные

E - Greeting cards

F - Souhaits (cartes de -)


Қысқышы бар планшеттер

160349

Планшеты с зажимом

E - Clipboards

F - Pince (planchettes à -) [articles de bureau]

F - Planchettes à pince [articles de bureau]Литография боры

160110

Мел для литографии

E - Chalk for lithography

F - Craie pour la lithographie

F - Lithographie (craie pour la -)Литографиялар

160029, 160187

Литографии

E - Lithographic works of art

E - Lithographs

F - Art (objets d'-) lithographiés

F - Lithographies

F - Lithographiés (objets d'art -)Литографиялық тастар

160188

Камни литографские

E - Lithographic stones

E - Stones (lithographic -)

F - Lithographiques (pierres -)

F - Pierres lithographiques


Мата негіздегі калькалар

160063

Калька на тканевой основе

E - Tracing cloth

F - Calquer (toile à -)

F - Toile à calquerМекен-жайды басатын мөрлер

160004

Штампы с адресами

E - Address stamps

E - Stamps (address -)

F - Adresses (clichés à -)

F - Adresses (timbres à -)

F - Clichés à adresses

F - Timbres à adresses


Мекен-жайлық машиналар

160005

Машины адресные

E - Addressing machines

F - Adresses (machines à imprimer des -)

F - Imprimer des adresses (machines à -)Мекен-жайлық машиналарға арналған мекен-жай жазылған пластиналар

160268

Пластинки с адресами для адресных машин

E - Address plates for addressing machines

E - Plates for addressing machines (address -)

F - Adresses (plaques à -) pour machines à adresser

F - Plaques à adresses pour machines à adresser


Мектеп құрал-жабдықтары

160248

Принадлежности школьные

E - School supplies [stationery]

F - Fournitures scolaires

F - Scolaires (fournitures -)Микроскоппен зерттеуге арналған биологиялық кесілімдер

160039

Срезы биологические для исследования под микроскопом [наглядные пособия]

E - Biological samples for use in microscopy [teaching materials]

F - Coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement]

F - Microscopie (coupes biologiques pour la -) [matériel d'enseignement]Микротолқынды пеште тамақ дайындау үшін қалталар

160323

Пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи

E - Bags for microwave cooking

E - Microwave cooking (bags for -)

F - Micro-ondes (sachets pour la cuisson par -)

F - Sachets pour la cuisson par micro-ondes


Мольберттер

160087

Мольберты

E - Easels (painters' -)

E - Painters' easels

F - Chevalets pour la peinture

F - Peinture (chevalets pour la -)


Мөр жастықшалары

160054, 160247

Подушечки штемпельные

E - Inking pads

E - Stamp pads

F - Cachets (tampons pour -)

F - Encreurs (tampons -)

F - Sceaux (tampons pour -)

F - Tampons encreurs


Мөр қорапшалары

160259

Коробки для печатей, штемпелей

E - Cases for stamps [seals]

E - Stamps [seals] (cases for -)

F - Cachets [timbres] (coffrets à -)

F - Coffrets à timbres [cachets]

F - Timbres [cachets] (coffrets à -)Мөр ұстатқыштар

160258

Держатели для печатей, штемпелей

E - Holders for stamps [seals]

F - Cachets [timbres] (supports à -)

F - Timbres [cachets] (supports à -)Мөрлеп жапсыру үшін желім-қағаз

160206

Облатки для запечатывания

E - Sealing wafers

F - Cacheter (pains à -)

F - Pains à cacheterМөрлеп жапсыру үшін канцелярлық материалдар

160057

Материалы канцелярские для запечатывания

E - Sealing compounds for stationery purposes

F - Cacheter (matières à -)


Мөрлер

160149

Печати

E - Seals [stamps]

F - Cachets [sceaux]

F - Sceaux [cachets]Музыкалы ашықхаттар

160336

Открытки музыкальные

E - Musical greeting cards

F - Cartes de voeux musicales


Мұқабалар

160108

Обложки

E - Covers [stationery]

E - Wrappers [stationery]

F - Couvertures [papeterie]Нөмірсалғыштар

160203

Нумераторы

E - Numbering apparatus

F - Numéroteurs


Ойма жасайтын тақтайлар

160170

Доски гравировальные

E - Engraving plates

F - Graver (planches à -)

F - Planches à graverОймақтар[канцелярлық құрал-жабдықтар]

160064

Напальчники [канцелярские принадлежности]

E - Finger-stalls [office requisites]

F - Doigtiers [articles de bureau]


Ойық үлгі қынаптары

160214

Футляры для трафаретов

E - Stencil cases

F - Patrons (étuis pour -)

F - Étuis pour patronsОйық үлгілер, үлгінегіздер

160161, 160226, 160227

Трафареты, шаблоны

E - Stencil plates

E - Stencils

E - Stencils [stationery]

F - Gabarits [papeterie]

F - Pochoirs

F - Stencils


Оқулықтар

160180

Учебники

E - Handbooks [manuals]

E - Manuals [handbooks]

F - ManuelsОқыту материалдары[аспаптардан басқа]

160071

Материалы для обучения [за исключением приборов]

E - Teaching materials [except apparatus]

F - Enseignement (matériel d'-) à l'exception des appareils

F - Instruction (matériel d'-) à l'exception des appareilsОлеографиялар

160204

Олеографии

E - Oleographs

F - Oléographies


Орайтын қағаздар

160130

Бумага упаковочная

E - Packing paper

E - Wrapping paper

F - Emballage (papier d'-)Орауға арналған вискоза беттері

160310

Листы вискозные для упаковки

E - Viscose sheets for wrapping

F - Viscose (feuilles de -) pour l'emballage


Орауға арналған пластмасса пленкалар

160218

Пленки пластмассовые для упаковки

E - Plastic film for wrapping

F - Pellicules en matières plastiques pour l'emballage


Орауға арналған целлюлозадан жасалған жұмсақ беттер

160288

Листы целлюлозные мягкие для упаковки

E - Sheets of reclaimed cellulose for wrapping

F - Cellulose régénérée (feuilles de -) pour l'emballage


Офорттар

160129

Офорты

E - Etchings

F - Eaux-fortes [gravures]


Офорттарға ойық салу инелері

160309

Иглы гравировальные для офортов

E - Etching needles

F - Échoppes pour graver à l'eau-forte


Өзгертулерге арналған сиялар[гелиография]

160104

Чернила для исправлений [гелиография]

E - Correcting ink [heliography]

F - Corriger (encres à -) [héliographie]

F - Encres à corriger [héliographie]Өздігінен жабысатын жапсырмалар

160328

Наклейки самоклеящиеся

E - Stickers [stationery]

F - Autocollants [articles de papeterie]


Өшіретін құралдар

160135

Средства для стирания

E - Erasing products

F - Effacer (produits pour -)


Өшіру үшін құрал-жабдықтар

160138, 160139

Принадлежности для стирания

E - Erasing shields

E - Rubber erasers

E - Shields (erasing -)

F - Effacer (gabarits à -)

F - Effacer (gommes à -)

F - Gabarits à effacer

F - Gommes à effacerПапье-маше

160191

Папье-маше

E - Papier mâché

F - Mâché (papier -)

F - Papier mâchéПапье-машеден мүсіншелер

160155

Статуэтки из папье-маше

E - Figurines [statuettes] of papier mâché

F - Figurines [statuettes] en papier mâché

F - Statuettes en papier mâchéПастельдер[қарындаштар]

160211

Пастели [карандаши]

E - Pastels [crayons]

F - Pastels [crayons]


Пергамент қағаздар

160210

Бумага пергаментная

E - Parchment paper

F - Papier-parchemin

F - Parchemin (papier- -)Перфораторлар

160093

Перфораторы

E - Office perforators

F - Perforateurs de bureau


Пластиктен штабельдеу үшін жасалған созылмалы сыртқаптар

160325

Оболочки пластиковые эластичные для штабелирования

E - Film (plastic cling -) extensible, for palletization

E - Plastic cling film, extensible, for palletization

F - Palettisation (pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la -)

F - Pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation


Портреттер

160228

Портреты

E - Portraits

F - Portraits


Пошта ашықхаттары

160174

Открытки почтовые

E - Postcards

F - Postales (cartes -)


Пошта қағаздары

160182

Бумага почтовая

E - Writing paper

F - Lettres (papier à -)


Пошта маркалары

160260

Марки почтовые

E - Postage stamps

F - Poste (timbres- -)

F - Timbres-posteПресс-папье

160183

Пресс-папье

E - Paperweights

F - Papiers (presse- -)

F - Presse-papiersПринтерлерге арналған көшірме таспалар

160326

Ленты копировальные для принтеров

E - Computer printers (inking ribbons for -)

E - Inking ribbons for computer printers

F - Imprimantes d'ordinateurs (rubans encreurs pour -)

F - Rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs


Проспектілер

160232

Проспекты

E - Prospectuses

F - Prospectus


Реглеттер

160235

Реглеты

E - Printers' reglets

F - Réglettes [composteurs]


Реестрлер

160154

Реестры

E - Indexes

F - Répertoires


Рентгенсуреттерге арналған қағаздар

160233

Бумага для рентгеновских снимков

E - Radiograms (paper for -)

F - Papier pour radiogrammes

F - Radiogrammes (papier pour -)Санауыш

160083

Четки

E - Chaplets

E - Rosaries

F - ChapeletsСигарлық сақиналар

160016

Кольца сигарные

E - Cigar bands

F - Anneaux de cigares

F - Bagues de cigares

F - Cigares (bagues [anneaux] de -)


Сиялар

160142

Чернила*

E - Ink *

F - Encres *


Сиясауыттар

160144, 160335

Чернильницы

E - Ink stones [ink reservoirs]

E - Inkwells

F - Encre (pierres d'-) [récipients à encre]

F - Encriers

F - Pierres d'encre [récipients à encre]Сүзетін қағаз материалдар

160156, 160157

Материалы фильтровальные бумажные

E - Filter paper

E - Filtering materials [paper]

F - Filtrantes (matières -) [papier]

F - Filtre (papier- -)

F - Papier-filtreСургуч

160055

Сургуч

E - Sealing wax

E - Wax (sealing -)

F - Cacheter (cire à -)

F - Cire à cacheter


Сургуч мөрлері

160053

Печати для сургуча

E - Sealing stamps

F - Cacheter (timbres à -)

F - Timbres à cacheterСурет салу, сызу блокноттары

160041

Блокноты для рисования, черчения

E - Drawing pads

F - Blocs à dessin


Сурет салуға арналған қылқаламдар

160273

Кисти для рисования

E - Paintbrushes

F - Brosses [pinceaux]

F - PinceauxСуретке арналған кенеп тақта

160216

Холсты для картин

E - Canvas for painting

F - Peinture (toiles pour la -)

F - Toiles pour la peintureСурет-сызу жұмыстарына арналған құрал-жабдықтар

160096, 160124, 160125, 160151, 160208, 160234, 160297, 160298

Принадлежности для рисовально-чертежных работ

E - Compasses for drawing

E - Drawing instruments

E - Drawing materials

E - Drawing sets

E - Drawing squares

E - Drawing t-squares

E - Pantographs [drawing instruments]

E - Rulers (drawing -)

E - Squares (drawing -)

E - T-squares (drawing -)

F - Compas de tracé

F - Dessin (fournitures pour le -)

F - Dessin (instruments de -)

F - Pantographes [instruments de dessin]

F - Règles à dessiner

F - Trousses à dessin

F - Tés à dessin

F - Équerres à dessin


Суреттер

160014

Картинки

E - Pictures

F - Images


Суретші муштабельдері

160019

Муштабели для художников

E - Hand-rests for painters

F - Appuie-main pour peintres

F - Peintres (appuie-main pour -)Суретшілерге арналған қылқаламдар

160050

Кисти для художников

E - Painters' brushes

F - Peintres (brosses pour -)


Суретшілердің бояу тақтасы

160207

Палитры для художников

E - Palettes for painters

F - Palettes pour peintres


Сұйық қате жөндегіштер

160103

Корректоры жидкие

E - Correcting fluids [office requisites]

F - Correcteurs (liquides -) [articles de bureau]


Сызбалар[көк бояу]

160223

Чертежи [синьки]

E - Blueprints

E - Plans

F - PlansСызу қаламұштары

160185

Перья чертежные

E - Drawing pens

F - Lignes (tire- -)

F - Plumes à dessin

F - Tire-lignes


Сызу қалыптары

160107

Лекала чертежные

E - French curves

F - Courbes (instruments pour le tracé des -)

F - Pistolets pour le tracé des courbesСызу тақтасы

160123

Доски чертежные

E - Drawing boards

F - Planches à dessin


Сынып тақтасы

160201

Доски классные

E - Blackboards

F - Tableaux noirs


Сыра саптыаяқтарына арналған тұғыршықтар

160037

Подставки для пивных кружек

E - Mats for beer glasses

F - Bière (dessous de chopes à -)

F - Chopes à bière (dessous de -)

F - Dessous de chopes à bière


Сырлау білікшелері

160215

Валики малярные

E - House painters' rollers

E - Rollers (house painters' -)

F - Peintres en bâtiment (rouleaux de -)

F - Rouleaux de peintres en bâtiment


Тақта өшіргіштері

160348

Стерки для доски

E - Erasers (writing board -)

E - Writing board erasers

F - Effaceurs pour tableaux

F - Tableaux (effaceurs pour -)


Теру верстаткатары

160098

Верстатки наборные

E - Composing sticks

E - Obliterating stamps

F - ComposteursТеру тақтасы[полиграфия]

160162

Доски наборные [полиграфия]

E - Galley racks [printing]

F - Galées [typographie]


Типографиялық әріпүлгілер[цифрлі және әріпті]

160097

Литеры типографские [цифровые и буквенные]

E - Letters [type]

E - Type [numerals and letters]

F - Caractères [chiffres et lettres]

F - Lettres [caractères d'imprimerie]

F - Typographiques (caractères -)Типографиялық қалыптар

160040

Клише типографские

E - Printing blocks

F - Clichés d'imprimerie

F - Imprimerie (clichés d'-)Типографиялық теру үстелдері

160084

Столы наборные типографские

E - Composing frames [printing]

F - Cadres à composer [imprimerie]

F - Châssis à composer [imprimerie]

F - Composer (cadres à -) [imprimerie]

F - Composer (châssis à -) [imprimerie]Типографиялық шрифтер

160065

Шрифты типографские

E - Printing type

F - Imprimerie (caractères d'-)


Тігінші боры

160111, 160251

Мел для портных

E - Steatite [tailor's chalk]

E - Tailors' chalk

F - Craie pour tailleurs

F - Stéatite [craie pour tailleurs]

F - Tailleurs (craie pour -)Тігу үлгілері

160212, 160213

Выкройки для шитья

E - Patterns for dressmaking

E - Patterns for making clothes

F - Confection de vêtements (patrons pour la -)

F - Couture (patrons pour la -)

F - Patrons pour la couture

F - Vêtements (patrons pour la confection de -)


Тіркеу құрылғыларына арналған қағаздар

160067

Бумага для регистрирующих устройств

E - Paper for recording machines

F - Enregistreurs (papier pour appareils -)

F - Papier pour appareils enregistreursТоқыма емес офсеттік мата беті

160177

Полотно офсетное нетекстильное

E - Printers' blankets, not of textile

F - Blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles

F - Imprimerie (blanchets pour l'-) non en matières textilesТөлемақыбелгілеу машиналары

160009

Машины франкировальные

E - Franking machines [stamping machines]

F - Affranchissement (machines pour l'-) pour coller les timbres-poste ou imprimer l'affranchissement


Төлқұжаттар мұқабалары

160340

Обложки для паспортов

E - Holders (passport -)

E - Passport holders

F - Passeports (pochettes pour -)

F - Pochettes pour passeports


Төрткіл мөрлер

160052

Штемпеля

E - Stamps [seals]

F - Timbres [cachets]


Төртқырлы сызғыштар

160069

Линейки чертежные четырехгранные

E - Rulers (square -)

E - Square rulers

F - Carrelets [règles]Транспаранттар

160262

Транспаранты

E - Transparencies [stationery]

F - Transparents [papeterie]


Түптегіш қақпақтарды мрамор ұқсасты өңдеу аспаптары

160122

Инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек

E - Graining combs

F - Marbrer (peignes à -)

F - Peignes à marbrerТүптерді бекіту үшін арналған жабысқақ жолақтар

160205

Полосы клейкие для скрепления переплетов

E - Binding strips [bookbinding]

F - Onglets [reliure]


Түптеу жұмыстары жіптері

160239

Нитки для переплетных работ

E - Bookbinding cords

E - Cords for bookbinding

F - Fils pour reliuresТүптеу ісіне арналған машиналар мен құрылғылар[кеңсе қондырғылары]

160330

Машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование]

E - Bookbinding apparatus and machines [office equipment]

F - Reliure (appareils et machines pour la -) [matériel de bureau]


Түптеу қақпақшаларына арналған материалдар

160150, 160236, 160238

Материалы для переплетных крышек

E - Bookbinding cloth

E - Bookbinding material

E - Cloth for bookbinding

E - Fabrics for bookbinding

F - Reliures (articles pour -)

F - Toile pour reliures

F - Étoffes pour reliuresТушь

160089

Тушь

E - Indian inks

F - Chine (encres de -)


Тушьпен жазуға арналған таяқшалар

160334

Палочки для письма тушью

E - Ink sticks

F - Bâtons d'encre

F - Encre (bâtons d'-)Үлгі мүсіндеуге балауыз[стоматологиядан басқада]

160091

Воск для моделирования [за исключением используемого в стоматологии]

E - Modelling wax, not for dental purposes

F - Cires à modeler non à usage dentaire


Фольга

160025

Фольга

E - Silver paper

F - Argent (papier d'-)

F - Papier d'argentФотогравюралар

160221

Фотогравюры

E - Photo-engravings

F - Photogravures


Фотосуреттер

160147

Фотографии

E - Photographs

F - Photographies


Фотосуреттерге арналған тұғыршықтар

160220

Подставки для фотографий

E - Photograph stands

F - Photographies (supports pour -)


Фотосуреттерді жапсыратын құрылғылар

160219

Устройства для наклеивания фотографий

E - Mounting photographs (apparatus for -)

E - Photographs (apparatus for mounting -)

F - Collage des photographies (appareils pour le -)

F - Photographies (appareils pour le collage des -)


Хабарлама хаттар

160284

Письма уведомительные

E - Announcement cards [stationery]

F - Faire-part [papeterie]


Хат-хабарға арналған табақшалар

160101

Подносы для корреспонденции

E - Letter trays

F - Corbeilles à courrier

F - Courrier (corbeilles à -)Хромолитографиялар

160090

Хромолитографии

E - Chromolithographs [chromos]

E - Chromos

F - Chromolithographies [chromos]

F - Chromos


Хуан қағаздары[қытайша сурет салу мен каллиграфиясы үшін]

160347

Бумага хуан [для китайского рисования и каллиграфии]

E - Xuan paper for chinese painting and calligraphy

F - Papier xuan pour peinture et calligraphie chinoises


Целлюлозадан немесе қағаздан жасалған қайта қолданылмайтын жаялықтар

160181, 160321

Пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги

E - Babies' diapers of paper and cellulose, disposable

E - Babies' napkins of paper and cellulose, disposable

E - Diapers (babies' -) of paper and cellulose, disposable

E - Napkins of paper and cellulose (babies' -), disposable

F - Couches à jeter en papier ou en cellulose

F - Langes à jeter en papier ou en cellulose


Целлюлозадан немесе қағаздан жасалған қайта қолданылмайтын жаялықтар

160322

Подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые

E - Babies' napkin-pants [diaper-pants] of paper and cellulose, disposable

E - Diaper-pants (babies' -) of paper and cellulose, disposable

E - Napkin-pants (babies' -) of paper and cellulose, disposable

F - Couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose


Цифрлі типографиялық әріпүлгілер

160088

Литеры типографские цифровые

E - Numbers [type]

F - Chiffres [caractères d'imprimerie]


Чек кітапшасын ұстатқыштар

160333

Держатели чековых книжек

E - Checkbooks [cheque books] (holders for -)

E - Holders for checkbooks [cheque books]

F - Porte-chéquiersШарикті қаламсаптың шариктері

160253

Шарики для шариковых ручек

E - Balls for ball-point pens

F - Billes pour stylos

F - Stylos (billes pour -)Шкаф тартпаларына арналған қағаздар[иістендірілген немесе иіссіз]

160344

Бумага для ящиков шкафов [ароматизированная или нет]

E - Drawer liners of paper, perfumed or not

F - Armoire (papier d'-) parfumé ou non

F - Papier d'armoire parfumé ou nonШляпалаға қорапшалар

160076

Картонки для шляп

E - Hat boxes of cardboard

F - Cartons à chapeaux [boîtes]

F - Chapeaux (cartons à -) [boîtes]Ылғалдандарғыштар[канцелярлық құрал-жабдықтар]

160049

Увлажнители [канцелярские принадлежности]

E - Moisteners [office requisites]

F - Mouilleurs de bureau


Электрлік емес баспалық кредит карточкалары

160345

Карточки кредитные печатные неэлектрические

E - Credit card imprinters, non-electric

E - Imprinters (credit card -), non-electric

F - Cartes de crédit (presses à -), non électriques

F - Presses à cartes de crédit, non électriques


Электрокардиографтарға арналған қағаздар

160140

Бумага для электрокардиографов

E - Electrocardiograph paper

E - Paper (electro-cardiograph -)

F - Papier pour électrocardiographes

F - Électrocardiographes (papier pour -)


Электрондық емес нұсқағыштар

160350

Указки неэлектронные

E - Chart pointers, non-electronic

E - Pointers (chart -), non-electronic

F - Baguettes pour tableaux, non électroniques

F - Tableaux (baguettes pour -), non électroniques


Эстампілер

160015

Эстампы

E - Prints [engravings]

F - Planches [gravures]


Этикеткалар[маталық түрлерінен басқа]

160308

Этикетки [за исключением тканевых]

E - Labels, not of textile

F - Étiquettes non en tissu


Этикеткаларды жапсыратын қол құрылғылар

160176

Приспособления для приклеивания этикеток ручные

E - Hand labelling appliancesF - Étiqueter (appareils à main à -)с. 1

скачать файл

Смотрите также: